toc Рубрики

Учасники

Балакін Р. Л. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Бережнюк І. І. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Борейко . . ЩОДО ПРОТИДІЇ РОЗМИВАННЮ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Борейко Н. М. ЩОДО ПРОТИДІЇ РОЗМИВАННЮ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Брендак А. І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТАРГЕТИНГ-ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Булана В. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТАРГЕТИНГ-ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Бундак М. М. РОЗВИТОК КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В УКРАЇНІ

Буряченко А. Є. ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ

Білецька Г. М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Білоусова О. С. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Біліченко С. П. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ.

Вагілевич А. А. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Варналій З. С. ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ватульов А. В. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Верезубова Т. А. ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ СТРАХОВЩИКОВ

Вовк Є. О. ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ АКЦІЙ: МОЖЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Віннікова О. С. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО ТА НЕДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Галамай Р. Я. ПОДАТКОВІ ДОХОДИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Гарбінська-Руденко А. В. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Гасюк Р. В. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ У ФІСКАЛЬНЙ ПОЛІТИЦІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Гуріна О. О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Дейнека В. Ф. РЕФОРМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Деревко О. С. ВПЛИВ КООРДИНАЦІЇ МОНЕТАРНО-ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА БОРГОВУ ПОЛІТИКУ

Дима В. В. ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Довгань Л. П. ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Долгий О. А. ЩОДО ПРІОРИТЕТНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Євсєєва І. О. НЕНАЛЕЖНА ПОВЕДІНКА У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВА ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Єфіменко Л. Л. ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Евсейчикова Н. Н. ПОДОХОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Задорожня Л. А. РОЗВИТОК КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В УКРАЇНІ

Зоря О. В. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ЛІКВІДАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Зубрицький А. І. ШЛЯХИ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПОРТ

Івахів М. А. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В НИНІШНІХ УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Калашник І. О. МАКРОФІНАНСОВІ РИЗИК-ФАКТОРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГІВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ

Канцур І. Г. ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Кармаліта М. В. НЕНАЛЕЖНА ПОВЕДІНКА У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВА ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Карпінський Б. А. ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ ТА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА: ЄРОПЕЙСЬКИЙ ОРІЄНТИР

Касперович Ю. В. ВЕЛИКІ ТА ВІДКРИТІ ДАНІ В СТРАТЕГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кваша Т. К. СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ: ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ

Киреева Е. Ф. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ НАЛОГОВЫХ УСЛУГ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Клименко К. В. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Клиновий Д. В. ПОДАТКОВИЙ ПАТРІОТИЗМ ЯК ЗАПОРУКА ДЕОФШОРИЗАЦІЇ

Коблик І. І. БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ковтунович Н. Л. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКУНА ПРИБУТОК В ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ДОСВІД ЕСТОНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Колесник В. Т. СПЕЦІАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ПРАВООХОРОННА СКЛАДОВА БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІУ ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Коляда Т. А. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Конащук Н. Е. ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ТА ІННОВАЦІЇ

Кондратюк А. П. ПОДАТКОВИЙ БОРГ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ

Корень Н. В. БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

Короткевич О. В. ОЦІНКА ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Коротун В. І. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТІВ АГРЕСИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Костяна О. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Кощук Т. В. ІНІЦІАТИВИ ЄС ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ПРОЗОРОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ ПРИБУТКУ

Кудряшов В. П. НОВІ ОРІЄНТИРИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Кулішова В. І. ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Кучерова Г. Ю. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОЇ СВІДОМОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Лавриненко Л. М. ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Лавриненко Т. Н. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Лебеда М. О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ (ФОП)

Лисецька Н. М. СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Лопушанський В. І. ВПЛИВ ТІНЬОВИХ СХЕМ НА РІВЕНЬ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Луніна І. О. ПОДАТКОВІ ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Львов А. І. ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Маргасова В. Г. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Матвейчук Л. О. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Макаренко В. В. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ УКРАЇНИ

Медвідь Ю. О. ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В ЄС

Мельничук І. О. СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВВП ЧЕРЕЗ ДОХІДНУ ЧАСТИНУ БЮДЖЕТУ

Микитенко О. В. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Микитенко Т. В. ПОДАТКОВИЙ ПАТРІОТИЗМ ЯК ЗАПОРУКА ДЕОФШОРИЗАЦІЇ

Молдован Е. С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Музиченко Г. В. БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БЮДЖЕТНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

Назаренко Г. В. ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ЗЕРНОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

Несторишен І. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТАРГЕТИНГ-ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Новицька Н. В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТІВ АГРЕСИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Новосьолова О. С. ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Овчаренко Н. О. РОЛЬ МВСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У ФІНАНСОВІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Огороднікова І. І. ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ РОЯЛТІ В РАМКАХ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ

Озерчук О. В. ОЦІНКА ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМ ЩОДО АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ НА ПРЕДМЕТ ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВ ЄС

Олійник О. С. АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Онищенко В. В. ПОДАТКОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – ШЛЯХ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Онікієнко Н. В. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Оніщик Ю. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ІТАЛІЇ

Островерха Р. Е. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Патицька Х. О. ПОДАТКОВА СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Першко Л. О. ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Першко О. О. МЕЙНСТРІМ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Петровська І. О. ПОДАТКОВИЙ ПАТРІОТИЗМ ЯК ЗАПОРУКА ДЕОФШОРИЗАЦІЇ

Пилипенко Я. В. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇС

Попель С. А. РЕФОРМУВАННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ, КОНТРОЛЮ ТА КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ

Прокіпчук Л. І. МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Раделицький Ю. О. ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Раєвич О. В. СТАН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Розум О. М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Руда Т. В. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ У КРАЇНАХ ЄС ВІДПОВІДНО ДО МИТНОГО КОДЕКСУ ЄС (РЕГЛАМЕНТ 952/2013)

Савастєєва О. М. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Сакун О. С. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сибірянська Ю. В. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇС

Сибірянська Ю. В. ПОДАТКОВИЙ БОРГ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ

Сисоєнко І. А. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ

Скоромцова Т. О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВИЙ РИЗИК»

Сластьоненко О. О. МЕЙНСТРІМ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Стадник М. В. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ СТРУКТУРИ ПОДАТКУ

Стеценко Б. С. ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ: РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ КОМПОНЕНТИ

Сідельникова Л. П. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ

Тарангул Д. О. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

Тарасенко А. О. ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ: АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ТА БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Тищенко Д. О. ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

Трубіна М. В. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКУНА ПРИБУТОК В ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ДОСВІД ЕСТОНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Фенюк Я. К. РОЛЬ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕОФШОРИЗАЦІЇ

Фінко О. THE PROBLEMS OF SMALL AND MЕDIUM BUSINESS IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Хом’як М. С. ДЕТЕРМІНАНТИ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНІВ

Царенко Т. Б. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: РЕФОРМУВАННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ.

Червінська О. С. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В НИНІШНІХ УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Червінська О. С. ВПЛИВ ТІНЬОВИХ СХЕМ НА РІВЕНЬ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Чижова Т. В. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН, ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Шевчук К. Д. ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Шевчук О. А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Шевчук О. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Шитий С. І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНІ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Щербіна В. В. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОХОДАМИ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Ющенко Н. Л. ДО ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА МІСЦЕМ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ЯК ШЛЯХУ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ярмоленко Ю. Ю. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕРНЕННЯМ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ВЕЛИКИМАГРОФОРМУВАННЯМ

Ясько В. В. БОРОТЬБА З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ У СФЕРІ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ