toc Рубрики
homeУчасники

Учасники

Didenko L. FOREIGN EXPERIENCE OF FUNCTIONING STOCK EXCHANGE

Oleshko A. INVESTMENT POLICY IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMIC SECURITY

Solodukhina D. FINANCIAL PLANNING AS FUNCTION OF MANAGEMENT

Алєксєєв І. В. РОЛЬ БАНКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Бабенко Б. І. ВІД ПРИНЦИПУ ТРАНСЛЯЦІЇ ЗНАНЬ ДО КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

Береславська О. І. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХБАНКІВ УКРАЇНИ

Білецька Г. М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУДИТУ: СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Богріновцева Л. М. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Болдова А. А. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Бондаренко О. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Борейко Н. М. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ З ОЗНАКАМИ РИЗИКУ

Брехов С. С. Проблемні аспекти та вектори розвитку пост митного аудиту в Україні

Будзар Т. В. НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВИХОДУ З ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Буднік І. О. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Бур І. С. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Бурятинський В. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Буряченко А. Є. ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Ватоян А. М. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

Вепрейчук Ю. Д. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Вергелюк Ю. Ю. ІННОВАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Відливана С. П. НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Вінокуров Я. О. СКОРОЧЕННЯ НЕЕФЕКТИВНИХ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Воленко В. Г. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Волошенюк Ю. П. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Воронкова О. М. СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

Воронченко О. В. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Гаврилюк А. Ю. КОМПАНІЇ З СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІТ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Гарбінська-Руденко А. В. ПОНЯТТЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Гасюк Р. В. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ У ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

Гацанюк В. В. ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Гиренко Х. В. ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ: ДОСВІД УКРАЇНИ

Головенко І. П. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ ЯК СТРУКТУНОГО ЕЛЕМЕНТУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Гордей О. Д. ПРИЧИНИ ПОГЛИБЛЕННЯ СОЦIАЛЬНОЇ НЕРIВНОСТI В УКРАЇНI

Гордієнко М. Г. СТРАТЕГІЇ ТА ВИКЛИКИ НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Олександрівна БАНКІВСЬКА СФЕРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гром О. М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Данькевич А. П. Using Financial Instruments for Trading Specific Financial Risks

Данькевич А. П. АНАЛІЗ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2011-2016 РОКІВ

Данькевич А. П. ОБЛІКОВА СТАВКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ВАРТІСТЬ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ

Дворецький М. М. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Дейнека В. Ф. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, ШЛЯХИ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Дейнека В. Ф. РОЛЬ КЕРІВНИКА У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДФС УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАСЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Денисюк К. М. УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Долгий О. А. ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Долгий О. О. ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Євтушенко Г. І. ДОМІНАНТНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Єфіменко Л. Л. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Жакун В. В. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Житар М. О. ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ

Задорожня Л. А. ОЦІНКА ПОКАЗНИКА ПОДАТКОВОГО КЛИНУ В УКРАЇНІ

Зоря О. В. ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Зубрицький А. І. ВНУТРІШНІ ЕКСПОРТНІ КОМПАНІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІСКАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ

Іванишина О. С. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Калита Т. А. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ СТРАХОВИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Карлін М. І. АНАЛІЗ ТЕОРІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗВОРОТНОСТІ ТЕОРІЙ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ )

Кармаліта М. В. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК НЕОДМІННА СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ

Карпінський Б. А. ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОЯВУ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ

Карпінський Б. А. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ У ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

Качула А. Г. АНАЛІЗ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2011-2016 РОКІВ

Качур А. В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Климчук Н. Я. РИЗИКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Клюско Л. А. РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Коваленко В. В. СУТНІСНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Коваленко Ю. М. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ковда Н. І. МОДЕРНІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ

Ковернінська Ю. В. РОЗШИРЕННЯ УЧАСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ФОРМУВАННІ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ

Ковтунович Н. Л. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ

Кожурова А. О. БАНКІВСЬКА СФЕРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Коляда Т. А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

Кондрат І. Ю. ТИПОЛОГІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Копотун А. М. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Корнєва І. В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХБАНКІВ УКРАЇНИ

Корнійчук О. О. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

Коротун В. І. ПРІОРИТЕТИ АКЦИЗНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Костенко А. А. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Костіна О. Є. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

Крючкова Н. М. АНАЛІЗ ТЕОРІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗВОРОТНОСТІ ТЕОРІЙ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ )

Кужелєв М. О. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ

Кузьменко А. Ю. НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Куліченко В. О. ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ПРИ УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ

Кухаренко С. І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СУБЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Куценко В. І. ДОМІНАНТНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Лебеда М. О. ОСНОВНІ РИСИ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Леснік Т. М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ ВАЛЮТНОГО РЕЖИМУ УКРАЇНИ

Лисецька Н. М. ОЦІНКА ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ МЕХАНІЗМУ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Ліфіренко В. В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Мазур А. РОЛЬ БАНКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Марченко . Л. МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Матвійчук В. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Матвіюк Б. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Мельник О. В. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПРОЕКТУ

Мельничук Г. С. ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ ЯК СТИМУЛУ ДО РЕІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Михалюк А. В. НАСЛІДКИ ДЕВАЛЬВАЦІЇ ГРИВНІ

Міхед Ю. В. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Мовчун С. В. СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Моренець В. М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

Мороз В. В. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Москаленко А. С. МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Москаленко Н. В. МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Музиченко Г. В. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В СУЧАСНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Неліпович О. В. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

Нестерчук Т. А. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ

Несторишен І. В. ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОЦЕДУР МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ З МИТНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

Новицький В. А. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Оганесян Р. Е. СИСТЕМА SWIFT ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ

Онишко С. В. РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Орищук І. О. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗНИЩЕННЯ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Остапчук І. І. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

Островерха Р. Е. РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Павленко Л. В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Панура Ю. В. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПРОФЕСІЇ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

Перехрест Л. М. НАСЛІДКИ ДЕВАЛЬВАЦІЇ ГРИВНІ

Першко Л. О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Першко О. О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Побоча К. П. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ

Погасій О. Г. КОМПАНІЇ З СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІТ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Познякова О. І. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Поліщук Л. С. ОБЛІКОВА СТАВКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ВАРТІСТЬ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ

Попович Л. О. ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Примостка Л. О. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ЕКОНОМІЧНИХ ТА КРЕДИТНИХ ЦИКЛІВ

Пугач С. С. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Радкевич М. В. АНАЛІЗ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2011-2016 РОКІВ

Радкевич М. В. ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Рахманова Г. С. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

Рахманова Г. С. СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Рудь О. В. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

Савич А. М. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

Савченко В. А. СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗРОСТАННЯ ДОВІРИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

Сафонік Н. П. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Синчак В. П. СУПЕРЕЧНОСТІ В ОСОБЛИВОМУ МЕХАНІЗМІ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ

Скоромцова Т. О. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МИТНОГО ПОСТ АУДИТУ В УКРАЇНІ

Славкова А. А. ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ДЕПОЗИТАМИ В УКРАЇНІ

Соколовська О. В. СУТНІСТЬ МИТНОГО ПОСТ-АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Соколовська О. С. Проблемні аспекти та вектори розвитку пост митного аудиту в Україні

Стадник М. В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ» У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Суханова А. В. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Тарангул Д. О. РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗШИРЕННЯ

Телюра Т. О. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ АПК УКРАЇНИ

Терещук Н. С. Управління кредитним ризиком в вітчизняних банках

Тимченко О. М. ПОДАТКОВА РЕФОРМА: ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2017 РІК

Тропіна В. Б. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Трубіна М. В. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Туржанський В. А. ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОЦЕДУР МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ З МИТНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

Укрaїнець Т. М. РОЗВИТОК БAНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРAЇНИ НA ОСНОВІ ЗAПРОВAДЖЕННЯ МІЖНAРОДНИХ СТAНДAРТІВ «БAЗЕЛЬ-III»

Федина В. В. НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК СУБ’ЄКТИ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Федорова І. О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ТА ФІНАНСОВОГО РИНКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Федорчук Т. А. ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Фещенко В. М. ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Фещенко В. М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Херманюк Я. І. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Херманюк Я. І. ПРОБЛЕМА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Хом’як М. С. РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗШИРЕННЯ

Хома В. О. ВІД ПРИНЦИПУ ТРАНСЛЯЦІЇ ЗНАНЬ ДО КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

Христус М. С. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Черкашина К. Ф. ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ 87 БАНКІВ

Черній Б. С. ВЕКТОР РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Черняк Р. В. ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ДЕПОЗИТАМИ В УКРАЇНІ

Чуницька І. І. СТРУКТУРОВАНІСТЬ – ЯК ОСНОВА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Чушак І. В. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Шавло І. А. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Шевчук К. Д. «ДЕТІНІЗАЦІЯ» ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ

Шевчук Ю. В. ЩОДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Шкуренко Н. Г. РОЛЬ КЕРІВНИКА У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДФС УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАСЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Ярмоленко Ю. Ю. БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Ярошук Я. В. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПРОФЕСІЇ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТАНТА