toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Про Журнал

Про Журнал

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528 журнал «Фінансове право» є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.


Шановні колеги !

Звертаємось до Вас із проханням дотримуватися таких вимог до матеріалів, що надсилаються в редакцію: 


1. Зміст статей повинен відповідати профілю журналу та вимогам ВАКу України.

2. Обсяг статті, ураховуючи список літератури, таблиці і малюнки, повинен становити не більше 10 сторінок машинописного тексту, що надрукований 14-м кеглем через 1,5 інтервалу на аркушах стандартного формату А4.

3. Рукопис до редакції подається в одному примірнику. Сторінки обов’язково пронумеровані. Розміри полів: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

4. Автор зобов’язаний підписати кожну сторінку статті.

5. На першій сторінці рукопису вказуються такі атрибути статті: 1) УДК; 2) прізвище, ім’я, по батькові автора повністю, науковий ступінь, повна назва організації, де працює чи навчається автор; 3) назва статті; 4) анотація українською, російською та англійською мовами (3–5 речень);

5) ключові слова.

6. До статті кандидата наук додається витяг з рішення кафедри, а до статей аспірантів, здобувачів – рецензія та витяг з рішення кафедри.

7. Рукописи публікуються українською або російською мовою.

8. Цитати, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, обов’язково подаються з посиланням на джерела. Нумерація посилань на ту чи іншу роботу позначається в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи у списку літератури. Першоджерела подаються мовою оригіналу. Таблиці повинні бути пронумеровані й мати заголовок.

9. У кінці матеріалу вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, адреса з поштовим індексом, контактні телефони. До статті додається диск з відповідним текстом у форматі Word.


Науково-дослідний інститут фінансового права Національного університету державної податкової служби України запрошує до співпраці в науково-практичній діяльності у галузях публічного права.

Редакційна колегія:
 Головний редактор:
Криницький І. Є., доктор юридичних наук, с.н.с., доцент

Відповідальний редактор:

Касьяненко Л. М., доктор юридичних наук, доцент.

Члени редакціїної колегії:
Антипов В. І., кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України; 
Білоус В. Т., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
Заверуха І. Б., доктор юридичних наук, професор;
Заруба П. І., кандидат юридичних наук, с.н.с.;
Кармаліта М. В., кандидат юридичних наук;
Кучерявенко М. П., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України;
Монаєнко А. О., доктор юридичних наук, доцент;
Нечай А. А., доктор юридичних наук, доцент;
Орлюк О. П., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;
Пришва Н. Ю., доктор юридичних наук, професор;
Рябченко О. П., доктор юридичних наук, професор;
Серебрянський Д. М., кандидат економічних наук, доцент, с.н.с;
Тарангул В. Д., кандидат юридичних наук, с.н.с.;
Тарангул Л. Л., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
Тимченко Л. Д., доктор юридичних наук, професор;
Тихий В. П., доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, заслужений юрист України, академік НАПрН України;
Трофімова Л. В., кандидат юридичних наук, с.н.с.;
Трубін І. О., кандидат юридичних наук;
Федчук С. І., кандидат юридичних наук, с.н.с

Увага !
Відповідальність за точність викладеного матеріалу покладається на автора. 
Матеріали, скановані, оформлені недбало або з грубим порушенням правил, редакцією не розглядаються і не рецензуються.