toc Рубрики
homeТези доповідейКонцептуальні засади фіскальної політики в умовах євроінтеграції

Концептуальні засади фіскальної політики в умовах євроінтеграції

Про що свідчать фіскальні характеристики податку на прибуток підприємств в Україні?
Дмитро Серебрянський,
заступник директора НДІ фіскальної політики
к.е.н., доцент

  

В Україні довгий час точаться дискусії щодо реформування податкової системи України. А чи дійсно потрібно реформувати податкову систему чи доцільно спершу кардинально покращити систему адміністрування податків та систему податкового прогнозування? Тобто впровадити ті речі, які не потребують «довгого» проходження в стінах ВРУ і можуть оперативно бути прийняті на рівні МФУ та ДФС. Проведемо дослідження на прикладі податку на прибуток підприємств в добувній та переробній промисловостях. 

...

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УДОСКОНПЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В УКРАЇНІ
Скоромцова Тетяна Олександрівна, 
к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 
Науково-дослідний центр з проблем оподаткування 
та фінансового права НДІ фіскальної політики  
Університет ДФС України

 

Трансфертне ціноутворення в системі ефективного управління виробництвом почало формуватися у 50-60-х роках минулого сторіччя у зв’язку із процесами значної концентрації виробництва, коли у промисловості стали формуватися великі монопольні транснаціональні корпорації. Обмін товарами в рамках таких підприємств та їх дочірніх філій спонукали виникнення проблеми оцінки такої продукції та принципів формування ціни передачі, так званої внутрішньо фірмової (трансфертної) ціни.

...

ПОДАТКОВА РЕФОРМІСТИКА НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Касперович Юлія Володимирівна, к.е.н.,
головний консультант відділу фінансової безпеки
Національного інституту стратегічних досліджень

  

Надскладним завданням є забезпечення не тільки стабілізації економіки, а її зростання прискореними темпами в умовах обмежених бюджетних можливостей. Необхідність фіскальної консолідації обумовлена борговим навантаженням, а якість освітнього та медичного, пенсійного та соціального забезпечення не відповідають поточному рівню цін. Слід досягти розширення податкової бази без дискреції. Стратегічне бачення реформування податкової системи викладені в Угоді про асоціацію з ЄС та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» Президента України. Заходи в документах урядової співпраці з МВФ, Програмі діяльності Кабінету Міністрів і пріоритетних кроках на 2016 р. відповідають поточним цілям розвитку держави та в цілому заслуговують підтримки. Водночас, на нашу думку, терміни виконання останнього можливо прискорити. З метою безпосередньої практичної реалізації більшість заходів потребують уточнення та конкретизації. Розглянемо ряд тенденцій, проблем та перспектив у податковій сфері України в контексті євроінтеграції. ...

СТАТИЧНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ МОДЕЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ТА КОМЕНТАРІВ ДО НЕЇ
Кармаліта Марія Володимирівна,
к.ю.н., доцент,
науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


У процесі історичного розвитку,  в залежності від пануючих соціально-економічних відносин, відбувається перегляд пріоритетів у сфері теорії тлумачення договірних норм. 

...
ЕВОЛЮЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Вдовиченко Артем Миколайович
к.е.н, с.н.с., доцент
завідувач відділу
економіко математичного моделювання
в оподаткуванні
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України
Зубрицький Артур Ігорович
науковий співробітник відділу
економіко-математичного моделювання
в оподаткуванні
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


Дослідження еволюції оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні дозволяє зробити висновки про те, що формування сучасного режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств пройшло досить динамічний шлях змін, які стосувались передусім ФСП, ПДВ та внесків до соціальних фондів. ФСП від початку свого введення був податком, що кардинально знижував податкове навантаження на сільськогосподарські підприємства і формував режим спрощеного оподаткування, який також в той час формувався для малого бізнесу. Поступово ФСП зближувався за своїми рисами до спрощеної системи оподаткування, що і привело до виникнення четвертої групи платників-спрощенців. За роки існування ФСП постійно змінювався в напрямах більш жорсткого визначення платників даного податку і підвищення податкового навантаження.

...

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Прокопенко Ірина Адольфівна, 
к.е.н., доцент кафедри податкової політики Університету ДФС України
Гаврилова Валерія Олександрівна,
студентка Університету ДФС України

Міжнародна практика залучення та використання прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) свідчить, що для розвитку економіки, ПІІ мають суттєві переваги у порівнянні з іншими формами залучення капіталу. По-перше, це додаткове джерело капітальних вкладень у виробництво товарів і послуг, яке у більшості випадків здійснюється у вигляді передачі сучасної технології, «ноу-хау», новітніх методів управління тощо. По-друге, ПІІ не лягають тягарем на державний бюджет, на його зовнішній борг. По-третє, при правильному розміщенні та управлінні, ПІІ можуть прискорити відновлення (відтворення) профільних галузей та регіонів. ПІІ активізують конкуренцію і можуть сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. 

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Прокопенко Ірина Адольфівна, 
к.е.н., доцент кафедри податкової політики Університету ДФС України
Гаврилова Валерія Олександрівна,
студентка Університету ДФС України

Міжнародна практика залучення та використання прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) свідчить, що для розвитку економіки, ПІІ мають суттєві переваги у порівнянні з іншими формами залучення капіталу. По-перше, це додаткове джерело капітальних вкладень у виробництво товарів і послуг, яке у більшості випадків здійснюється у вигляді передачі сучасної технології, «ноу-хау», новітніх методів управління тощо. По-друге, ПІІ не лягають тягарем на державний бюджет, на його зовнішній борг. По-третє, при правильному розміщенні та управлінні, ПІІ можуть прискорити відновлення (відтворення) профільних галузей та регіонів. ПІІ активізують конкуренцію і можуть сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. 

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Прокопенко Ірина Адольфівна, 
к.е.н., доцент кафедри податкової політики Університету ДФС України
Гаврилова Валерія Олександрівна,
студентка Університету ДФС України

Міжнародна практика залучення та використання прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) свідчить, що для розвитку економіки, ПІІ мають суттєві переваги у порівнянні з іншими формами залучення капіталу. По-перше, це додаткове джерело капітальних вкладень у виробництво товарів і послуг, яке у більшості випадків здійснюється у вигляді передачі сучасної технології, «ноу-хау», новітніх методів управління тощо. По-друге, ПІІ не лягають тягарем на державний бюджет, на його зовнішній борг. По-третє, при правильному розміщенні та управлінні, ПІІ можуть прискорити відновлення (відтворення) профільних галузей та регіонів. ПІІ активізують конкуренцію і можуть сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Козарезенко Людмила Володимирівна,
к.е.н., доцент,
доцент кафедри політичної економії
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

 

Пріоритетними напрямами державної фінансової політики розвитку людського потенціалу в Україні вважаємо слідуючі.  

Формування та реалізація цільових програм щодо розвитку людського потенціалу.

На сучасному етапі, особливої значущості набувають питання підвищення ефективності державного контролю за використанням бюджетних коштів, а також якісного рівня прийняття управлінських рішень щодо забезпечення соціального та економічного розвитку суспільства. З метою підвищення ефективності бюджетних видатків поступово здійснюється перехід до програмної класифікації бюджету, в тому числі це стосується як державного так і місцевих бюджетів. ...

ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ В УКРАЇНІ
Міндова Олена Ігорівна,
аспірант,
Європейський університет, м. Київ

 

В 2003 р. в Україні прийнято Закони «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», що заклали основу для реформування вітчизняної пенсійної системи. Ці документи визначили засади змін системи нарахування базової пенсії першого солідарного рівня пенсійного страхування, впровадження добровільного пенсійного страхування з 1.01.2004 р. та накопичувальної системи з 1.01.2007 р. Отже, було передбачено існування трирівневої системи пенсійного забезпечення з 1.01.2007 р. з такими основними структурними елементами: перший рівень – солідарна загальнодержавна система, другий рівень – накопичувальна загальнодержавна система страхування, третій рівень – недержавне добровільне пенсійне страхування.

ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ОЕСР В МІЖНАРОДНОМУ ОПОДАТКУВАННІ
Стадник Марина Вікторівна,
молодший науковий співробітник
відділу  дослідження проблем податкової політики
Науково-дослідного інституту фіскальної політики

 

Останнім часом Україна відчула необхідність посилення боротьби з ухиленням від сплати податків. Це було викликано активним виведенням резидентами України капіталів в низькоподаткові юрисдикції. Рішення даної проблеми не вимагало від українського законодавця відкриття адекватного правового національного механізму, адже у світовій практиці уже існували моделі правового рішення даної проблеми. ...

ОСНОВНІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ.
Лисецька Н.М.,
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту фіскальної політики 
Університету державної фіскальної служби 
України, м. Ірпінь

 

Фундаментальною метою України, яка інтенсивно інтегрується в європейський простір є переведення макро- та мікроекономічної складової на якісно новий рівень, а також суттєво наблизити економічно-правову систему України до європейських стандартів на основі взаємної лібералізації, гармонізації законодавчих підходів та принципів, на яких будуються галузеві політики та системи регулювання виробничо-бізнесової діяльності. Це вимагає від українського суспільства, зокрема від урядових інституцій ефективного впровадження реформ в сфері макроекономічної політики, зокрема у вітчизняній законодавчо-правовій системі, щоб реально модернізуватись та стати успішною країною та зайняти достойне місце в європейському та міжнародному економічному просторі.

...

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ МИТНИХ ПОСЛУГ В США
Руда Тетяна Василівна,
к.е.н., старш. наук. співроб.
провідний науковий співробітник
НДЦ митної справи
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України 

Шило Оксана Іванівна,
молодший науковий співробітник
НДЦ митної справи
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

На відмінно від більшості країн світу, митна служба США у своїй роботі керується принципом, що більшість людей дотримуються закону добровільно, якщо забезпечити їх інформацією й дати можливість зробити це. Як зазначають американські спеціалісти, „щоб досягти добровільного дотримання закону, митні органи, як і інша індустрія сервісу, повинні запропонувати високий рівень обслуговування”. Проте, на пропоновані послуги не завжди є попит споживачів, а у зв’язку із цим постає питання про митні платежі за надані послуги і правоохоронні заходи. У зв’язку з цим, взаємодія з митними органами може іноді не сприйматись учасником ЗЕД у якості наданої йому послуги. Взаємодію між митною службою та учасником ЗЕД доцільно розглядати як опосередковану послугу зовнішньоторговельної діяльності, надану з метою захисту інтересів держави. ...

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНАХ ДФС УКРАЇНИ
Найдюк Станіслав Васильович,
Департамент розвитку митної справи ДФС України

 

Реалізація програми перетворень в сфері державного управління з метою підвищення його гнучкості, адаптивності та оперативності формування й прийняття управлінських рішень зумовлює необхідність постійного вдосконалення інструментів системи прийняття рішень в контексті більш широкого застосування інформаційних технологій, що є особливо актуальним для органів Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України). Концептуальним аспектом реалізації змін в системі державного управління має бути орієнтація державних чиновників на споживача з позиції сервісної організації, що без використання інформаційних технологій є неможливим.

...

КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ДФС ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Капітанець Світлана Володимирівна,
канд.пед.наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу досліджень
організаційно-правового забезпечення митної безпеки,
Науково-дослідний центр митної справи
Науково-дослідного інституту фіскальної політики УДФСУ,
м. Хмельницький, Україна


За умов інтеграції України в європейське співтовариство і проведення адміністративної реформи на перший план виходять проблеми забезпечення державної служби професійними кадрами та ефективного використання кадрових ресурсів.

...

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРШОГО МЕТОДУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ
Прус Л.Р.
канд. екон. наук, доц., 
завідувач відділу досліджень 
міжнародного досвіду та митної експертизи 
Науково-дослідного центру митної справи 
Науково-дослідного інституту фіскальної політики 
Університету державної фіскальної служби України

  

На практиці, кожен учасник на ринку зовнішньоекономічної діяльності, час від часу, стикається з ситуацією, коли заявлена ним (декларована) митна вартість викликає у посадових осіб органів доходів і зборів сумніви з приводу її обґрунтованості. Як свідчить аналіз показників державного бюджету України, митні платежі складають істотну частину бюджету, у зв'язку з чим на органи доходів і зборів, що виконують по своїй суті фіскальну функцію, покладається обов'язок у правильному визначенні митної вартості імпортного товару. Для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності подібне питання дуже актуальне, оскільки розрахунок митної вартості товару та сплата митних платежів, безпосередньо впливають на комерційну діяльність господарюючих суб'єктів. ...

АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОСКАРЖЕННЯМ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
Попель Сергій Анатолійович,
к.е.н., науковий співробітник
відділу досліджень міжнародного
досвіду та митної експертизи,
НДЦ митної справи
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


Згідно офіційної статистики щодо судової практики у справах, пов'язаних з оскарженням рішень органів доходів і зборів, найбільш часто (близько 60% всіх справ) порушуються спори, що стосуються визначення, контролю та коригування митної вартості товарів. 

...

FISCAL ASPECTS OF STABILIZATION POLICY IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE
Крючкова Наталія Михайлівна
к.е.н., доцент
доцент кафедри економічної теорії
та історії економічної думки
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова

 

The problems and imbalances in public finances at present form the major threats of macroeconomic stability in Ukraine. From the government's ability to reduce the severity and dynamics will depend on economic growth in the medium term.

...

ВПЛИВ ЕФЕКТІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК МАКРОЧИННИКІВ НА ФІСКАЛЬНУ СФЕРУ В УКРАЇНІ
Чуркіна Ірина Євгенівна
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри фінансів,
грошового обігу та кредиту
Одеський інститут фінансів
Українського державного університету
фінансів та міжнародної торгівлі

 

Процес глобалізації світової економіки став основною тенденцією її розвитку з другої половини XX ст. і чинником, що значною мірою впливає на світову економічну ситуацію. Зазвичай глобалізацію визначають як більш високий рівень інтеграції світової економіки, заснований на накопиченні кількісних змін, розширенні міжнародного ринку, і виступаючий у формі якісного стрибка світової економіки на новий щабель цілісності та єдності [1, C.473]. Процес глобалізації в економіці активізує активний економічний розвиток, розвиток міжнародних ринків, посилення процесів економічної інтеграції. ...

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ УЕО ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ УГОД
Бережнюк Іван Іванович,
начальник відділу митного оформлення 1
митного поста «Святошин» Київської митниці ДФС


Сучасні тенденції розвитку світової економіки зумовлюють необхідність активізації процесів щодо постійного вдосконалення системи митного регулювання міжнародної торгівлі, яка має бути спрямована на одночасне забезпечення національної економічної безпеки та максимальне сприяння економічним операторам в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Саме з цією метою, за рекомендацією Всесвітньої митної організації (далі – ВМО), Світової організації торгівлі (далі – СОТ) та іншими міжнародними інституціями, було рекомендовано запроваджувати у національних системах митного регулювання інститут уповноваженого економічного оператора (далі – УЕО).

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВІДЕОКОНТРОЛЮ В АВТОМОБІЛЬНИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ
 Царенко Володимир Іванович, к.ю.н., доцент,
завідувач відділу досліджень
організаційно-правового забезпечення митної безпеки
НДЦ митної справи

 

Дворнічена Інна Михайлівна
молодший науковий співробітник відділу досліджень
організаційно-правового забезпечення митної безпеки
НДЦ митної справи

 

В основу реалізації інноваційного підходу до управління митними органами в Україні покладено уніфіковану концепцію Всесвітньої митної організації – Рамкові стандарти безпеки та спрощення міжнародної торгівлі, яка розглядає відносини «митниця-бізнес» у площині партнерства під час вирішення проблем безпеки та сприяння торгівлі на різних рівнях інституціонального розвитку митного адміністрування. Приєднання до міжнародного конвенційного базису потребує послідовної реалізації ідеї сервісно-орієнтовного митного адміністрування, що забезпечить можливість виходу на принципово інший рівень операційних можливостей. ...

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ФІСКАЛЬНУ ПОЛІТИКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ
Корчева Вікторія Ігорівна
аспірантка
 кафедри економічної теорії
та історії економічної думки
Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова

 

Удосконалення системи оподаткування та ефективності проведення фіскальної політики є однією з найголовніших проблем у сучасній економіці, адже безпосередньо впливає на головну мету економіки як науки – підвищення добробуту населення. Проте, як і усі теоретичні моделі, фіскальна модель зазнає перешкоди через дію факторів економічної невизначеності, що актуалізує потребу дослідження невизначеності та її впливу на фіскальні показники для розробки удосконаленого плану реформування податкової сфери ...

УПОВНОВАЖЕНІ ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАТОРИ: ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Несторишен Ігор Васильович,
к.е.н., доцент,
провідний науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України
Туржанський Віталій Анатолійович,
к.е.н., доцент,
старший науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

Забезпечення відповідного рівня безпеки міжнародного ланцюга постачання товарів можливе лише за умови дотримання його учасниками встановлених норм регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Це зумовило виникнення в багатьох міжнародних конвенціях, угодах та національних законодавствах рекомендацій щодо необхідності розроблення і запровадження умов функціонування «уповноважених осіб» (authorized persons), які були формалізовані у концепції Всесвітньої митної організації (далі – ВМО) як уповноважені економічні оператори (далі – УЕО). Відмітимо, концептуальні засади функціонування інституту УЕО були визначені Кіотською конвенцією про гармонізацію та спрощення митних процедур (далі – Кіотська конвенція), оновлений варіант якої був схвалений Радою ВМО в червні 1999 року з метою підвищення рівня прогнозованості та ефективності міжнародної торгівлі ...

ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ‟БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК” НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ОЕСР: ПРАВОЗАСТОВНІ АСПЕКТИ
Селезень Павло Олександрович,
к.ю.н., с.н.с., провідний науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

У 2014 р. були внесенні останні за часом зміни до ст.ст. 10, 11 та 12 Модельної податкової конвенції ОЕСР (далі – МПК ОЕСР) та коментарів до них, які стали результатом тривалої роботи над вдосконаленням тлумачення терміну ‟бенефіціарний власник” у відповідь на виклики сучасності. Важливість цих змін обумовлена тим, що переважна більшість договорів про уникнення подвійного оподаткування заснована саме на використанні формулювань МПК ОЕСР, що передбачає врахування у процесі реалізації договірних норм відповідних матеріалів ОЕСР як засобів їх тлумачення. Україна не є виключенням у даному контексті ...

ВАЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Алєксєєв Ігор Валентинович
д.е.н., професор,
завідувач кафедри фінансів
Національний університет «Львівська політехніка»
Желізняк Роман Йосифович
к.е.н.,
асистент кафедри фінансів
Національний університет «Львівська політехніка»

  

Світова економіка щораз більше розвивається з використанням інновацій. Розвиток економіки України в подальшому неможливий без їх створення та використання. Інновації повинні стати основою підвищення конкурентоспроможності як окремого підприємства, так і цілих секторів економіки. Проте, фінансування інноваційної діяльності є фінансово містким процесом. 

...