toc Рубрики
homeТези доповідейПроблеми та перспективи вдосконалення системи адміністрування податків і зборів в Україні

Проблеми та перспективи вдосконалення системи адміністрування податків і зборів в Україні

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПДВ
Селіна І. В., 
н. с. відділу дослідження проблем податкової
політики НДІ фіскальної політики

  

Сьогодні в Україні надто гостро відчувається дефіцит державного бюджету, що у свою чергу зумовлює підвищений інтерес до фіскальної ефективності вітчизняної податкової системи загалом. Враховуючи той факт, що ставки основних податків достатньо високі, то додаткова мобілізація коштів повинна відбуватися не за рахунок збільшення податкового тиску та введення нових податків, а за рахунок підвищення рівня адміністрування діючих податків, а також за рахунок підвищення їх фіскальної ефективності.

...

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Швабій Костянтин Іванович,
д.е.н., професор,
директор ННІ економіки оподаткування, митної справи Університету ДФС України
Новицька Надія Володмирівна,
старший науковий співробітник НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Сьогодні необхідність трансформації національних податкових систем зумовлена викликами сучасності. Світова економічна криза та наростання глобальних екологічних проблем значно похитнули стійкість економічних систем та спрямували наукові пошуки у сферу розробки такої податкової системи, яка б створювала сприятливі умови для економічного зростання з урахуванням екологічного імперативу. Дослідження наукової думки представників західних наукових шкіл засвідчили, що саме такі умови створюються внаслідок зміщення податкового навантаження з праці та капіталу на споживання, майно та об’єкти екологічного оподаткування.

...

Критерії ідентифікації ризикових платників податків
Сушкова Олена Євгеніївна,
к.е.н., доцент,
в.о. завідувача кафедри митної справи,
провідний науковий співробітник НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


Сьогодні перед державою стоїть дуже складне завдання – в умовах кризи та стагнації економіки забезпечити належне фінансування основних сфер життєдіяльності країни. Але підвищення рівня доходів бюджету країни за рахунок введення нових податків або підвищення рівня ставок основних податків не передбачається можливим без суттєвого негативного впливу на економічні процеси. В цих умовах суттєво актуалізується питання підвищення рівня податкової віддачі, переважно за рахунок попередження фактів застосування суб’єктами господарювання схем мінімізації сплати податків та зменшення таким чином рівня латентності економіки. Тому зараз один із пріоритетних напрямів діяльності фіскальних органів є підвищення ефективності роботи в сфері виявлення ризикових платників податків та розробці ефективних заходів протидії уникненню від сплати податків.

...

Передумови та напрями протидії АПП в Україні
Брехов С.С., к.е.н., провідний науковий 
співробітник, НДІ Фіскальної політики
Задорожня Л.А., науковий співробітник,
 НДІ Фіскальної політикиАгресивне податкове планування є викликом для багатьох країн світу, який неможливо вирішити в окремо взятій країні без налагодження ефективної системи взаємодії між країнами та наддержавними інституціями, спільної методології трактування податкових норм, координованому задіяні механізмів протидії агресивному податковому плануванню (далі – АПП). Особливо розгляд даної проблематики активізувався останніми роками, що пов’язано з прийняттям в 2013 році на рівні ОЕСР плану BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting).

...

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДФС УКРАЇНИ
Вдовиченко Артем Миколайович
к.е.н, с.н.с., доцент
завідувач відділу
економіко математичного моделювання
в оподаткуванні
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України
Зубрицький Артур Ігорович
науковий співробітник відділу
економіко-математичного моделювання
в оподаткуванні
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


Функціонування Державної фіскальної служби України в умовах невизначеності, що пов’язана з перманентним процесом реформування податкової системи, вимагає модернізації підходів до управління якістю роботи організації та розробки сучасного інструментарію оцінки результативності діяльності органів ДФС. Оптимальним рішенням для вирішення зазначених завдань є запровадження у діяльність органів ДФС системи ключових індикаторів результативності (key performance indicators, KPI).

...
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
О. С. Іванишина, к.е.н., доцент
кафедри податкової політики,
Університет державної
фіскальної служби України
Ю. В. Панура, к.е.н., доцент
кафедри податкової політики,
Університет державної
фіскальної служби України


Реформування системи адміністрування податків – досить складне завдання, яке має враховувати не тільки фіскальні інтереси держави, а в першу чергу реалії економічного життя, можливості системи податкового стимулювання, суспільні настрої, рівень зрілості податкових відносин, стан технологій податкової роботи, рівень податкової девіації та багато інших чинників.

...

ДО ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКОВИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Борейко Наталія Миколаївна,
к.е.н.,старший науковий співробітник
відділу дослідження проблем податкової політики
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету Державної фіскальної служби України

  

Як свідчить практика, більшість суб’єктів господарювання тією чи іншою мірою схильні до податкових ризиків. На виникнення податкових ризиків значною мірою впливає не лише складність податкового законодавства й неоднозначне тлумачення його положень, але й свідоме ухилення суб’єктів господарювання від оподаткування. За порушення норм податкового законодавства у вигляді несвоєчасного, незаконного чи неправильного нарахування податків, у тому числі, й податку на прибуток підприємств, контролюючими органами нараховуються штрафи та пені, сплачуючи які, суб’єкти господарювання спричиняють незаплановані непродуктивні відтоки грошових ресурсів підприємства.

...

МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПДВ В ЄС
Стадник Марина Вікторівна,
молодший науковий співробітник
відділу  дослідження проблем податкової політики
Науково-дослідного інституту фіскальної політики


У податковій системі більшості країн світу одним з основних податків вважається встановлена ​​національним законодавством форма універсального акцизу. В усіх країнах ЄС основним бюджетоутворюючим податком на сьогодні виступає податок на додану вартість (далі – ПДВ). Проте  не зважаючи на значимість даного податку для бюджету, він є одним з найкорумпованіших, що спричиняє постійний пошук можливих шляхів його реформування.

...

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ КОРПОРАЦІЙ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Соколовська Олена Василівна
к.е.н., с.н.с.,
провідний науковий співробітник
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

У більшості країн Європи податок на дохід корпорацій є основним елементом системи оподаткування доходів від капіталу. Стягнення податку на доходи корпорацій зазвичай приносить набагато більше доходу, ніж будь-якого іншого податку на доходи від капіталу. Значущості цього податку додає те, що він служить підтримкою для індивідуальних податків на дохід. Поки виплати за відсотками вираховуються з бази корпоративного податку, і ставки податку на відсотки досить невеликі (наприклад, за рахунок того, що вони вираховуються з податку, який сплачують інституційні інвестори), система оподаткування доходів від капіталу, як правило, в більшій мірі сприяє фінансуванню інвестицій за рахунок позикового капіталу, ніж за рахунок акціонерного. Крім того, дивіденди часто оподатковуються за вищою реальною ставкою, ніж приріст капіталу від акцій, що виникає внаслідок утворення нерозподіленого прибутку (retained profit). ...

РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ У СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Щур Роман Іванович,
к.е.н., викладач кафедри фінансів,
Плець Іван Іванович,
к.е.н., викладач кафедри фінансів,
Микитюк Оксана Володимирівна,
магістрант,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 

 

Українська економіка сьогодні як ніколи потребує потужного позитивного імпульсу для активізації інноваційної діяльності. Забезпечити подібний поштовх можливо лише за рахунок запровадження ефективних стимулів для інноваційного розвитку.

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СУКУПНОЇ СТАВКИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Редич  Олександр Володимирович
к.е.н., доцент,
кафедра інтелектуальних управляючих  та обчислювальних систем,
      Університет  ДФС України

 

У даній роботі показані результати дослідження залежності податкових платежів умовного підприємства від сукупної ставки оподаткування та рівня його рентабельності. Здійснювався двофакторний імітаційний експеримент  у середовищі Matlab+Simulink.

ЗАВДАННЯ РИЗИК-ОРІНТОВАНОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
Романенко Валерій Валерійович,
молодший науковий співробітник
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

Побудова в Україні ризик-орієнтованої системи адміністрування податків і зборів (далі – РОСАП) є актуальною сьогодні, адже в адмініструванні податків державними органами країн-лідерів міжнародних рейтингів систем оподаткування [5, 6] активно застосовуються ризик-орієнтовані підходи [4]. Актуальність вивчення та запровадження в Україні європейського досвіду управління податковими ризиками зумовлені значно вищим, ніж в Україні, рівнем якості систем оподаткування у країнах Євросоюзу. Про це, а також про доцільність вивчення й застосування європейського досвіду ризик-менеджменту в роботі податкових служб нами було зазначено у статті ...