toc Рубрики
homeТези доповідейСтан та тенденції запобігання корупції у фіскальній сфері: світовий досвід та Україна

Стан та тенденції запобігання корупції у фіскальній сфері: світовий досвід та Україна

Корупційні ризики в діяльності органів ДФС
Шавло Ірина Анатоліївна,
науковий співробітник
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Корупція є найбільшою перешкодою для економічного зростання і розвитку держави. На сьогодні, в нашій державі здійснюється низка заходів у сфері запобігання та протидії корупції, більша частина з яких направлена саме на запобігання корупції.

...

ДО ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТНИХ ІНІЦІАТИВ ЩОДО УТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
Долгий Олександр Олександрович, 
кандидат юридичних наук, с.н.с., 
провідний науковий співробітник 
НДІ Національної академії прокуратури України;
Долгий Олександр Андрійович
доктор наук з держ. управ., професор,
головний науковий співробітник 
НДІ фіскальної політики Університету ДФС України

  

         У поточному році виповнюється двадцять років податковій міліції, що, як спеціальний правоохоронний підрозділ, перебуває у складі Державної фіскальної служби України. За час, що минув, вжито суттєвих заходів стосовно її організації, зміцнення кадрового потенціалу, поліпшення технічної оснащеності цього підрозділу. Працівники податкової міліції довели свою спроможність ефективно протидіяти порушенням законодавства про податки. ...

Визначення переліку областей та факторів корупційних ризиків при здійсненні функцій і процедур структурними підрозділами органів ДФС
Дейнека Вікторія Феліксівна
завідувач відділу досліджень
організаційно-правового забезпечення фінансової безпеки
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


Усвідомлюючи важливість  сучасного  міжнародного співробітництва у боротьбі з таким небезпечним явищем правопорядку та демократії , як стан корупції в Україні, яка негативно впливає на всі сфери суспільного життя політику, економіку, управління, соціальну та правову сферу, громадську свідомість, та  створює  реальну загрозу національній безпеці розвитку держави.  Державна  фіскальна служба  України не може  стояти осторонь цих демократичних  процесів.  Виконуючи функції держави по наповненню майже 90% надходжень до державного бюджету прояви корупції в органах доходів і зборів можуть наносити суттєву шкоду суспільству.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД
Стародуб Дмитро Миколайович
Аспірант кафедри фінансового права УДФСУ


Будь-який правовий механізм для його реалізації повинен забезпечуватися заходами примусу. Відсутність відповідальності за порушення порядку антикорупційного декларування нівелює очікуваний ефект від його запровадження.

...

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В ОРГАНАХ ДФС
Шкуренко Наталія Григорівна, 
науковий співробітник
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


Інформатизація Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) спрямована на створення умов щодо задоволення інформаційних потреб суспільства та реалізації прав громадян на доступ до інформації. Крім того, вона сприяє посиленню прозорості в управлінні діяльності органів фіскальної служби, у тому числі стосовно її організації, функціонування та, у належних випадках, процесів прийняття рішень, що є важливою умовою у забезпеченні розвитку демократичних засад в державному управлінні.

...

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ АЗЕРБАЙДЖАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Ковтунович Наталія Леонідівна,
науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

В умовах існування потреби у реформуванні органів державної влади питання ефективності роботи державних службовців є першочерговим. Саме ефективність роботи представників влади є тим критерієм, що свідчить про результати процесу реформування.

МАТЕРІАЛЬНО-СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК МЕТОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВІВ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ
Трубіна Марина Володимирівна
к.ю.н., с.н.с. відділу дослідження проблем
фінансово-правового регулювання 
Науково-дослідного інституту фіскальної політики


Здійснення реформ в Україні безпосередньо пов’язано з формуванням єдиної і цілісної державної служби, розвиток якої забезпечить реалізацію функцій держави та створить умови для підвищення ефективності економіки та розвитку інститутів громадянського суспільства. На сьогодні, багато проблем в формуванні публічної, професійної, політично неупередженої державної служби залишається невирішеними, так відзначається низька ефективність діяльності державних органів, в тому числі фіскальних, падіння престижу та авторитету державних службовців, повсюдне поширення корупції та інших негативних явищ.

...

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ТА СУТНОСТІ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ ФУНКЦІЙ І ПРОЦЕДУР ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ ЗАВДАНЬ
Розум Олександр Миколайович,
к.ю.н., доцент,
провідний науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

  

Важливим напрямом сучасної стратегії розвитку України є прагнення влади та суспільства до подолання корупції, мінімізації її суспільно-політичних наслідків. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою практично для усіх реформ і демократичних перетворень у державі.

АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТНОГО КОНТРОЛЮ МИТНИЦЯМИ ДФС УКРАЇНИ
 Б. І. Бабенко ,
к.т.н, доцент,
науковий співробітник,
Науково-дослідного центру митної справи
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України
О. В. Миронов,
молодший науковий співробітник
Науково-дослідного центру митної справи
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України
Ю. М. Решетніков,
науковий співробітник,
Науково-дослідного центру митної справи
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


Обсяги вантажопотоків через пункти пропуску на  кордонах України (ПП) за останні роки постійнопідвищуються [1-3]. Учасниками ЗЕД постійно удосконалюються прийоми приховування контрабандних товарів від митного контролю (МК), що значно ускладнює виконання функціональних обов’язків посадових осіб митниць ДФС [3].

...

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Хома Валерій Олександрович,
к.ю.н., доцент,
провідний науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України;

Молдован Ельвіра Степанівна,
к. держ. упр.,
старший науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Одним із основних завдань інституційних реформ, що відбуваються в Україні, є створення оптимальної та ефективної системи органів державного управління. Така система на якісно новому, реальному, а не декларативному, рівні має реалізувати основний конституційно визначений зміст і спрямованість діяльності держави щодо забезпечення життя, здоров'я, честі, гідності, недоторканності й безпеки людини як найвищої соціальної цінності (КУ ст.3) [3].