toc Рубрики
homeТези доповідейФіскальна політика держави та її механізми

Фіскальна політика держави та її механізми

Оцінювання рівня податкової свідомості платників податків
Кучерова Г.Ю.,
к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування
Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, Україна

 

Враховуючи абстрактність поняття податкової свідомості та користуючись системним баченням її структури, з метою оцінювання його рівня, на наш погляд, доцільно використовувати соціологічне опитування як основу для емпіричних досліджень і отримання інтегрального показника.

На основі розробленої анкети здійснено опитування 340 респондентів – фізичних осіб з метою визначення рівня їх податкових знань, ставлення до оподаткування та їх активності в зазначеній сфері, для чого було розподілено питання в анкеті на відповідні три групи.

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ: АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ТА БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ
Тарасенко Алла Олександрівна,
Університет ДФС України

  

З розгортанням процесів глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи характеризується значним зростанням заборгованості країн світу. Залучення позикового капіталу примножує ресурси економічного розвитку країн, але водночас породжує проблему обслуговування боргу, посилює залежність державних фінансів від коливань кон’юнктури на світових фондових і валютних ринках, підвищує ризик виникнення кризи ліквідності.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Білецька Г. М.
к.ю.н., 
провідний науковий співробітник
НДІ ФП УДФС України


Дослідження законодавства про місцеве самоврядування показало, що в питаннях правового регулювання юридичної відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, є ряд недоліків.

Реформа системи управління в Україні: фіскальний механізм наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації
Дейнека В.Ф.
завідувач науково-дослідного відділу
досліджень організаційно-правового
 забезпечення фінансової безпеки
Університету ДФС України 

У різних політико-економічних умовах та на різних стадіях розвитку ефективність управління, наповнення та розподілу державних фінансів залежить від ступеня їх централізації. У світовій практиці виділяються різні форми фінансових систем, в основі яких лежать процеси централізації, децентралізації, адміністративної деконцентрації тощо.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ УКРАЇНИ
 Макаренко В.В.,
Головне управління ДФС в Київській області

 

Акцизна політика як складова загальнодержавної податкової політики відповідно також відіграє одне з визначальних місць у механізмі державного регулювання економіки. Саме акцизи є одними з найбільш дієвих інструментів державного регулювання якісних та кількісних параметрів споживчого ринку, а тому зважене їх використання дозволяє повною мірою реалізовувати регулятивний потенціал національної податкової системи [1, с. 29]. Ефективність використання такого потенціалу відповідно залежить від формування оптимального набору податкових інструментів, застосування яких дозволить з одного боку забезпечувати достатні податкові надходження, а з іншого – створювати умови для формування прийнятної структури споживчого ринку та зовнішньо-торгівельного балансу держави.

Щодо пріоритетності дослідження проблеми корупції в Україні
Долгий Олександр Андрійович,
головний науковий співробітник
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

1. За міжнародними оцінками наша держава вважається однією з найбільш корумпованих у світі. Загалом корупція в Україні є чи не головною перепоною реалізації євроінтеграційних намірів країни, що напряму відноситься до кожної з гілок державної влади. Це є одним із головних факторів, що створює їм негативний імідж у суспільстві та перешкоджає адаптації до європейських стандартів. З цієї причини у суспільній свідомості значна кількість органів влади держави вважаються корумпованими. На наявність невикористаних резервів у антикорупційній роботі, наприклад, у сфері податкової діяльності, вказують останні наукові дослідження [1]. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Шевчук Олег Анатолійович,
д.е.н., доцент,
 проректор з навчальної та методичної роботи
Університету ДФС України,
Шевчук Оксана Василівна
к.е.н., зав. кафедри управління, обліку та оподаткування
ДВНЗ ККЛП

  

Окреслюючи питання державного регулювання ринкових відносин на споживчому ринку в економічній системі, не можна оминути увагою важливості здійснення ефективної податкової та митної політики. На споживчому ринку реалізується величезний асортимент товарів, які задовольняють потреби людини. Протягом останніх років на національному споживчому ринку з’явилась значна кількість контрабандної та фальсифікованої імпортної продукції. Це пов’язано з безперешкодним просуванням на внутрішній ринок імпортної продукції споживчого призначення, що зумовлено лібералізацією зовнішньої торгівлі, та зростанням її частки у структурі імпорту [1, с.25].

ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Львов Андрій Ігорович,
аспірант кафедри фінансів
ВНЗ «ВМУРОЛ «Україна»

  

Вітчизняна банківська система переживає один із найгостріших моментів у своїй історії. Починаючи з 2013 року, банкрутства провідних банків набули наскільки системного характеру, що, і пересічні громадяни, і фахівці сприймають вказані події як цілком доконаний факт. Для прикладу, на початок 2009 року в Україні функціонувало 184 банки, а на 1 жовтня 2016 року залишилося всього 100 банків [1].

Спеціальні операції як правоохоронна складова безпекової діяльностіу податковій сфері державного управління в україні
Колесник Володимир Тимофійович,
здобувач наукового ступеня    
кандидата наук з державного управління

 

1. Дослідження проблеми організації і проведення спеціальних операцій перебувало в полі зору Ю.В. Дубка, О.В. Кириченка, Г.М. Крутова, Ю.В. Нікітіна, А.І. Пясецького, М.О. Свіріна, В.А. Ситника, М.М. Смоліної, В.Л. Трасковського та ін. Але останні виклики і загрози національній безпеці держави, забезпечення захисту якої регулюється Законом України „Про основи національної безпеки України” від19.06.2003 р. № 964-IV, іншими чинними законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами, зумовлюють необхідність звернення до цієї проблеми з метою пошуку нових шляхів її вирішення. Формуючи в розділі 4 Стратегії національної безпеки України, що затверджена Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 [1]

РОЛЬ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕОФШОРИЗАЦІЇ
Фенюк Яна Костянтинівна,
аспірант Національної академії
державного управління при Президентові України

 

Перерозподіл прибутків між країнами через механізм трансфертного ціноутворення не є унікальним явищем для України. За оцінками Світового банку, близько 2/3 операцій світової торгівлі здійснюється всередині транснаціональної компанії (ТНК), що свідчить про потужність внутрішньофірмових каналів корпорацій і бізнес-груп як каналів переміщення фінансових ресурсів із національних економік [1].

ПОДОХОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Евсейчикова Наталья Николаевна,
ассистент кафедры налогов и налогообложения,
УО «Белорусский государственный экономический университет»


Одной из приоритетных государственных задач в Республике Беларусь является сохранение демографической безопасности страны. На начало 2016 года численность населения в республике составляла 9 498,4 тыс. человек. Это на 17,1 тыс. человек больше, чем на начало 2015 года и на 30,2 тыс. человек по сравнению с 2014 годом. В целом, за последние 3 года наблюдается положительная динамика, однако, наряду с ростом численности, в Беларуси сохраняется естественная убыль населения. Согласно данных Национального статистического комитета, за период 2013-2015 на тысячу человек коэффициент смертности в среднем на 2 промилле превышал коэффициент рождаемости [1].

МЕЙНСТРІМ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Сластьоненко Оксана Олександрівна
к.ю.н., доцент
доцент кафедри фінансового права
Університет ДФС України
Першко Ольга Олександрівна
студентка гр. ПСФЗ-16-1
Університет ДФС України

 

Вагомою складовою фінансової політики держави є фіскальна політика. Реалізація основних завдань і напрямів фіскальної політики в Україні відбувається не завжди вдало. Це пояснюється багатьма обставинами, насамперед, непослідовністю економічної політики, мінливістю пріоритетів соціально-економічного розвитку, слабкістю основних складових ринкової інфраструктури, монополізмом виробників, а також, тим, що більшість нормативних актів, які стосуються цієї проблеми не узгоджені між собою. Для розбудови міцної держави необхідно вдосконалювати інструменти економічної політики. Усе це зумовлює необхідність дослідження мейнстріму фіскальної політики України.

Стратегія реформування фінансової системи України в умовах економічної кризи
Н.М. Лисецька ,кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту
фіскальної політики Університету>
державної фіскальної служби України,
м. Ірпінь

  

Аналіз стану державних фінансів, які базуються на бюджетній політиці держави та перспективи розвитку господарської системи України з урахуванням фінансових обмежень та макроекономічних ризиків у посткризовий період впливають на стратегічну поведінку національних суб’єктів економічної діяльності. Тому, на сучасному етапі, необхідною умовою є конструктивний підхід до формування ефективної державної фінансової системи, який полягає у визнанні необхідності врахування специфіки фінансових джерел та факторів, пріоритетних для модернізації економічної діяльності та розробки економічної, соціальної і фінансової політики держави і переході до прийняття обгрунтованих стратегій реформування бюджетної, зокрема фіскальної політики.

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Дима Вікторія Василівна,
аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики,
Національної академії державного управління при Президентові України

  

Модель «зеленої економіки» поглиблює та розвиває концепцію сталого соціально-економічного розвитку. Вона виникла у відповідь на виклики сучасності, пов’язані з деградацією природного капіталу, посиленню бідності у світі, прискоренням настання та масштабністю світових криз. У сьогоднішніх реаліях зростаючих глобальних енергетичних проблем все більш актуальними стають питання переходу до альтернативних джерел енергозабезпечення.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Р.Е. Островерха, к.е.н., доцент
кафедри бухгалтерського обліку
Університету ДФС України

 

Раціональність системи оподаткування – надзвичайно важлива проблема як для держави, так і для кожного платника податків. Але, особливої ваги та актуальності вона набуває при запровадженні системи прибуткового оподаткування для страхових компаній. Страхові компанії, з одного боку, забезпечують стабільну динаміку економічного зростання, чим відіграють стратегічну роль у ринковій економіці, тому потребують виважених підходів при запровадженні система оподаткування. 

НОВІ ОРІЄНТИРИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Кудряшов Василь Павлович,
д.е.н., професор
зав. відділу державних фінансів,
Науково-дослідний фінансовий інститут
ДННУ «Академія фінансового управління»

 

Протягом останніх років в нашій країні відзначається загострення ситуації у бюджетно-податковій сфері. З одного боку, ускладнилися умови  мобілізації доходів до публічного бюджету, з іншого – загострилися ризики зростання витрат у державному секторі. Наслідком стало утримання високих показників бюджетного дефіциту. У 2015 р. було досягнуто певного прогресу у його стримуванні, проте величина державного та гарантованого державою боргу продовжувала збільшуватися

ОЦІНКА ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Короткевич Ольга Василівна,
к.е.н., старший науковий співробітник,
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

 

У науковій літературі поняття «фінансова стабільність» трактується як відсутність загрозливих диспропорцій в фінансово-економічні діяльності, що можуть призвести до виникнення системної кризи і нездатності держави та її фінансових інститутів забезпечувати ресурсами функціонування економічної та соціальної сфер. Але в реальності світова економіка перебуває в стані невизначеності та загострення глобальних дисбалансів.

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇТА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА: ЄРОПЕЙСЬКИЙ ОРІЄНТИР
Карпінський Борис Андрійович,
к.е.н., професор,
завідувач кафедри економіки та менеджменту,
Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Спрямованість України на фундаментальну інтеграцію з системою цінностей Європейського Союзу, насамперед в частині високих життєвих стандартів, ставить конкретні вимоги до особливостей реалізації як доктрини державотворчого патріотизму нації, так і концентрації зусиль на виробленні відповідної сучасним реаліям розвитку фіскальної політики, які б у сукупності формували міцну фінансову базу держави. Так, фінансово-управлінська концепція сучасного економічного зростання з характерним ухилом програмних засад на виокремлення принципової важливості у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної продукції, активізації використання сучасних технологічних новацій та розширення в структурі національного господарства частки наукоємних виробництв вищих технологічних укладів вимагає й наявності патріотично налаштованої, високоосвіченої і висококваліфікованої робочої сили, а також постійного та всебічного поліпшення її якісних характеристик.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Гуріна Олена Олександрівна
аспірантка,
науковий керівник професор, доктор ек.наук Мельник В.М.
Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана

 

Актуальність теми полягає в тому, що інститут самоврядування сформувався ще у 13 столітті, в той же саме час формуються місцеві бюджети, а отже і з’являються доходи і видатки цих бюджетів, постає питання формування дохідної бази місцевих бюджетів, так як є фінансовою основою місцевого самоврядування.

ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Канцур Інна Григорівна,
старший викладач,
кафедра менеджменту,
ННІ фінансів, банківської справи
Університету ДФС України

  

У контексті розвитку ринкової економіки важливу роль відіграє фіскальний механізм держави, за допомогою якого здійснюється розподіл та перерозподіл національного доходу, процес наповнення бюджету та ефективний розподіл бюджетних коштів на соціально-економічні потреби країни. Залежно від економічних умов в країні та тенденцій соціально-економічного розвитку фіскальний механізм потребує постійного вдосконалення, що зумовлює актуальність нашого дослідження.

ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Варналій Захарій Степанович,
д.е.н., професор, професор кафедри фінансів,
КНУ імені Тараса Шевченка

 

Фінансові ресурси України мають забезпечити, з одного боку, фінансування реформ у повному обсязі, з дру­гого – соціальний захист населення. У зв’язку з цим актуаль­ності набувають питання ефективного управління держав­ними фінансами, зокрема, в аспекті планування, фор­мування, виконання державного бюджету, звітування, конт­ролю тощо. Всі ці процеси охоплюються поняттям держав­ного бюджету­вання, якому в Україні притаманна низка проблем та недоліків [2].

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Бережнюк Іван Іванович,
начальник відділу митного оформлення 1
митного поста «Святошин»
Київської митниці ДФС


Кардинальні трансформації у світовому політичному та економічному просторі зумовлюють необхідність розроблення нових підходів до забезпечення національної економічної безпеки в умовах постійного зростання загроз як внутрішнього, так зовнішнього характеру. Особливо актуальними зазначені питання є для вітчизняної економічної системи в умовах постійного тиску негативних чинників, що вимагає розроблення та застосування ефективних механізмів, спрямованих на нейтралізацію, мінімізацію впливу та усунення явищ і чинників, що призводить до створення зовнішніх та внутрішніх загроз національній економічній безпеці.

ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ: РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ КОМПОНЕНТИ
Стеценко Богдан Станіславович,
к.е.н., доцент,
докторант кафедри фінансів
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

  

Сучасний цивілізаційний розвиток характеризується множиною взаємопов’язаних тенденцій у політичній, соціальній, економічній та екологічній сферах, які найчастіше характеризують як глобалізацію. Разом з тим, у глобальному вимірі можна цілком однозначно виявити і нарощування суттєвих дисбалансів, в першу чергу – економічних. У значній мірі ці дисбаланси викликані гострими протиріччями в розвиткові окремих територій, регіонів та країн. Їх посилення серед іншого стає першопричиною релігійних, культурних, світоглядних конфліктів, які останнім часом часто переходять у «гарячу» воєнну фазу. На жаль, з цілого ряду причин ареною такою боротьби стала і Україні – анексія Криму, втрата частини територій Донбасу знову викликала суперечки в експертних та наукових колах щодо місця нашої держави в геополітиці та геоекономіці.

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Лавриненко Тимур,
менеджер по роботі з клієнтами,
Компанія ТОВ «E-COM»,
Міжнародний провайдер електронного обміну документами
на основі EDI-технологій

 Сьогодні в ситуації яка склалася в економіці України, яка обумовлена тотальною макроекономічною кризою (фінансовою, структурною, політичною, соціальною, кон’юнктурною, конкурентною), особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення достатнього обсягу податкових надходжень до доходної частини бюджетів держави.

ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ
Буряченко А. Є.
д.е.н., професор кафедри  фінансів,
 Державний вищий навчальний заклад  
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

 

Реалізація фінансової політики як на державному, так і на місцевому рівні здійснюється завдяки використанню певних форм, методів, інструментів, та важелів впливу на фінансову діяльність економічних суб’єктів. Їх сукупність у вітчизняній науковій літературі отримала назву фінансового механізму.

Організація протидії корупції в органах державної фіскальної служби в умовах ліквідації податкової міліції
О. Зоря
начальник відділу військової
прокуратури Центрального
регіону України


Упродовж останніх років керівництвом держави, органів фіскальної служби, народними депутатами України, науковцями, представниками бізнесу та громадськості неодноразово порушувалося питання ліквідації або реорганізації податкової міліції. Відповідні законопроекти неодноразово вносилися до Верховної Ради України, обговорювалися в засобах масової інформації, були предметом наукових дискусій та виносилися на загал громадськості.

ПОДАТКОВА СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В КОНТЕКТІ ОЦІНКИ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Патицька Х.О.

аспірант,
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАН України»

  

Основною тенденцією реформування системи місцевого самоврядування є формування спроможних локальних адміністративно-територіальних одиниць, здатних ефективно здійснювати місцеве самоврядування, розширення та ефективного використання економічного потенціалу громади та її податкоспроможності як ключового фактора фінансового забезпечення розвитку останньої. Податкоспроможність – це показник, який характеризує здатність територіальної громади акумулювати податкові надходження до державного бюджету за умови  виключення суми коштів, необхідних для задоволення власних потреб громади. Як важлива складова характеристики рівня соціально-економічного розвитку територіальної громади дане поняття має подвійне значення: по-перше, характеризує забезпечення фінансовими ресурсами державного розвитку, по-друге, акумулювання коштів для їх використання на розвиток відповідної території.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Молдован Ельвіра Степанівна,
к. держ.упр.,
старший науковий співробітник
відділу дослідження міжнародного
досвіду та митної експертизи
Науково-дослідного центру митної справи
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

На сучасному етапі розвитку управлінської науки питання формування кадрового потенціалу в цілому та відбору персоналу зокрема стало предметом студіювань багатьох дослідників. У процесі наукової дискусії сформувались різні підходи до розуміння поняття відбору персоналу.

Так, наприклад, А. Турчинов крізь призму державної служби пропонує системний підхід до розуміння відбору кадрів, трактуючи останній як систему заходів, що забезпечують формування такого складу державних службовців, кількісні та якісні характеристики якого відповідали б цілям та завданням державної служби [6]. Прикладом системного підходу до розуміння відбору персоналу можна вважати також визначення цього поняття як науково обґрунтованої частини системи управлінням кадрами, що включає в себе також підготовку, планування, оцінку кадрів, направлені на раціональне використання останніх, підвищення ефективності виробництва і – як результат – покращення життєвого рівня працівника [2, с. 126]. ...

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ АКЦІЙ: МОЖЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Вовк Євгеній Олександрович,
аспірант кафедри Фінансові ринки
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

  

Євроінтеграційні устремління України формують абсолютно новий порядок денний для фондового ринку взагалі, та ринку акцій – зокрема. На жаль, на сьогодні можна констатувати абсолютно невтішний результат реформ у цій сфері – український ринок капіталів був і залишається «прерогативою» невеликої кількості учасників, тоді як більша частина суб’єктів промислового сектору залишаються осторонь нього. Найбільш гостро вказані суперечності виявляються на ринку акцій – українські корпорації ігнорують його можливості в контексті залучення капіталу ... 

МАКРОФІНАНСОВІ РИЗИК-ФАКТОРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГІВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ
Калашник Іванна Олександрівна,
аспірант кафедри Фінансові ринки
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

  

За більш ніж два десятиліття реформ в Україні з цілого ряду причин так і не вдалося побудувати дієвого та ефективного фондового ринку. Ні приватизація, ні поява численних інституцій фінансової інфраструктури, ні розвиток інформаційних технологій не стали справжнім потужним поштовхом для перетворення фондового ринку в механізм трансформації заощаджень у інвестиційні ресурси. Фактично за українським фондовим ринком закріпилася роль сектору, який переважно обслуговує бізнес-інтереси провідних фінансово-промислових груп, «оптимізує» їх фінансові потоки, часто дає можливість уникнути оподаткування тощо.

ДО ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА МІСЦЕМ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ЯК ШЛЯХУ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Ющенко Надія Леонідівна, канд. екон. наук, доцент,
доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівський національний технологічний університет, Україна


У 2015 році в Національному банку України підрахували, що у населення на руках мінімум 50-70 млрд. доларів або трохи більше 1-1,5 тис. доларів на особу. За даними Незалежної асоціації банків, ще 22 тис. грн. – у фінустановах. Разом на середнього українця виходить біля 60 тис. грн. [1].

Аналіз експертами поданих українськими парламентарями е-декларацій, з урахуванням наданих в борг третім особам коштів, показав, що народні депутати і члени їх сімей зберігають тільки 7,5 млрд. грн. готівки, що можна зіставити з нестачею фінансування Міністерства оборони у 2016 році, чого достатньо, щоб покрити річні витрати на підняття мінімальної зарплати з 1550 до 3200 грн. для майже 400 тисяч людей, цього б вистачило на весь обсяг підтримки стратегічної для України аграрної галузі (в проекті Держбюджету-2017 на це закладено 5,5 млрд. грн.), або ж 7,5 млрд. грн. – це половина бюджету,