toc Рубрики
homeТези доповідейРоль фіскальної політики в євроінтеграційних процесах України

Роль фіскальної політики в євроінтеграційних процесах України

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНІ і ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Шитий Станіслав Ігорович
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та історії
держави і права
факультету політології та права
НПУ імені М. П. Драгоманова

 

         Україна, як молода незалежна держава зіштовхується із значним масивом проблем в галузі законодавчого регулювання різних галузей суспільних відносин. Однією з найбільш специфічних галузей є галузь відносин церкви і держави. Особливо гострим і дискусійним постає питання врегулювання правових відносин, що виникають при вирішенні питань регулювання фінансових відносин релігійних організацій. Останні ініціативи держави, що до звільнення релігійних організацій від оподаткування мали певний суспільний резонанс. Виникло кілка точок зору на згадану проблематику, починаючи з повного схвалення таких дій держави з одного боку, до повного їх осудження з іншого, а також альтернативних думок про те, що прийняття закону № 1667-VIII під виглядом звільнення від оподаткування створює додаткові перепони для діяльності релігійних організацій в Україні. Отже, яка сутність і правовий статус релігійних організацій в Україні і які їх фінансові відносини з державою.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНІ і ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Шитий Станіслав Ігорович
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та історії
держави і права
факультету політології та права
НПУ імені М. П. Драгоманова

 

         Україна, як молода незалежна держава зіштовхується із значним масивом проблем в галузі законодавчого регулювання різних галузей суспільних відносин. Однією з найбільш специфічних галузей є галузь відносин церкви і держави. Особливо гострим і дискусійним постає питання врегулювання правових відносин, що виникають при вирішенні питань регулювання фінансових відносин релігійних організацій. Останні ініціативи держави, що до звільнення релігійних організацій від оподаткування мали певний суспільний резонанс. Виникло кілка точок зору на згадану проблематику, починаючи з повного схвалення таких дій держави з одного боку, до повного їх осудження з іншого, а також альтернативних думок про те, що прийняття закону № 1667-VIII під виглядом звільнення від оподаткування створює додаткові перепони для діяльності релігійних організацій в Україні. Отже, яка сутність і правовий статус релігійних організацій в Україні і які їх фінансові відносини з державою.

НЕНАЛЕЖНА ПОВЕДІНКА У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВА ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Кармаліта Марія Володимирівна,
к.ю.н., доцент,
старший науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України
Євсєєва Ірина Олександрівна,
науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики


Належне розуміння змісту договорів про уникнення подвійного оподаткування та їх відповідність стандартам ОЕСР не є гарантією ефективного регулювання міжнародних податкових відносин. Надзвичайно важливим елементом цієї системи виступає механізм реалізації міжнародно-правових норм в рамках національної податкової системи.


ШЛЯХИ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПОРТ
Артур Зубрицький
науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

  

Однією із найбільш потужних форм стимулювання експорту, що зазвичай розглядається у якості альтернативи монетарних стимулів, є фіскальна політика. Дослідження можливостей використання фіскальних інструментів в умовах низької ефективності монетарної політики є необхідним задля побудови ефективної стратегії стимулювання національного експорту.

АНАЛІЗ фіскальної політики держави В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Олійник Ольга Степанівна
к.е.н., старший викладач
кафедри економіки підприємства
 Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка

  

Уряд України під керівництвом парламенту проводить фіскальну політику в відповідних умовах трансформації, при цьому всі маніпулювання з бюджетом здійснюються з метою стабілізації обігу грошей в державі. Складовими фіскальної політики держави являються податки, збори та обов’язкові платежі, (загальнодержавні податки: податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, плата за користування надрами, плата за землю, плата за землю (фізичні особи), фіксований сільськогосподарський податок, державне мито, рентна плата)

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКУНА ПРИБУТОК В ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ДОСВІД ЕСТОНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Трубіна М. В.
к.ю.н., старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Ковтунович Н. Л.
науковий співробітник
Науково-дослідного інституту фіскальної політики

 

В Україні запроваджена класична європейська модель податку на прибуток, згідно з якою базовим показником для розрахунку об’єкта оподаткування є бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування, який в подальшому коригується на різниці, прямо визначеній Податковим кодексом України. Тобто, об’єкт оподаткування повинен розраховуватись на підставі даних фінансової звітності платника податків, у зв’язку із чим податковим органам надано право проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку для податкових цілей. Необхідно зазначити, що класична європейська модель оподаткування прибутку підприємств є найпоширенішою серед країн ЄС (окрім Естонії), більшість з яких входять до Організації економічного співробітництва та розвитку [1].

Програмно-цільове управління у фіскальнй політиці та його вплив на розвиток прикордонних територій західних областей України
Гасюк Руслана Володимирівна,
аспірант,
Львівський національний університет імені Івана Франка

 

 Формування соціально орієнтованої ринкової економіки можливе передусім за активного залучення у даний процес і прикордонних підприємницьких структур, посилення їхньої ролі та розширення функцій. Так, ефективна транскордонна політика здатна забезпечити раціональне використання наявного природно-ресурсного, виробничого, трудового, інвестиційно-інноваційного потенціалів, врахувати географічні, історичні та соціальні особливості кожної прикордонної території задля комплексного соціально-економічного розвитку як окремого регіону, так і держави в цілом

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Білоусова Олена Станіславівна
к.е.н.,  старший науковий співробітник
відділу фінансів реального сектора,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України»

 

Модернізація підприємств реального сектора на інноваційній основі потребує значних інвестиційних ресурсів. Ринкові механізми фінансового забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України на даний час функціонують лише в обмежених масштабах, що зумовлено, зокрема, дефіцитом вільного приватного капіталу.

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ЗЕРНОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ
Назаренко Ганна Володимирівна,
к.е.н., старший викладач,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

 

Посилення взаємозв’язків між національними економіками в умовах глобалізації вимагають наближення рівня економічного розвитку України до інших країн, зокрема країн ЄС, членство в якому є одним з головних стратегічних пріоритетів нашої держави. Разом з тим, технологічна відсталість української промисловості та низький рівнем фінансування інноваційної та науково-дослідної роботи унеможливлюють забезпечення високих темпів економічного зростання на підґрунті сталого розвитку промисловості.

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Онікієнко Надія Володимирівна
 аспірант Херсонського національного
технічного університету

 

Євроінтеграція – принциповий державний вибір України.  У системі зовнішньополітичних пріоритетівнашої держави вона посідає особливе місце. Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості підприємств, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Особливе місце серед промислових підприємств України, які потребують модернізації та підтримки держави, посідають переробні підприємства.

ІНІЦІАТИВИ ЄС ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ПРОЗОРОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ ПРИБУТКУ
Кощук Тетяна Василівна,
к.е.н., провідний науковий співробітник,
Науково-дослідний фінансовий інститут
ДННУ «Академія фінансового управління»

  

У червні 2015 р. Єврокомісія розгорнула роботу із розгляду можливостей запровадження нових вимог до обов’язкового розкриття фінансової інформації транснаціональними корпораціями, у тому числі щодо посилення правил прозорості в оподаткуванні прибутку, без порушення умов конкуренції. Такі заходи є ініціативою ЄС для реалізації Плану дій ОЕСР щодо запобігання розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування (плану BEPS) за напрямом 13 – оптимізація вимог із документування трансфертного ціноутворення і звітності за країнами. Тільки якщо рекомендації ОЕСРпередбачають надання податковим органам звіту про оподаткування прибутку великих компаній в цілому і в розрізі всіх країн їх економічної активності, то Єврокомісія іде далі – пропонує зробити цю інформацію загальнодоступною.

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Лавриненко Лариса Миколаївна,
канд.екон.наук, ст.наук.співр.,
доцент кафедри менеджменту,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Фінансова система України функціонує з метою підйому життєвого рівня населення, посилення економічної незалежності, розвитку підприємницької діяльності та підвищення активної участі в міжнародних фінансово-торгівельних розрахунках. Досягнення поступального розвитку економіки неможливе, якщо продовжувати використовувати традиційну техніку, технологію, що сформувалася до середини минулого століття, організацію виробництва, підхід до управління економікою. Сьогодні економіка більшості розвинених країн функціонує на принципово іншому науково-технічному, технологічному, інформаційному рівні розвитку, ніж економіка України.