toc Рубрики
homeТези доповідейПодаткова система України в умовах децентралізації

Податкова система України в умовах децентралізації

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Вагілевич А.А.
аспірант кафедри національної та міжнародної економіки
Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

  

У сучасних умовах реформування податкової системи України одним з важливих питань є визначення соціально-економічної ефективності податкових методів в процесі державного регулювання економіки. Пропонуємо показники ефективності податкових методів розділити на соціальні та економічні, що дасть змогу відобразити вплив кожного з податкових методів на економіку та соціальну сферу.

ДЕТЕРМІНАНТИ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНІВ
Мирослав Хом’як,
докторант
Університету державної фіскальної служби України

 

Децентралізація влади є частиною євроінтеграційної стратегії та необхідним етапом на шляху побудови демократії в Україні. В рамках децентралізації будуть значно розширені можливості місцевих органів влади у сфері реалізації фінансової політики. Однією з важливих передумов ефективності фінансової політики на регіональному рівні є наявність фіскального простору, що буде достатнім для використання субнаціональними органами влади дієвих бюджетно-податкових інструментів з метою досягнення цілей регіонального економічного розвитку.

Податок на прибуток: реформування, перспективи та реалії сьогодення.
Царенко Тетяна Борисівна
молодший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту
фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Ретельно продумана податкова система може зробити істотний позитивний вплив на економіку країни, а від нього буде залежати стабільність державних фінансів, стимулювання зростання зайнятості та конкурентоспроможності, а також сприяння у справедливому розподілі доходів.

ПОДАТКОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ –ШЛЯХ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Василь Онищенко,
аспірант кафедри фінансів та банківської  справи, 
Приватний вищий навчальний заклад
«Європейський університет»

                                  

Відомим є факт, що більшість місцевих бюджетів України функціонують за рахунок дотацій, що виділяються з державного бюджету, відповідно існуюча ситуація визначає слабку фінансову автономію місцевих органів влади.  З поміж 11 тисяч місцевих бюджетів України  понад 5 тисяч бюджетів отримують дотацій на рівні 70% дохідної частини бюджету,  близько 500 місцевих бюджетів є майже повністю дотаційними (на 90%) [1]. Отже питання децентралізації у тому числі в контексті поглиблення податкової реформи є надзвичайно актуальними  для українського суспільства задля розширення меж повноважень місцевих громад  та покращення рівня життя на рівні окремих адміністративно-територіальних одиниць.

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Маргасова Вікторія Геннадіївна,
д.е.н., професор,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 
Сакун Олександра Сергіївна,
 к.е.н.,
докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
Чернігівського національного технологічного університету


Головною відмінною рисою сучасних структурних трансформацій економіки є перехід до постіндустріального суспільства. Для цього періоду характерне освоєння й поширення шостого технологічного укладу, який у другій половині XX ст. радикально змінив не лише характер виробництва, але й структуру суспільства.

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ СТРАХОВЩИКОВ
Верезубова Татьяна Анатольевна,
доктор экон. наук, доцент,
доцент кафедры налогов и налогообложения   
Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь)

  

Налогообложение деятельности страховых организаций является одним из инструментов государственного воздействия на развитие страхового рынка. Оно  призвано выполнять две противоречивые функции: обеспечение доходов бюджета и регулирование системы отношений, формирующей страховой рынок.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В НИНІШНІХ УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
К.е.н., Червінська О.С.
Ст.Івахів М.А.
Національний університет «Львівська політехніка»


Сучасні трансформаційні процеси в Україні визначають нові підходи до формування взаємовідносин у системі державного і місцевих бюджетів. Останнє десятиріччя характеризується розширенням функцій та завдань, що покладаються на органи місцевого самоврядування, успішне вирішення яких не можливе  без економічної основи, складовим елементом якої є доходи  місцевих бюджетів, що виступають їх надійною та стабільною основою фінансової бази. 

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
Н. В. Корень,
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник,
завідувач сектору бюджетної децентралізації,
Національний інститут стратегічних досліджень,

 

Суспільні трансформації сьогодення визначають імперативи формування державної політики та модернізації системи публічної влади, базовими елементами якої є інститути державного управління та місцевого самоврядування, а також обумовлюють необхідність удосконалення відповідних механізмів регулювання соціальних та економічних процесів. Схвалення Парламентом наприкінці 2014 року змін до бюджетного та податкового законодавства ознаменувало початок бюджетної реформи та продовження процесів реформування місцевого самоврядування в Україні. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО ТА НЕДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Віннікова Ольга Сергіївна,
к.е.н., старший викладач кафедри оподаткування,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

  

Часті зміни і доповнення податкового законодавства, неоднозначність тлумачення прийнятих норм, бажання платників податків заощадити власні гроші на законних підставах та прагнення мінімізувати податкові ризики обумовлюють розвиток податкового консультування та актуальність досліджень у цій сфері.

ПОДАТКОВІ ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Луніна Інна Олександрівна
д.е.н.,  професор, завідувач відділу державних фінансів,
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування
Національної академії наук України»

 

Підвищення ефективності діяльності сектору загальнодержавного управління потребує реформування бюджетно-податкової системи на засадах децентралізації влади, що передбачає розширення бюджетної автономії та фінансової самостійності місцевих бюджетів [1].

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН, ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ
Чижова Таміла Володимирівна,
к.е.н., доцент кафедри податкової та бюджетної політики
Херсонського національного технічного університету

 На сьогоднішній день близько половини місцевих бюджетів складається з податку на доходи фізичних осіб. Однак, проблеми самофінансування місцевих бюджетів доволі актуальні, оскільки за для ефективного стягнення податку на доходи фізичних осіб потрібна чітко визначена система оподаткування малозабезпечених верств населення та процесів, котрі б сприяли легалізації доходів громадян, дана система на сьогоднішній день ще до кінця не розроблена [1].

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ (ФОП)
Лебеда Марина Олександрівна
аспірант кафедри 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, 2 рік навчання
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник – к.е.н, професор Хлівний В.К.

  

Податок з доходів фізичних осіб підприємців (ФОП) поєднує в собі риси двох платежів в бюджет, яким притаманні якісно відмінні функції. По-перше, це податок з доходів фізичних осіб, тобто податок з особистих доходів (personal income tax). По-друге, це податок на доходи (прибутки) від підприємницької діяльності, або податок на змішані доходи (доходи малого підприємництва, що містять елементи доходів від праці й капіталу, які важко розрізнити і практично неможливо виділити в окремі бази оподаткування для застосування різних ставок стягнення податків – small business income tax).

ПОДАТКОВІ ДОХОДИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Галамай Роман Ярославович,
аспірант
Львівський національний університет імені І. Франка

 

Основою розвитку місцевого самоврядування в Україні виступають місцеві бюджети. В умовах децентралізації їх роль підсилюється через передачу на локальний рівень додаткових повноважень та розширення податкової бази місцевих бюджетів. Відтак, вагомим кроком є дослідження тенденцій зміни податкових доходів як основи місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад як адміністративних утворень, що сформовані внаслідок реформи адміністративно-територіального устрою та децентралізації

СТАН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
Раєвич Оксана Володимирівна,
 студентка 5 курсу
група МОАн - 161,
 обліково-економічний факультет
Клименко Олена Михайлівна,
к.е.н., доцент
Чернігівський національний технологічний університет


Податкова система у своєму розумінні являється дуже складною системою, розвиток якої відбувається через специфічні податкові інститути, які входять до її складу. У свою чергу податки гальмують розвиток економіки та суспільства в цілому. Питання податкової системи  постає не тільки на міжнародному рівні, а й гостро стосується України. Адже з кожним днем ціни на продукти харчування досягають європейських цін, а заробітна плата та пенсії зростають зі швидкість «черепахи», що не може не впливати на стан життя населення.

РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ У ФІНАНСОВІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Овчаренко Наталія Олексіївна,
викладач,
Миргородський художньо-промисловий
коледж імені М.В. Гоголя Полтавського
національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка

  

В сучасних умовах розвитку України значно посилюється роль фінансів місцевого самоврядування. Виникає необхідність розширення та зміцнення фінансової бази місцевих органів влади, на які покладено виконувати свої повноваження відповідно до чинного законодавства України.

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Клименко Катерина Володимирівна
к.е.н., старший науковий співробітник 
відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки
НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління»


Протягом останнього часу в Україні триває масштабний процес реформування податкової системи, завданнями якого є зменшення податкового навантаження на бізнес, детінізація та спрощення податкового законодавства.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ НАЛОГОВЫХ УСЛУГ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Киреева Елена Федоровна,
д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой налогов и налогообложения,
УО «Белорусский государственный экономический университет», Беларусь

  

Одним из стратегических направлений развития национальной налоговой системы является обеспечение удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы, которое возможно реализовать путем достижения двух целей – повышения информированности общества в налоговых вопросах и повышения качества предоставляемых услуг.

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ
Тарангул Дмитро Олександрович,
к. геогр.н., с.н.с.,
учений секретар НДІ ФП,
Університет ДФС України

 

Соціально-економічна ситуація в регіонах країни, характер та темпи їх розвитку, залежать від діяльності як державних, так і місцевих органів влади.

Система розподілу доходів і витрат між усіма рівнями бюджетів має бути стимулом для пошуку ефективних методів місцевої влади щодо створення сприятливого інвестиційного клімату в конкретних регіонах та розширення їх власної бази оподаткування.

ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Шевчук Костянтин Дмитрович,
аспірант кафедри фінансів
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

 

 Ретроспективний аналіз різноманітних економічних програм та концепцій, неодноразово прийнятих в Україні, беззастережно свідчить, що кожного разу влада одним із пріоритетних завдань в питаннях реформування вітчизняної економіки визнає активізацію інвестиційної діяльності домогосподарств.

Цілком погоджуючись з актуальністю цієї проблеми, зазначимо, що вона має комплексний характер і пов’язана з цілим блоком складних питань: підвищення рівня доходів громадян України; виведення суттєвої частини доходів з «тіні», існування фінансових послуг та фінансових інструментів, привабливих з позиції індивідуальних інвестицій, забезпечення достатнього рівня захисту прав індивідуальних інвесторів тощо.