toc Рубрики
homeТези доповідейБюджетна система та стратегія її трансформації

Бюджетна система та стратегія її трансформації

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Єфіменко Людмила  Леонідівна,
м.н.с. НДІ фіскальної політики,
Університет ДФС України

 

    Процес у сфері бюджету є необхідним порядком реалізації матеріально-правових бюджетних норм, так само як у конституційному, цивільному та кримінальному праві, де реалізація матеріально-правових норм може відбуватися через певний порядок. На якість та успішність розвитку економіки будь-якої країни безумовний вплив має бюджетний процес, стабільність та ефективність якого і визначає економічний і фінансовий стан держави в майбутньому. Особливість бюджетного процесу полягає не лише у підготовці законопроектів про майбутній рух грошових коштів в державі, але й характеризується певною постійністю, що визначає пріоритетні напрямки держави, розробляє відповідні цільові програми та здійснює контроль і оцінку ефективності використання коштів державного бюджету у відповідності до норм діючого законодавства.   

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БЮДЖЕТНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
Музиченко Ганна В’ячеславівна,
доктор політичних наук, професор,
професор кафедри політичних наук і права
Південноукраїнського національного педагогічного
 університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)

 

Бюджетна політика в країнах Європейського Союзу розглядається в  двох вимірах. З одного боку, це спільна європейська бюджетна політика, з іншого - сукупність національних бюджетних політик країн ЄС, основні завдання яких полягають у забезпеченні максимальної зайнятості населення, виробництва та купівельної спроможності населення, раціонального використання природних ресурсів і захисту навколишнього середовища.

Планування Державного бюджету В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: Зарубіжний досвід
Першко Лариса Олександрівна
к.е.н., доцент, с.н.с., доцент кафедри фінансів
Довгань Людмила Петрівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів
Університет ДФС України

 

Зважаючи на динамічність трансформаційних перетворень в економіці України, існує гостра необхідність у якісному управлінні державними фінансами. Однак діюча в Україні  однорічна модель бюджетного планування не забезпечує належної ефективності бюджетних процесів. У той час як середньострокове планування дозволяє мобілізувати державні фінанси, встановити обмеження, які забезпечать стабільність та стале зростання. Це підтверджує досвід зарубіжних країн, які у відповідь на світову економічну кризу, що призвела до рецесії ряду країн Європи, застосували розроблені Єврокомісією рекомендації щодо встановлення фіскальних правил та їх застосування на середньострокову перспективу [2].

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Балакін Роберт Леонідович,
к.е.н., доцент,
провідний науковий співробітник,
Науково-дослідний фінансовий інститут
ДННУ «Академія фінансового управління»


Оцінювання стійкості державних фінансів передбачає врахування ризиків їх розвитку протягом коротко- середньо- та довгострокового періодів. В період подолання наслідків економічної кризи 2008-2009 рр. відзначалося загострення ризиків розвитку державних фінансів у більшості європейських країн. Це виявилося у продовженні тенденції розбалансування, зведення балансів сектору загального державного управління з дефіцитами та накопичення державного боргу. Такі зміни призвели до погіршення стійкості сектору загального державного управління.

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Коблик Ігор Ігорович,
к.е.н., в.о. доцента кафедри економіки та підприємництва
Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

  

Зростання глобалізаційних процесів в світовому господарстві суттєво впливає на збільшення економічних проблем в Україні, що викликає зростання загроз для бюджетної безпеки держави. Це зумовлено негативною тенденцією проведення реформ в середині країни і несприятливими зовнішніми економіко-політичними факторами, які в комплексі вплинули на формування дохідної частини державного бюджету та його збалансування, в результаті чого протягом останніх років спостерігається дефіцит бюджетних коштів.

ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Савастєєва Оксана Миколаївна
к.е.н., старший викладач,
Інститут інформаційних та соціальних технологій
ОНУ імені І.І.Мечникова

 

В сучасних досить складних умовах розвитку української держави, що характеризуються надзвичайною обмеженістю бюджетних ресурсів, їх неефективним використанням та незбалансованістю доходної та видаткової частини бюджетів, значної актуальності набуває питання удосконалення бюджетного процесу, зокрема на стадії планування.

ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Новосьолова Олена Сергіївна
асистент кафедри податкової та бюджетної політики
Херсонського національного технічного університету

 

Дослідження впливу надмірних боргів на економічне зростання є предметом наукового пошуку здебільшого західної економічної науки. Водночас вітчизняні практичні напрацювання із зазначеного питання зводяться в основному до визначення рівня залежності між обсягами державних запозичень і державного боргу України та їх впливу на зміну деяких макроекономічних показників (ВВП, валових заощаджень, інвестицій, безробіття, державних витрат тощо) шляхом побудови регресійних моделей залежності. Погляди вітчизняних науковців у питанні взаємозалежності показників державних запозичень, державного боргу та інших макроіндикаторів досить різняться.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ТА ІННОВАЦІЇ
КонащукНадія Едуардівна
аспірантка кафедри фінансів
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

  

            Щороку, обсяги державних закупівель товарів, робіт та послуг охоплюють більше 14% ВВП Євро союзу, що становить понад 10 трлн. дол. США [1].

            В останнє десятиріччя все більше уваги приділяється розвитку публічних закупівель у напрямку підтримки інновацій та сталого розвитку, що створює значні можливості для уряду.

         Інновація – це значні капітало - та наукомісткі нововведення в розвиток основної продуктивної сили (людини), техніки, технології, предметів праці та використовуваних людьми сил природи, що зумовлюють формування нового технологічного способу виробництва [2].  

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВВП ЧЕРЕЗ ДОХІДНУ ЧАСТИНУ БЮДЖЕТУ
Мельничук Ірина Олександрівна,
асистент кафедри фінансів,
Національна академія статистики,
обліку та аудиту, м. Київ


         Бюджет як інструмент реалізації функцій та завдань, що стоять перед державою сприяє розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) в країні. Враховуючи те, що рівень перерозподілу ВВП України та інших розвинутих країн світу через доходи бюджету є значним та може нівелювати процес зростання національної економіки, питання дослідження світового досвіду перерозподілу ВВП через дохідну частину бюджет набуває особливої актуальності в сучасних умовах.

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Раделицький Юрій Орестович,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту
Львівського національного університету імені І. Франка

 

Наскрізним питанням формування ефективної системи державного управління в Україні виступає реформа адміністративно-територіального устрою та децентралізації. Дане питання розглядається як «нагальне» уже майже двадцять років – від часу першої спроби  реформування адміністративно-територіального устрою країни у 1998-2000 роках. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Гарбінська-Руденко А. В., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри фінансового права
Навчально-наукового інституту права
Університету державної фіскальної служби України

 

Чинна вітчизняна нормативно-правова база характеризується як суттєвою неповнотою, так і невідповідності вимогам та стандартам загальноприйнятої міжнародної практики ведення валютної діяльності. В нормативних актах не наведене чітке тлумачення валютної політики, її складових і механізмів, з усіх існуючих форм валютної політики в законодавстві України описано лише дві: валютну дисконту політику та валютну девізну політику [1, с.42]. Відсутнє також визначення системи валютного курсу, немає чіткого визначення режиму валютного курсу та механізмів його встановлення, що значно ускладнює можливості прогнозування розвитку валютного ринку суб’єктами валютної та підприємницької діяльності.

Сучасні реалії бюджетної системи України
Біліченко Світлана Павлівна,
Науковий співробітник,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування»
НАН України

  

Ефективна бюджетна система для будь-якої країни є основним чинником зростання добробуту громадян, забезпечення сталого і динамічного соціально-економічного розвитку, важливим інструментом регулювання соціально-економічних відносин.

Система бюджетного вирівнювання: досвід Швейцарії
Кваша Тетяна Костянтинівна
Науковий співробітник
Державна установа
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»


Програмними документами України визначено пріоритетом побудову ефективної системи місцевого самоврядування. Органи місцевої влади мають здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою державних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування має відповідає повноваженням, передбаченим конституцією або законом. Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягаря, який вони повинні нести. Швейцарський досвід, як один з найбільш успішних у цьому плані, наведено у цій роботі.

Вплив координації монетарно-фіскального регулювання на боргову політику
Деревко Олена Сергіївна,
головний спеціаліст,
Міністерство фінансів України

 

Глобальна фінансово-економічна криза 2009-2009 років виявила глибокі суперечності в розвитку як глобальної так і багатьох національних фінансових систем. 

Представники світової економічної науки детально проаналізували причинно-наслідковий зв’язок у подіях 2008-2009 років, визначили причини  фінансово-економічної кризи. Дослідження відомого науковця Дж. Стігліца [1]  показали, що формульно основну причину розгорання кризи можна визначити наступним чином: система існуючих фінансових регуляторів в провідних країнах світу не забезпечила контроль за всіма сегментами фінансового ринку (виявилось, що окремі сегменти не перекривались діями жодного з регуляторів) і дозволила створити  такі модерні фінансові інструменти а також структуру економічних стимулів і компенсацій у фінансовій сфері, які дозволили фінансовим менеджерам та інвесторам формувати надмірні ризики при створеній загальній системі безвідповідальності.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ
Сідельникова Лариса Петрівна,
д.е.н., доцент,
завідувач кафедри податкової та бюджетної політики
Херсонського національного технічного університету

 

Наслідком розбалансованості фіскальної сфери України є низький рівень соціальних виплат як з бюджету, так і з позабюджетних державних цільових фондів. Значна девальвація національної валюти у 2014-2015 рр. згенерувала потужні інфляційні процеси - індекс споживчих цін в цей період досяг максимального за останні 15 років рівня: 124,9% та 143,3% відповідно. Стрімке зростання споживчих цін знівелювало намагання уряду забезпечити гідний соціальний захист населення України, у тому числі за рахунок коштів державних фондів соціального страхування.

Реформування системи координації бюджетного процесу за доходами шляхом удосконалення податкового законодавства
Щербіна Вікторія Вікторівна,
аспірант Університету ДФС України


Щорічно в Україні, напередодні прийняття “нового бюджету” відбувається всеохоплююча кропітка робота над удосконаленням законодавства з метою забезпечення достатньої дохідної частини. Відтак, готується пакет законопроектів щодо податкової реформи, узагальнюється Мінфіном в ході роботи робочої групи з питань податкової реформи. У межах компетенції центральні органи виконавчої влади, комітети, суб’єкти законодавчої ініціативи  надають пропозиції та зауваження до проектів законів України “Про внесення змін до Податкового кодексу України”, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, “Про Державний бюджет України на наступний рік”.

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Коляда Тетяна Анатоліївна,
к.е.н., с.н.с., доцент,
доцент кафедри фінансів
Університету ДФС України

Ватульов Андрій Вікторович,
к.е.н.,
заслужений економіст України,
Голова секретаріату комітету з питань бюджету
Верховної Ради України

 

Запровадження у бюджетному процесі довгострокового бюджетного планування пов’язано із необхідністю врахування довгострокових ефектів від рішень, що приймаються сьогодні, зокрема, в сфері оподаткування та фінансування бюджетних видатків, та впливу довгострокових зовнішніх і внутрішніх чинників (соціальних, демографічних, економічних, політичних), а також можливостей реалізації пріоритетних завдань програми соціально-економічного розвитку країни.