toc Рубрики
homeТези доповідейПроблеми та перспективи вдосконалення фіскального адміністрування в Україні у контексті євроінтеграції

Проблеми та перспективи вдосконалення фіскального адміністрування в Україні у контексті євроінтеграції

Особливості вітчизняної судової практики щодо оподаткування роялті в рамках застосування Модельної податкової конвенції
Огороднікова Ірина Ігорівна,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
відділу дослідження організаційно-
правового забезпечення фінансової безпеки
Науково-дослідного інституту фіскальної  політики,

 

Відповідно до положень Конституції України (ст. 9) [1] та положень Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV (ст. 19) [2], правозастосовчі органи України, в тому числі й національні суди наділені правом застосовувати в своїй діяльності норми міжнародних договорів. Механізм реалізації норм міжнародного права та забезпечення функціонування міжнародного законодавства на території тієї чи іншої суверенної держави, що виступає основним суб’єктом міжнародного права, в цілому, полягає безпосередньо у застосуванні даних норм національними органами. Важливу роль у вказаному процесі відіграє повнота здійснення судової практики, що набуває всебічного розвитку за умов інтеграційних процесів України, зокрема інтегрування нашої держави у європейський правовий простір.

Концептуальні засади імплементації міжнародних антикорупційних стандартів у діяльність органів доходів і зборів України
О.М.Розум, к.ю.н., доцент 
Провідний науковий співробітник
відділу організаційно-правового забезпечення
фінансової безпеки НДІ фіскальної політики
університету ДФС України

                                                                               

Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави.

За даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться Transparency International, українці вважають свою державу однією з найбільш корумпованих у світі: у 2012 і 2013 роках держава займала 144 місце із 176 країн, в яких проводилися дослідження, у 2015 році ці показник дещо поліпшився, але Україна продовжує залишатись у «червоній зоні» світового Індексу сприйняття корупції та займає 130 місце з 167 країн[1].

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТІВ АГРЕСИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
Новицька Надія Володимирівна, 
старший науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України
Коротун Володимир Іванович,
к.е.н., с.н.с., завідувач відділу,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

  

Формування комплексу ефективних механізмів протидії мінімізації сплати податків, в тому числі таких, що мають ознаки агресивного податкового планування (далі – АПП) залишається одним із стратегічних напрямів трансформації світової податкової системи. Хоча оцінити масштаби АПП доводить складно, враховуючи багатоаспектність процесів АПП і серйозні обмеження щодо отримання даних, сьогодні відомо, що фіскальні ефекти BEPS є значними.

РОЗВИТОК КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В УКРАЇНІ
Задорожня Ліна Адамівна
молодший науковий співробітник
лабораторії дослідження проблем
трансфертного ціноутворення
Науково-дослідного центру проблем
оподаткування та фінансового права
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України
Бундак Марія Миколаївна
провідний фахівець
лабораторії дослідження проблем
трансфертного ціноутворення
Науково-дослідного центру проблем
оподаткування та фінансового права
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України

 

Перевірка документації з трансфертного ціноутворення в Україні пов’язана з рядом об’єктивних проблем, як-от часта зміна нормативно-правової бази, що регулює питання трансфертного ціноутворення, великий об’єм інформації, що необхідний для проведення якісного і неупередженого контролю. Відсутність постійності призвела до того, що при розгляді справ 2013 р. та 2014 р. потрібно враховувати різні критерії віднесення операцій до контрольованих [1].

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВИЙ РИЗИК»
Скоромцова Тетяна Олександрівна
провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем податкової
 політики НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Питання визначення поняття «податковий ризик» на сьогодні є дискусійним, що зумовлено до певної міри відмінностями в підході до самого процесу оподаткування, оскільки існують протилежні точки зору тих, хто платить податки, і тих, хто їх збирає. При цьому, податковий ризик необхідно розглядати з економічної та юридичної точок зору. Це зумовлено природою самого податку, який, як відомо, є одночасно і економічним, і правовим явищем.

ЩОДО ПРОТИДІЇ РОЗМИВАННЮ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Борейко Наталія Миколаївна
кандидат економічних наук,старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету Державної фіскальної служби України;
Борейко Олександр Юрійович
студент Університету Державної фіскальної служби України

  

Негативні явища в економіці спонукали суб’єктів господарювання активно застосовувати агресивне податкове планування. Підприємці, які здійснюють діяльність у сфері електронної комерції (далі – е-комерція) не стали виключенням. Враховуючи, що в світі у кожній країні застосовуються різні податкові режими, відповідно, й податкові ставки, підприємці отримали можливість виробництва, обміну та розміщення своїх товарів і послуг, з урахуванням їх вартості, у різних частинах світу (як правило, у більш привабливих податкових юрисдикціях).

THE PROBLEMS OF SMALL AND MЕDIUM BUSINESS IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Finko Olga
student of finance and economics faculty
Kyiv National University of Economics and Trade
with candidate of economic sciences Sibiryanskaya J.V.


Small and medium enterprises play an important role for the country's economy. In 2015 According to the State Statistics Service of Ukraine of the total number of enterprises in the sector of small and medium enterprises were near 99.9% . [5] In 2015 in Ukraine there were only 423 large enterprises (about 0.1% of the total), the rest were SMEs. A significant devaluation of the hryvnia in 2013-2015 led to the fact that part of the business entities, which are large enterprises, had a sales volume of less than 50 mln.[4] Euro, that is why they have been considered as average. The largest number of SMEs are in the sector of services, while large enterprises are concentrated in the areas of production, trade and transport. It is not the first year when the development of business in Ukraine remains slow. First of all, this may be due to: a large number of different licenses, permits and standards, outdated technical standards, weak protection of property rights etc.

ВЕЛИКІ ТА ВІДКРИТІ ДАНІ В СТРАТЕГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Касперович Юлія Володимирівна,
к.е.н., головний консультант відділу фінансової безпеки
Національний інститут стратегічних досліджень


Кількість інформації в світі подвоюється щодвароки. Управління великими даними набуває стратегічного значення глобального масштабу. Асиметричність розподілу інформації є перепоною ринкових відносин. Відтак зростає потреба публічного розкриття більшої кількості даних про розвиток політики, економіки, соціуму. Паралельно виникає питання їх програмно-технічної обробки. 


ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ СТРУКТУРИ ПОДАТКУ
Стадник М. В.,
молодший науковий співробітник
відділу дослідження проблем податкової політики
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України


У світовій теорії та практиці структура податку не має чіткого визначення, яке б точно характеризувало сутність та її структурні елементи. Так, прийнято, що структура податку буває двох видів, а саме:

-       benchmark – «базова», «еталонна», у т. ч. normal– «нормальна» та ideal«ідеальна»;

-       normativereferencelaw– «нормативна».

Однак сучасна наукова думка стосовно сутності даних структур не є одностайною, так одні вчені ототожнюють базову та нормативну структури (Т. О. Малініна,  А. М. Соколовська), інші навпаки – розмежовують (І. А. Майбуров). Така невизначеність породжує розмитість понять, а це, у свою чергу призводить до відсутності чіткості у розумінні того чи ці поняття різні чи ідентичні по своїй природі на теоретичному та практичному рівнях.

АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Микитенко Олена Валеріївна
Національний університет Державної податкової служби України

 

В сучасних умовах інформатизація сприймається як процес накопичення, обробки, зберігання та розповсюдження інформації, який пов’язаний із застосуванням інформаційних технологій та залежить від стану розвитку суспільства та організований на підставі норм права.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ІТАЛІЇ
Оніщик Юрій Віталійович,
д.ю.н., доцент,
професор кафедри конституційного,
адміністративного та господарського права,
Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Основною метою платника податків є отримання максимального прибутку, але при виникненні певних об’єктів оподаткування, передбачених податковим законодавством, податково-зобов’язана особа змушена сплатити податки до бюджетів відповідних рівнів у терміни, визначені нормативно-правовим актом. У зв’язку з цим, у ході діяльності платника податків, виникає нагальна потреба у плануванні і регулюванні своїх доходів і витрат, в тому числі шляхом законного зменшення податкових платежів з метою збільшення розміру прибутку. З іншого боку для держави податки – це основне джерело фінансування суспільних витрат, тому фіскальні інтереси держави полягають у збільшенні податкових надходжень, і будь-які дії платника податків щодо зниження податкового тягаря сприймаються органами публічної влади як ухилення від сплати податків.

ВПЛИВ ТІНЬОВИХ СХЕМ НА РІВЕНЬ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
К.е.н., Червінська О.С.
Ст.Лопушанський В.І.
Національний університет «Львівська політехніка»

 

Однією з ключових проблем економіки України на сьогоднішній день, є ухилення від сплати податків. Тіньові схеми у сфері оподаткування зменшують доходи Державного бюджету, що, в свою чергу, означає недофінансування багатьох галузей народного господарства: медицини, освіти і науки, природоохоронних заходів тощо.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ
Костяна Оксана Вікторівна,
к.е.н., старший  викладачкафедри оподаткування
Харківського національного економічного
університетуімені Семена Кузнеця

 

Акциз – один з найбільш важливих  з фіскальної точки зору податків в Україні. За своєю економічною сутністю він є непрямим податком, що включається в вартість  окремих груп товарів.  Переліки підакцизних товарів в різних країнах не завжди ідентичні, зазвичай до них включають високорентабельні вироби, вживання яких  зазвичай несе шкоду для здоров’я  людини чи довкілля. Тютюнові вироби та алкогольні напої відносяться до підакцизних в більшості країн світу. Застосування механізмів акцизного оподаткування для цих товарів зазвичай пов’язано з використанням акцизних марок та інших механізмів, що дозволяє, в певній мірі, захистити внутрішній ринок від контрафактної продукції. 

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕРНЕННЯМ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ВЕЛИКИМ АГРОФОРМУВАННЯМ
Ярмоленко Юрій Юрійович,
аспірант,
Хмельницький університет
управління та права


 У посткризовий період перед суб’єктами аграрної галузі гостро постає питання фінансового забезпечення. Тому одним із завдань на даному етапі є надання їм фінансової підтримки за рахунок бюджетних ресурсів. У сучасних умовах реформування податку на додану вартість (ПДВ) у сільському господарстві [1] та механізму бюджетного відшкодування ПДВ в Україні [2], поза колом наукових розвідок залишається така важлива форма державної підтримки як повернення бюджетного відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам, про що нами вже наголошувалось 

ОЦІНКА ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМ ЩОДО АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ НА ПРЕДМЕТ ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВ ЄС
Озерчук Оксана Вікторівна
к.е.н., старший викладач кафедри банківської справи 
Київського національного торговельно-економічного університету

 

Угода про асоціацію України з ЄС визначає ряд вимог щодо змін в податковому законодавстві України, у тому числі і в сфері акцизного оподаткування. Відповідно до Глави 4 Розділу 5 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (статті 349 – 354) було домовлено про співпрацю між Україною та ЄС для покращання належного управління у сфері оподаткування з метою подальшого покращання економічних відносин, торгівлі, інвестицій та добросовісної конкуренції [1].

БОРОТЬБА З ПРАВОПОРУШЕННЯМИУ СФЕРІ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Ясько Валерія Вікторівна
Студентка 4 курсу
фінансового факультету
ХНЕУ ім.С. Кузнеця
Науковий керівник:
к.е.н, старший викладач
 Костяна Оксана Вікторівна

  

Акцизний податок  як форма специфічних акцизів є досить важливим фіскальним інструментом держави. За допомогою нього регулюються соціально-економічні процеси, контролюється обіг транспортних засобів та стимулюється інтерес виробників до входження у  сферу бізнесу щодо транспортних засобів, паливо-мастильних матеріалів.


ПОДАТКОВИЙ ПАТРІОТИЗМ ЯК ЗАПОРУКА ДЕОФШОРИЗАЦІЇ
Клиновий Дмитро Віталійович,
к.е.н., доцент,
провідний науковий спеціаліст
ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"
Петровська Ірина Олегівна,
к.е.н., доцент,
Київський університет ринкових відносин,
Микитенко Тетяна Владиславівна,
к.е.н., доцент
Університет державної фіскальної служби України

  

Глобалізація сприяла не лише розвитку сучасної міжнародної економіки та науково-технічного прогресу, а й активізації офшорних зон, які відіграють суттєву роль у формуванні світових фінансових потоків та одночасно виступають ключовим елементом різноманітних схем виведення коштів з-під національного оподаткування. В умовах нестабільної економічної ситуації, зростання обсягів офшоризації сприяє розширенню тінізації податкових відносин, негативно позначається на дохідній частині бюджету, загрожує економічній безпеці держави. За результатами дослідження організації Global Financial Integrity, щорічно з України нелегально виводиться в середньому 11,676 млрд. доларів США. За 10 років було виведено 116,762 млрд. дол. США, за 2014 р. - 9 млрд. дол., 4,8 млрд. дол. США перекочувало в офшори за 2015 р., що свідчить про недосконалість податкової системи держави [1]. За даними IMF і Світового банку в тіньову сферу України лише у 2015 році виведено 14,2 млрд. дол. США [2].

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Матвейчук Людмила Олександрівна,
к.е.н., доцент,
доцент Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка

 

Сучасні тенденції економічних трансформацій в умовах розвитку інформаційної економіки  супроводжуються формуванням інформаційного простору між учасниками суспільства інформаційного типу - громадянами, бізнесом і владою. Очевидно, головним виробничим ресурсом в інформaційній економіці є не створення промислової продукції, a інформація, при цьому  головними продуктами виробництвa є iнформaцiя як знaння. Інформаційна економіка характеризується підвищенням ролі інформаційного сектора, який є підґрунтям для становлення  економічної системи інформаційного типу.

ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кулішова Вікторія Ігорівна,
здобувач кафедри європейської інтеграції
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

 Фінансово-економічна криза в Україні зайвий раз виокремила процеси формування нового галузевого формату вітчизняної економіки. Ще на початку ХХІ ст. було надзвичайно складно спрогнозувати стрімкий розвиток вітчизняного агробізнесу з паралельним зниженням ролі традиційних для України галузей – металургії, хімії і т.д.. Проте станом на кінець 2016 року можна цілком аргументовано стверджувати, що агробізнес зайняв лідируючі позиції в українській економіці і така роль збережеться щонайменше у середньострокових трендах.

ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОГОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: В ОЧІКУВАННІ ЗМІН
Тищенко Дмитро Олександрович,
здобувач кафедри страхування
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

 

З перших років незалежності в Україні гостро постало питання про пошук ефективних податкових механізмів, спрямованих як на вирішення фіскальних завдань держави, так і на стимулювання розвитку бізнесу. Слід об’єктивно визнати, що за цілим рядом ознак вирішити вказане питання так і не вдалося. Бізнес-структури постійно скаржаться на надзвичайно високий податковий тиск, в свою чергу, фіскальні органи апелюють до використання підприємцями різноманітних схем ухиляння від сплати податку, а міжнародні організації як правило низько оцінюють ефективність створеної в Україні податкової системи [1].

ПОДАТКОВИЙ БОРГ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ
Кондратюк Анна Павлівна,
студентка магістерської програми
«Державний фінансовий менеджмент»
фінансово-економічного факультету
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Сибірянська Юлія Володимирівна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

Україна є незалежною, суверенною державою, а це означає не лише її самостійність у вирішенні питань внутрішньої та зовнішньої політики, а й необхідність самостійно піклуватися про власне фінансове забезпечення, грошову підтримку для реалізації своїх завдань і функцій, підтримання спокою та стабільності в державі. Оскільки провідна роль у формуванні бюджету належить податкам, більшу частку яких сплачують великі платники податків (далі – ВПП), управління податковим боргом таких платників потребує особливої уваги.

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Пилипенко Ярослав Володимирович, 
магістрант, 6 курс, 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»  
Сибірянська Юлія Володимирівна,
к.е.н., доцент кафедри фінансів
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


Світовий досвід майнового оподаткування свідчить про незначне фіскальне значення податку на нерухоме майно у багатьох зарубіжних країнах. Разом з тим, оподаткування нерухомого майна через відносно широку базу оподаткування, є досить ефективним важелем наповнення місцевих бюджетів різних країн. Україна ж залишилась однією із небагатьох країн світу, де механізм оподаткування нерухомого майна перебуває лише на початковому етапі його впровадження. Відсутність досвіду у справлянні цього податку та значні прорахунки стосовно бази оподаткування, податкових ставок і пільг роблять даний податок фіскально неефективним, вимагають внесення кардинальних змін у механізм його справляння.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ
Сисоєнко Ірина Анатоліївна,
к.е.н., доцент кафедри податкової та бюджетної політики,
Херсонський національний технічний університет

 

У кожної країни своя податкова система, яка має певні особливості як у методиці обчислення, стягнення, так і надання пільг. Кількість податків також різна у кожній державі. В країнах з розвинутою ринковою економікою удосконалення податкової системи здійснюється шляхом наукової розробки та практичного застосування податкового менеджменту. У більшості країн Західної Європи, Америки чинна податкова система більш жорстка, а ставки оподаткування вищі, ніж в Україні [1].