toc Рубрики
homeТези доповідейФінансова система України та її модернізація в умовах глобалізації економічного простору

Фінансова система України та її модернізація в умовах глобалізації економічного простору

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Качур Анна Вікторівна,
к.е.н., старший викладач кафедри міжнародної економіки,
Університет державної фіскальної служби України

 

Сучасні проблеми формування ефективних важелів підвищення конкурентоспроможності економіки України обумовлені складністю її  включення в систему сучасних світових економічних відносин на паритетних відносинах. Необхідність і можливість державного регулювання процесу підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки ґрунтуються на наявності причинно-наслідкових зв’язків між економічними процесами та засобами їх регулювання, а також між макро- і мікрорівнями конкурентоспроможності. Саме держава виступає координатором зв’язків між різними рівнями конкурентних відносин, регулює діяльність суб’єктів господарювання, а отже – володіє необхідним набором важелів та методів впливу на інтереси окремих суб’єктів за дотримання пріоритету реалізації національних інтересів, що визначає її ключову роль у підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Крім того, необхідність державного регулювання конкурентоспроможності пов’язана з тим, що вона  одночасно є метою і засобом досягнення стратегічних  цілей економічного розвитку національної економіки.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Першко Лариса Олександрівна,
к.е.н., доцент, с.н.с., доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України,
Першко О.О.,
студентка магістратури,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

В питанні стимулювання економічної активності, стимулюючий потенціал податкової системи залишається практично не реалізованим. В цьому контексті необхідно здійснити практичні дії щодо впровадження додаткових податкових стимулів пожвавлення інвестиційної діяльності. Такими можуть бути:

1. Стимулююча модель податку на прибуток. Для прикладу, в розвинених європейських країнах ставки податку досить високі (25–35 %), проте вони застосовуються лише для тієї частини прибутку, яку акціонери бажають вилучити (тобто отримати в якості дивідендів). Таким чином, доцільнішим є не зниження ставки податку, а запровадження податкової «вилки». Для тієї частини прибутку яка спрямовується на виплату дивідендів, було б доцільним залишити ставку у розмірі 23 %, а для частини прибутку, що реінвестується в модернізацію основних фондів,– знизити до 10 % [1, с. 29–34].

...

«ДЕТІНІЗАЦІЯ» ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ
Шевчук Костянтин Дмитрович,
аспірант кафедри фінансів,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

  

В період 2013-2017 рр. Україна зіштовхнулася з цілим рядом проблем, кумулятивний деструктивний ефект впливу яких ставить під загрозу її подальший розвиток. Цілком об’єктивно, що економічна  політика сучасного етапу є відображенням суттєвих диспропорцій у політичній та соціальній сферах. Разом з тим, не треба забувати, що існуючі проблеми не виникли щойно, а стали цілком прогнозованим наслідком непослідовності та фрагментарності економічних реформ в Україні доби незалежності.

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Попович Людмила Олексіївна,
аспірантка 1-го року навчання,
Університет державної фіскальної служби України

 

Сьогодні, головним завданням вищої школи є підготовка висококваліфікованих фахівців, які потрібні державі для реалізації її стратегічних цілей. Тому економічно розвинені країни світу щорічно збільшують витрати на освіту, забезпечуючи, таким чином, свій майбутній розвиток. Загальновідомо, що запорукою сталого економічного розвитку кожної країни є інвестиції в освіту, науку, охорону здоров'я, тобто в ті пріоритетні сфери життєдіяльності суспільства, де формується людський капітал. Таким чином, актуальним, на разі, є вивчення особливостей фінансового забезпечення вищих навчальних закладів закордоном.

КЛІМАТИЧНІ ФІНАНСИ В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ СКЛАДОВИХ
Карлін Микола  Іванович,
д. е. н., професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки

 

Потепління клімату на планеті змусило більшість країн світу виділити частину власних фінансових ресурсів на вирішення цієї глобальної проблеми як в своїх країнах, так і в міжнародному масштабі. Україні в сьогоднішніх складних економічних та політичних умовах важко знайти відповідні кошти. Але оскільки вона підписала Паризьку кліматичну угоду (2015 р.), яка прийде на зміну Кіотському протоколу в 2020 р., тому Україна зобов’язана відшукати належні ресурси для зменшення викидів парникових газів.

Аналіз теорій стабілізації державних фінансів (на прикладі зворотності теорій державного боргу )
Крючкова Наталія Михайлівна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та історії економічної думки,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова


В сучасних умовах глобальної турбулентності світової економіки, процеси відповідних змін та реакції на виклики глобалізації змушують уряди як розвинутих країн, так і країн з трансформаційними економіками активізувати державне регулювання соціально-економічних процесів процеси стабілізації державних фінансів. Виходячи з наявних тенденцій розвитку економіки України як однієї зі складових глобальної економічної системи згідно сучасним викликам трансформаційних перетворень, особливої актуальності набувають питання державного регулювання соціально-економічного розвитку держави. При цьому, провідна роль відводиться системі державних фінансів, зокрема державній політиці в сфері регулювання державного боргу та бюджетного дефіциту. Теоретичне осмислення та наукове обґрунтування таких процесів набуває особливої актуальності в сучасних умовах соціально-економічного розвитку.

РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Островерха Рита Едуардівна,
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,
Унiверситет державної фіскальної служби України


Створення ефективної системи страхового захисту, спроможної убезпечити усіх суб’єктів соціально-економічних відносин від наслідків негативного впливу раптових, небажаних подій – ключова проблема суспільного розвитку держави. У сучасних соціально-економічних умовах основним постачальником страхових послуг стає ринoк cтpaхoвих пocлуг. Але, для його перетворення на ефективний інструмент системи управління ризиками, спроможний забезпечувати стабільну динаміку економічного зростання, потрібно розробити концепцію розвитку в умовах швидкого економічного зростання, якого прагне країна. 

АНАЛІЗ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2011-2016 РОКІВ
Данькевич Алла Петрівна,
доцент кафедри фінансових ринків,
Качула А.Г., Радкевич М.В.,
студенти 3-го курсу,
Університет державної фіскальної служби України

 

На сьогодні в Україні проблема боргового навантаження є однією із найважливіших. Вона потребує негайного дослідження з метою уникнення катастрофічних результатів в ближчому майбутньому. Це потрібно для усунення негативних наслідків боргового фінансування дефіциту бюджету, а також для економіки та позитивних економічних зрушень в цілому.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ
Кужелєв Михайло Олександрович,
д.е.н., професор, директор ННІ фінансів, банківської справи,
Нестерчук Тетяна Анатоліївна,
студентка 4-го курсу,
Університет державної фіскальної служби України

 

Показники розвитку та функціонування підприємства не можна розглядати в статиці в силу впливу динамічного ринкового оточення, що обумовлює необхідність реалістичного прогнозування та оцінки його діяльності. У довгостроковій перспективі з метою збереження і примноження конкурентних переваг підприємства слід застосовувати динамічну сукупність взаємопов'язаних управлінських процесів прийняття та здійснення рішень з використанням моделей стратегічного управління [1]. Недостатня розробленість питань комплексної діагностики фінансового стану підприємства і визначила необхідність проведення даного дослідження.

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, ШЛЯХИ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Дейнека Вікторія Феліксівна,
завідувач відділу Науково-дослідного центру проблем оподаткування та фінансового права
НДІ фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

  

Зростання глобалізаційних процесів у світовому господарстві суттєво впливає на збільшення економічних та фінансових  проблем в Україні, що викликає зростання загроз для фінансової безпеки держави. Це зумовлено негативними тенденціями  проведення економічних реформ урядом країни і несприятливими зовнішніми економіко-політичними факторами, які в комплексі негативно  впливають  на формування економічного простору країни.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Тропіна Валентина Борисівна,
д.е.н., професор,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет»

  

У сучасному світі незаперечними є аргументи на користь соціального захисту, який є потужним фактором, що сприяє скороченню масштабів бідності, соціальної ізоляції, нерівності і одночасно зміцнює політичну стабільність і соціальну згуртованість. Соціальний захист також стимулює економічне зростання, оскільки він сприяє збереженню доходів домашніх господарств і, тим самим, підтримує внутрішнє споживання Це особливо важливо в наш час, який характеризується повільними темпами відновлення і низьким рівнем попиту у світі.

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Суханова Алла Валеріївна,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України

  

Перебудова системи економічних відносин в Україні зумовлює необхідність пошуку нових ідей стосовно створення належних умов фінансово-господарської діяльності, розв’язанні суперечностей та проблем, що постійно виникають в економіці та соціальній сфері. Особливості сучасної економічної моделі полягають у тому, що суперечності, які мають місце в різних сферах та галузях економіки і виявляються в процесі досліджень, зумовлені значною мірою економічними зрушеннями в господарській діяльності, зміною форм і методів управління та глобалізаційними чинниками.

СУТНІСТЬ МИТНОГО ПОСТ-АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Соколовська Олена Василівна,
к.е.н., с.н.с., п.н.с. відділу дослідження проблем податкового та митного аудиту
НДІ фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України


На сьогоднішній день оскільки переважна більшість зовнішньоторговельних відносин складається з глобальних мереж та ланцюжків постачань, безперешкодне і своєчасне оформлення товарів є запорукою забезпечення національних економічних інтересів країн. Обмежена кількість документів на момент ввезення не дає повної інформації щодо зовнішньоторговельної транзакції, яку необхідно знати для правильного визначення митної вартості, класифікації товару, прав на преференційне походження товару тощо.

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Сафонік Наталія Петрівна,
аспірантка 2-го року навчання,
Університет державної фіскальної служби України

 

Одним із важливих питань на сучасному етапі розвитку України є забезпечення гідного рівня життя населення. Прагнення нашої країни наблизитись у своєму розвитку до європейських стандартів неможливе без формування ефективної та дієвої системи соціального захисту, як основи збереження соціальної стабільності та злагоди у суспільстві. З огляду на це, питання удосконалення системи соціального захисту населення є досить актуальним, особливо у зв’язку з невідповідністю темпів здійснення економічних реформ та реформування даної сфери, що призводить до зниження рівня життя населення та значної соціальної диференціації.

Using Financial Instruments for Trading Specific Financial Risks
Данькевич Алла Петрівна,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 The financial instruments enable parties to trade specific financial risks financial risks (such as interest rate risk, currency, equity and commodity price risk, and credit risk, etc.) to other entities who are more willing, or better suited, to take or manage these risks—typically, but not always, without trading in a primary asset or commodity. The risk embodied in a derivatives contract can be traded either by trading the contract itself, such as with options, or by creating a new contract which embodies risk characteristics that match, in a countervailing manner, those of the existing contract owned. This latter is termed offsetability, and occurs in forward markets. Offsetability means that it will often be possible to eliminate the risk associated with the derivative by creating a new, but "reverse", contract that has characteristics that countervail the risk of the first derivative. Buying the new derivative is the functional equivalent of selling the first derivative, as the result is the elimination of risk. The ability to replace the risk on the market is therefore considered the equivalent of tradability in demonstrating value. The outlay that would be required to replace the existing derivative contract represents its value—actual offsetting is not required to demonstrate value.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ
Неліпович Олена Володимирівна,
науковий співробітник
Корнійчук Олеся Олександрівна,
молодший науковий співробітник
відділу дослідження проблем організації митного контролю
НДЦ МС НДІ фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

Відповідно до Митного кодексу України (далі - МКУ) [1] транспортні засоби комерційного призначення, якими переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митні формальності, які здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів комерційного призначення, якими переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув транспортний засіб, або країни, в яку він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону, та відповідними міжнародними актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.

ПОНЯТТЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права
Навчально-наукового інституту права,
Університет державної фіскальної служби України

 

Для будь-якої країни вiдтiк грошового капiталу за межi економiчної юрисдикцiї апрiорi є негативним явищем. Особливу небезпеку для економiчної та полiтичної ста­бiльностi, а також соцiального добробуту населення ста­новить проблема безперервного виведення коштiв вели­кими сегментами бiзнес-елементiв (великими платниками податкiв) в iншi держави. Такi фiнансовi вiдтоки спричи­няють дефiцит держбюджету України, бо, виводячи валю­ту за кордон, пiдприємець позбавляє державу можливостi оподаткування прибуткiв, отриманих саме на територiї нашої країни та в частцi вiд українських суб'єктiв грошово­го обiгу.