toc Рубрики
homeТези доповідейФіскальні механізми регулювання економічного розвитку в Україні

Фіскальні механізми регулювання економічного розвитку в Україні

Проблемні аспекти та вектори розвитку пост митного аудиту в Україні
Брехов С.С., к.е.н. завідувач відділу,
НДІ Фіскальної політики
Соколовська О.В., к.е.н., с.н.с.,
провідний науковий співробітник, 
НДІ Фіскальної політики

 

Пост–аудит займає важливе місце при застосуванні системи управління ризиками в митній справі та є головним елементом подальшого підвищення ефективності діяльності митних органів. Пост митний аудит, що як визначено у проекті Концепції реформування державної митної справи, має стати формою співпраці з суб’єктами ЗЕД, що насамперед дозволяє істотно скоротити  терміни митного оформлення товарів та відпрацьовувати митні ризики, після митного оформлення. Митний пост-аудит включає в себе детальний аналіз інформації та супровідної документації після того, як товар потрапив у країну. Він може здійснюватись у різних формах — від випадкових перевірок задля визначення рівня дотримання митного законодавства окремим суб’єктом ЗЕД, до регулярних перевірок, зосереджених на певних компаніях, групах компаній або галузях промисловості.

ПРІОРИТЕТИ АКЦИЗНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Коротун Володимир Іванович,
к.е.н., с.н.с., заступник директора з науково-організаційної роботи Науково-дослідного інституту фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

Проблематика пошуку оптимального механізму державного регулювання окремих товарних ринків залишається однією з ключових при реалізації економічних перетворень в Україні. До таких ринків належить і ринок підакцизних товарів, який у сучасних соціально-економічних умовах України є одним зі стратегічних, зважаючи на фіскальну роль акцизного оподаткування. Специфіка даного ринку зумовлена також тим, що він має різний рівень державного впливу – від державної монополії у спиртовій промисловості до регламентації конкретних напрямів діяльності приватних виробників підакцизної продукції, суб’єктів оптової і роздрібної торгівлі, адже останні є економічно і організаційно відокремленими від держави [1, с. 270].

ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ
Долгий Олександр Олександрович,
д.ю.н., старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник НДІ,
Національна академія прокуратури України

 

Долгий Олександр Андрійович,
головний науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

Зоря Олег В’ячеславович,
начальник відділу військової прокуратури,
Центральний регіон України


         Дослідженню проблемних аспектів функціонування фіскального механізму присвятили свої роботи В. Андрущенко, І. Канцур, А. Крисоватий, В. Мельник, В. Опарін, С. Синиця, В. Федосов, Т. Фурса, С. Юрій та ін. Зазвичай фіскальний механізм розглядається як функціонуючі в сукупності бюджетний і податковий механізми. Наприклад, І. Канцур – автор одного із останніх досліджень фіскального механізму, обґрунтовує таке його трактування – в контексті розвитку соціальної сфери: це „...сукупність бюджетного та податкового механізмів, які перебувають у постійному взаємозв’язку та взаємозалежності, що забезпечує процеси розподілу та перерозподілу бюджетних коштів між державою, господарюючими суб’єктами та населенням на користь розвитку соціальної сфери” [1, с. 148]. 

ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ З ОЗНАКАМИ РИЗИКУ
Борейко Наталія Миколаївна,
к.е.н., старший науковий співробітник відділу,
НДІ фіскальної політики
Університет державної фіскальної служби України

  

Впродовж тривалого часу в світі значна увага фіскальних органів приділяється виявленню платників податків з ознаками ризику. Дослідження практики країн з розвиненою економікою свідчить, що досягти значних успіхів з вирішення даної проблематики вдається, у тому числі, завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій та розробці спеціальних програмних продуктів, які здійснюють аналіз інформації із зовнішніх джерел та внутрішніх систем фіскальних відомств за значною кількістю показників, і відсортовують платників податків за групами ризику (високий, середній та незначний). Наприклад, високий рівень виявлення платників з ознаками ризику сформований у Нідерландах, Ірландії, Швеції, Великій Британії тощо. Оскільки Україною взято курс на євроінтеграцію, досвід цих країн є надзвичайно корисним для вітчизняної практики управління податковими ризиками.

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗШИРЕННЯ
Тарангул Дмитро Олександрович,
к. геогр.н., с.н.с., учений секретар НДІ фіскальної політики,
Хомяк Мирослав Степанович,
к.е.н., докторант,
Університет державної фіскальної служби України

 

Розмежування бюджетно-податкових повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування актуалізує дослідження концепції фіскального простору на регіональному рівні. Визначення джерел формування фіскального простору регіонів, характеристика його структури та детермінант є необхідною у контексті викликів децентралізації в Україні.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ» У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Стадник Марина Вікторівна,
молодший науковий співробітник НДІ фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

На сьогодні у податковій площині досить широко використовується поняття «адміністрування податків та зборів», яке містить у собі організаційно-правові та управлінсько-економічні засади, що слугують базою для справляння згаданих вище платежів до державного та місцевого бюджетів.

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МИТНОГО ПОСТ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Скоромцова Тетяна Олександрівна,
к.е.н., с.н.с, провідний науковий співробітник НДІ фіскальної політики,
Унiверситет державної фіскальної служби України

З метою розширення міжнародної торгівлі особливу увагу контролюючим органам України слід приділяти розвиткові сучасних форм митного контролю, що спрямовані на спрощення та гармонізацію до міжнародних стандартів митних правил і процедур, а також підвищення ефективності митного контролю завдяки вдосконаленню національної системи митного пост аудиту. Тим паче, що Всесвітньою митною організацією з метою спрощення митного оформлення товарів та прискорення митних процедур на кордоні встановлено, що сучасні методи роботи митних адміністрацій світу повинні ґрунтуватися на системі аналізу ризиків й методу контролю, який ґрунтується на аудиті.

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В СУЧАСНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Музиченко Ганна В'ячеславівна,
д.пол.н., професор,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

 

Забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів  у переважній більшості сучасних країнах світу передбачає децентралізацію державної політики із збереженням незначного державного втручання в регіональний розвиток шляхом запровадження фіскального федералізму, а також створення відповідних умов для саморозвитку регіонів шляхом залучення іноземного капіталу та створення різного роду технопарків, підприємницьких зон, кластерів тощо.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКА ПОДАТКОВОГО КЛИНУ В УКРАЇНІ
Задорожня Ліна Адамівна,
науковий співробітник Науково-дослідного інституту фіскальної  політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

Поняття податкового клину вперше було введено в теорії економіки пропозиції. Зниження податкового клину може розглядатись як одна з умов покращення функціонування ринку праці [2], а тому розрахунок податкового клину для домогосподарств з різним складом та рівнем доходу використовується ОЕСР.

ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОЯВУ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ
Карпінський Борис Андрійович,
к.е.н., професор,
завідувач кафедри економіки та менеджменту,
Львівський національний університет імені Івана Франка

 

За сформованою ідеологічною парадигмою щодо державотворчого патріотизму нації – це все, що народ загалом та кожен громадянин зокрема роблять в інтересах творення незалежної, суверенної, цивілізованої держави. Державотворчий патріотизм нації можливо оцінювати на основі використання двох підходів: якісного та кількісногоЯкісний підхід знайшов широке поширення через простоту свого відображення. Водночас, кількісний підхід раніше не розглядався, оскільки не було запропоновано обгрунтованих критеріїв такого оцінювання.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПРОФЕСІЇ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

Панура Юлія Василівна,
к.е.н., доцент кафедри податкової політики,
Ярошук Ярослава Вячеславівна,
студентка 5-го курсу,
Університет державної фіскальної служби України

 

Формування інституту податкового консультування в Україні знаходиться на початковому етапі. Тому побудова ефективного механізму податкового консалтингу потребує ґрунтовного вивчення його теоретико-методичних засад, спираючись на позитивний досвід розвинених країн у даній сфері та адаптуючи його до вітчизняних умов. Серед аналітичних звітів та оцінок вітчизняного консалтингового ринку в контексті даного дослідження необхідно відзначити дослідження, які здійснювали: Українська асоціація менеджмент-консультантів [1], дослідницька агенція РБК [2], аналітики журналу «Експерт» [3], а також експертні оцінки вітчизняних дослідників С. Козаченко, В. Новицького, О. Трофімової, В. Кременя, Т. Тучика, В. Духненко та О. Дубрової. Серед зарубіжних наукових спеціалістів дослідженням цього питання займалися Н.В. Бондарчук, В.В. Балакін, Н.М. Башкірова, Т.О. Демішева, П.С. Кіріна, Д.Г. Чернік та ін.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОЦЕДУР МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ З МИТНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС
Несторишен Ігор Васильович,
к.е.н., доцент,
провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем організації митного контролю
Туржанський Віталій Анатолійович,
к.е.н., доцент,
старший науковий співробітник відділу
 дослідження проблем організації митного контролю НДЦ митної справи
Науково-дослідного  інституту фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

Сучасні тенденції розвитку національних митних законодавств характеризуються набуттям ними ознак наднаціонального характеру, внаслідок чого митне законодавство більшості країн стає «інтернаціональним». Аналіз стану митно-тарифного регулювання багатьох країн світу свідчить про поступовий відхід від «суверенної законотворчості» в митній сфері внаслідок формування національного митного законодавства відповідно до тенденцій і принципів міжнародного митного права. За таких умов, вкрай важливим є формування єдиних стандартів митного регулювання міжнародної торгівлі, які актуалізуються прийняттям та ратифікацією урядами багатьох країн міжнародних угод щодо підвищення рівня безпеки міжнародного ланцюга постачання та спрощення митних процедур (Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур, Рамкові стандарти забезпечення безпеки та спрощення міжнародної торгівлі ВМО, Угода СОТ про спрощення світової торгівлі).

РОЛЬ КЕРІВНИКА У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДФС УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАСЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Дейнека Вікторія Феліксівна,
завідувач відділу НДІ фіскальної політики
Шкуренко Наталія Григорівна,
науковий співробітник
НДІ фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

В основу фіскального механізму регулювання економічного розвитку в Україні покладено механізм податкового регулювання, що означає втілення сукупності організаційно-правових норм, принципів, методів і форм, суб’єктів і об’єктів державного регулювання податкових відносин за допомогою системи різноманітних інструментів з метою забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства.

ВНУТРІШНІ ЕКСПОРТНІ КОМПАНІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІСКАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ
Зубрицький Артур Ігорович,
к.е.н., с.н.с. відділу дослідження проблем облікової та прогнозно-аналітичної роботи НДІ фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

Загрозлива динаміка ключових експортних секторів України вимагає від держави проактивної позиції у сфері підвищення обсягів та вдосконалення якісної структури вітчизняного експорту. Однією з можливих опцій у цьому контексті може бути використання внутрішніх експортних компаній, які є аналогом внутрішніх відсоткових корпорацій міжнародної торгівлі, що активно функціонують у США (IC-DISC). Вони являють собою організації, що створюються з метою зниження податкового навантаження на національних експортерів. Даний фіскальний інструмент був дозволений СОТ до використання у США, починаючи з 1984 р. Такий дозвіл створює прецедент до заснування подібних організацій у інших країнах.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА: ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2017 РІК
Тимченко Олена Миколаївна,
д.е.н., професор,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана

 

У березні 2017 року відбувся Перший Економічний форум «Економічні реформи – порядок денний 2017». У ньому взяли участь бізнес-асоціації, експерти, представники Міністерства фінансів та народні депутати. Учасники Форуму зазначили, що «без термінових реформ податкової та бюджетної системи, дерегуляції та демонополізації ринків неможливий сталий економічний розвиток України» [1]. У Резолюції Форуму були визначені основні цілі і завдання на 2017 рік.


СУПЕРЕЧНОСТІ В ОСОБЛИВОМУ МЕХАНІЗМІ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ
Синчак Віктор Петрович,
д.е.н., професор,
завідувач кафедри менеджменту,фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницький університету управління та права

 

В умовах зміни внутрішнього та зовнішнього середовища у ринковій економіці об’єктивно диверсифікуються види господарської діяльності, що на певному етапі розвитку підприємництва стає навіть причиною зупинення виробництва та вивільнення працівників. Однак якщо такі прикрі випадки є загальнодержавною проблемою, які, до того ж, піддаються регулюванню, то внутрішні соціальні питання малого підприємництва не завжди достатньо врегульовані, оскільки проявляються поодиноко, в середовищі самих підприємців, які, власне, і відчувають від них найбільше незручностей. До останніх із них варто віднести і ті, що стосуються особливого механізму сплати єдиного податку фізичними особами підприємцями, якими не використовується праця найманих працівників, зокрема платниками першої та другої групи.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ
Рудь Оксана Василівна,
старший викладач кафедри фінансів,
Черкаський державний технологічний університет

 

Ефективність функціонування податкової системи, зокрема в частині адміністрування податків, передбачає систематичне забезпечення надходжень податків до бюджетів різних рівнів з урахуванням податкоспроможності платників податків. З огляду на це, дослідження ефективності системи адміністрування податків є актуальним.

МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ
Москаленко Наталія Віталіївна,
к.е.н., старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Університет державної фіскальної служби України
Москаленко А.С.,
студентка 3-го курсу,
Ірпінський державний коледж економіки і права

  

Наша країна має достатній практичний досвід з протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, однак сучасна нестабільна соціально-економічна ситуація призводить до збільшення предикатних злочинів. Типологія і способи легалізації незаконних доходів і, відповідно, організація фінансового моніторингу в Україні має свої особливості і відрізняються від практики його здійснення у інших країнах.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Мороз Василь Васильович,
аспірант 2-го року навчання,
Тернопільський національний економічний університет

  

Однією з найбільш важливих і складних завдань, що виникли в процесі реформування земельних відносин, є створення ефективної системи управління земельними ресурсами, що базується на методології стратегічного управління. Особливої уваги потребують дослідження механізмів формування та реалізації стратегічного управління земельними ресурсами на регіональному рівні, що є важливою передумовою впровадження сталого збалансованого земле-господарювання.

ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ ЯК СТИМУЛУ ДО РЕІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
Мельничук Ганна Сергіївна,
к.е.н., доцент,
заступник директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи,
Університет державної фіскальної служби України

 

Однією з найбільш радикальних новацій Ліберального податкового кодексу України, запропонованого Асоціацією платників податків України, є скасування податку на прибуток підприємств та його заміна податком на виведений капітал. Автори ідеї, Т.С. Шевцова та О.О. Шемяткін, обґрунтовують доцільність такої трансформації насамперед необхідністю зниження рівня детінізації економіки України [1]. Безумовно, вирішення даної проблеми є актуальним з огляду на наявний дефіцит інвестиційних ресурсів в країні та їх відтік за кордон. Зокрема, завідувач відділу макроекономічного прогнозування та досліджень тіньової економіки НІСД Т. Тищук зазначає про те, що економіка України щорічно втрачає до 8 млрд. дол. через виведення капіталів з країни в низькоподаткові юрисдикції [2].

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК НЕОДМІННА СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ

Кармаліта Марія Володимирівна,

старший науковий співробітник
НДІ фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України


Електронний документообіг вже давно став звичайним явищем у різноманітних сферах суспільного життя. У контексті розвитку комунікаційних технологій та розбудови відкритого інформаційного суспільства, як одного з факторів розвитку демократії в Україні, електронний документообіг, електронний банкінг, електронні урядові сервіси спрощують багатоманітні процеси та процедури.Модернізація податкового контролю завдяки впровадженню нових інформаційних технологій вважається найраціоналістичною, оскільки постіндустріальному суспільству притаманний контроль завдяки безконтактним технологіям та технологічним процесам.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Іванишина Ольга Степанівна,
к.е.н., доцент
кафедри податкової політики
Воленко Валерія Григорівна,
студентка 5 курсу,
Університет державної фіскальної служби України

 

Всі держави у світі мають свої національні системи оподаткування. Податкові платежі – дохідна частина бюджету держави, але ці ж платежі є і значною статтею витрат кожної компанії. Особливо в період економічної кризи важливо мати можливість отримання допомоги податкового консультанта, для отримання конкретних переваг у розвитку бізнесу. Саме в таких випадках виникає необхідність в професійній допомозі з боку спеціалістів з оподаткування.

ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ДЕПОЗИТАМИ В УКРАЇНІ
Славкова Алла Аркадіївна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів,
Черняк Роман Валерійович,
студент 3-го курсу,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Неофіційно одержані доходи (ті, що не були оподатковані під час їх виплати) громадяни витрачають на споживчі потреби, купівлю майна, розміщують у цінні папери або на депозитні рахунки в банках. Наслідком цього є проведення фіскальної політики щодо оподаткування тіньових доходів через інші податки, в т.ч. і через оподаткування процентних доходів фізичних осіб за депозитами, який викликає інтерес серед науковців [1-3].

БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
Ярмоленко Юрій Юрійович,
аспірант кафедри менеджменту,фінансів,
банківської справи та страхування,
Хмельницький університет
управління та права

  

Проблема підтримки платоспроможності та конкурентноздатності національних товаровиробників за допомогою фінансових ресурсів, що повинні надходити у господарства через механізм відшкодування податку на додану вартість (ПДВ)завжди  викликала  суспільний резонанс, а  тому залишатиметься актуальною й надалі. Це питання набуває особливої вагомості у зв’язку із тим, що протягом п’яти років з дати набрання чинності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, вітчизняне законодавство з питань ПДВ повинно бути гармонізовано з нормами ЄС, зокрема щодо відповідності спеціальних схем оподаткування, насамперед Директиві Ради ЄС № 2006/112/ЄС. За таких умов, як зазначають деякі дослідники, уряд повинен забезпечити належне адміністрування відшкодування ПДВ сільськогосподарським товаровиробникам, що передбачено запровадженням електронного адміністрування ПДВ [1, с.4].

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Шавло Ірина Анатліївна,
науковий співробітник
НДЦ проблем оподаткування та фінансового права
НДІ фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

На сьогодні при швидкій зміні соціально-економічних умов у світі перед органами державної влади України стоять нові цілі і завдання, які повинні вирішуватися комплексно та відповідати як завданням конкретної організації, так і державної політики в цілому. Зважаючи на нові виклики, владні інститути повинні не тільки переглянути відомі, традиційні методи управління, але й постійно підвищувати результативність та ефективність своєї діяльності.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ
Ковтунович Наталія Леонідівна,
науковий співробітник
НДІ фіскальної політики,
Університет ДФС України


На сьогодні питання впровадження електронних перевірок є досить складним та є предметом дискусій і всебічного аналізу науковців та практиків, оскільки передбачається використання комп’ютерів та сучасних інформаційних технологій для організації аудиторської діяльності, що включає аудиторські перевірки фінансової звітності і підготовку аудиторського висновку. Такі дискусії ведуться щодо теоретичних засад побудови ефективної податкової системи, а також безпосередньо практичних заходів, ефективне впровадження яких дозволить підвищити результативність адміністрування податків в Україні [1]. Зокрема, практики переконані, що комп’ютерна техніка використовується переважно з метою ведення обліку за допомогою спеціальних програм. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУДИТУ: СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Білецька Ганна Миколаївна,
к.ю.н.,провідний науковий співробітник
НДІ фіскальної політики, Університет ДФС України


На сьогодні інформаційні технології охопили практично всі сфери людського життя та стали ключовим фактором технологічного та суспільного розвитку. Тому, в умовах проблематичності формування достатньої податкової складової доходів бюджету та необхідності скорочення рівня тіньової економіки, особливої уваги заслуговує здійснення фіскальними органами заходів щодо підвищення ефективності податкового контролю за всім масивом господарських операцій, які здійснюються платником податків. Так, як одним з найефективніших методів контролю, з боку фіскальних органів, є податковий аудит (податкова перевірка), доцільним є активізація процесу впровадження електронних перевірок на основі сучасних світових напрацювань та відповідного програмного забезпечення, що сприятиме удосконаленню дотримання суб’єктами господарювання податкового законодавства, та істотно заощадить кошти і час як фіскальних органів так і платників податків [1].

ОСНОВНІ РИСИ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Лебеда Марина Олександрівна,
аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 Змістовна оцінка абсолютного рівня податкових надходжень та їх динаміки неможлива без урахування загальної економічної кон'юнктури та характеристик економічної діяльності платників податків [1,2,3]. Так, стабільність суми надходжень від податку з доходів ФОП, зафіксована на тлі несприятливої макроекономічної кон'юнктури та згортання масштабів економічної діяльності цієї категорії платників податку може свідчити про вищу ефективність виконання фіскальної функції оподаткування, ніж зростання надходжень в умовах економічного підйому й розширення масштабів економічної діяльності ФОП. Отже загальні обсяги податкових надходжень від цієї категорії платників в першу чергу, залежать від економічного потенціалу, що мають фізичні особи підприємці для сплати податків.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
Коляда Тетяна Анатоліївна,
к.е.н., с.н.с., доцент,
доцент кафедри фінансів,
Університет ДФС України

 

Серед основних завдань, що стоять перед світовою спільнотою та потребують вирішення у посткризовий період розвитку, першочерговою є розробка нової економічної доктрини, яка має забезпечити теоретичну основу для створення нових інститутів та механізмів економічного регулювання, обґрунтувати новий розподіл балансу сил у світі. У цьому контексті особливого значення набуває необхідність наповнення новим змістом поняття “держава загального добробуту”. Оскільки численні емпіричні дослідження, які були проведені у більшості країн світу засвідчили, що протягом останніх років відбувається зростання ступеня впливу держави на економічне та політичне життя суспільства, що має свій прояв у збільшенні обсягів бюджетних видатків.ОЦІНКА ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ МЕХАНІЗМУ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Лисецька Неля Миколаївна,
к.е.н., старший науковий співробітник
відділу дослідження загальних проблем
фіскальної політики та фіскального
адміністрування НДІ фіскальної  політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

В умовах реформування та трансформації економічних процесів та законодавства в Україні об’єктивна реальність висуває низку нових вимог до державного регулювання у сфері фінансово-господарської діяльності платників податків, а також накопичень громадян. Узагалі потреба у гармонізації відносин між платниками податків та державою в нашій країні зумовлена пошуком ефективних напрямків реформування системи справляння та адміністрування податків. Складовою регулювання розподілу фінансових ресурсів між державою та населенням є податок на доходи фізичних осіб та ЄСВ, які є загальнодержавними податками, і механізм їх справляння встановлюється Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.