toc Рубрики
homeТези доповідейСучасні трансформації на фінансовому ринку та актуалізація інноваційних напрямів його розвитку

Сучасні трансформації на фінансовому ринку та актуалізація інноваційних напрямів його розвитку

СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Мовчун Світлана Вікторівна,
ст. викладач кафедри фінансів,
Університету державної фіскальної служби України

 

Сьогодні в наукових колах відбуваються дискусії навколо пенсійної реформи, де розглядаються та вивчаються умови накопичувальної системи декількох країн, серед яких і Швеція, пенсійна система якої відноситься до солідарної. Адже у ній також працюючі верстви населення забезпечують пенсіонерів. Проте, виплати прив’язані до персоніфікованих рахунків та індексу інфляції, що зумовлює великі відрахування до пенсійних і страхових фондів, які забезпечують соціальний захист. Фіскальне навантаження Швеції становить понад 55 %, це й дає державі забезпечувати людям один з найкращих соціальних захистів [1].

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
Болдова Антоніна Андріївна
к.пед.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України


В умовах нестабільності сучасного фінансового середовища посилюється місце і роль банків. Можливість суміщати діяльність на кредитному та на ринку цінних паперів дає банківським інституціям суттєві переваги. Значний інвестиційний потенціал банків є одним із основних важелів формування і прискорення руху фінансових потоків та забезпечення необхідними ресурсами всіх суб'єктів економіки. Інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперів передбачає придбання пайових і боргових цінних паперів з їх подальшим розміщенням в інвестиційних портфелях з метою отримання прибутків або набуття суттєвого впливу чи контролю над об’єктом інвестування. Така діяльність вимагає наявності відповідного середовища та дієвої інфраструктури, що здатні забезпечити формування економічних відносин та зв’язків між інвесторами та об’єктами інвестування з приводу розміщення та залучення вільних грошових ресурсів.

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Богріновцева Людмила Миколаївна,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Воронченко Ольга Володимирівна,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

  

На сучасному етапі розвитку, у зв’язку з посиленням ролі євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, що спричиняє збільшення конкуренції на фінансовому ринку, у тому числі і на страховому ринку, як його сегменті, неможливо обійтися без інновацій. Саме розвиток інноваційної діяльності вітчизняних страхових компаній є головною необхідною умовою для підвищення їх конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на світовому фінансовому ринку.

ІННОВАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Вергелюк Юлія Юріївна,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університету державної фіскальної служби України

  

В умовах реформування фіскальної системи України постає питання ефективної та швидкої адаптації суб’єктів фінансового ринку до нових умов функціонування. Ситуація ускладнюється не лише динамічністю реформ, а й кризовими явищами в економіці, що стосується і фінансового ринку України. Оптимізація фіскальних умов та пристосування суб’єктів фінансового ринку – основа збільшення фіскального потенціалу. Ринок банківських послуг, який займає значну часту на фінансовому ринку України та являється плацдармом продукування податкових джерел. До того ж, Комплексною програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено збільшення інституційної спроможності регуляторів за рахунок змін до законодавчої бази, що актуалізує тему дослідження.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ
Побоча Катерина Павлівна,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Сучасний стан фінансового ринку України характеризується нестабільністю, суттєвим відтоком фінансових ресурсів, слабким розвитком фінансових посередників. Фінансова криза, занепад економіки країни, військовий конфлікт, різкі коливання курсів валют лише сприяли погіршенню стану вітчизняного фінансового ринку. Навіть доволі сильно розвинена банківська система отримала суттєві негативні наслідки від розгортання подій в країні. Не сприяє розвитку фінансового ринку і фінансова культура суспільства, що характеризується низькою депозитною активністю, високим рівнем неповернення кредитів, недовірою до запровадження новітніх інструментів та введення нових продуктів на ринку фінансових послуг. Однак без потужного фінансового ринку неможливий розвиток країни в цілому. Саме тому дослідження даної теми є надзвичайно актуальним та вкрай необхідним. Підкреслює актуальність теми зацікавленість в ній фахівців високого рівня. 

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Онишко Світлана Василівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Стійкість фінансової системи в сучасних умовах становить вирішальний фактор соціально-економічного розвиту будь-якої держави. Це пояснює особливу увагу до розвитку фінансового ринку, що є ключовим провідником фінансових ресурсів у реальний сектор економіки, забезпечує переміщення капіталу у сфери, найбільш відповідальні за економічну безпеку країни. Водночас, глобалізація фінансового простору, конкурентна боротьба на фінансових ринках підвищують значущість інструментів, здатних формувати конкурентні переваги національних фінансових ринків, створюючи умови для стійкого і ефективного розвитку національної економіки в цілому. У такому контексті зростає роль фінансових інновацій:необхідність впровадження інноваційних фінансових інструментів розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів для підвищення ефективності і стійкості фінансової системи. При цьому реальний масштаб впровадження фінансових інновацій залежить від багатьох факторів, що лежать в площині закономірностей розвитку як власне інноваційної діяльності, так і фінансового ринку. У загальному підході це вже простежується із розуміння інновацій на фінансовому ринку, а саме як створення і популяризація нових фінансових інструментів, технологій, інститутів та ринків, а також інституційні інновації, інноваційні продукти і процеси[1].

РОЗШИРЕННЯ УЧАСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ФОРМУВАННІ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ
Ковернінська Юлія Вікторівна,
к.е.н., старший викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

В багатьох країнах світу венчурні фонди стали інституціями, які рухають вперед інноваційну складову економіки та, тим самим, сприяють загальноекономічному розвитку. Проте, для сучасних венчурних фондів України характерним є наявність певного кола обмежень щодо залучення фінансових ресурсів, які звужують доступ різних суб’єктів економіки до участі в даному різновиді спільного інвестування.

ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Коваленко Юлія Михайлівна,
д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

  

Під портфелем цінних паперів банку ми розуміємо певну кількість цінних паперів, придбаних, по-перше, з метою одержання доходу за рахунок пайової участі, відсоткового доходу, приросту ринкової вартості капіталу, комісійних за надання інвестиційних послуг і курсової різниці, коли банк виконує функцію дилера, а, по-друге, з метою забезпечення ліквідності.

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ СТРАХОВИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Калита Тетяна Анатоліївна,
асистент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

  

Розвиток страхових компаній в Україні на сучасному етапі відбувається під впливом трансформацій, які виникають у фінансовій системі, на світовому та національному страховому ринку. Характерною тенденцією, що задає вектор розвитку страховиків є трансформація фінансового ринку, яка полягає в інтеграції та конвергенції сегментів фінансового ринку, та у впровадженні нових методів управління їх діяльністю та розробки і збуту фінансових продуктів.

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК СУБ’ЄКТИ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
Федина Віта Віталіївна,
старший викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Функціонування національної пенсійної системи в умовах постійних трансформаційних процесів в усіх сферах життя суспільства негативно позначилося на соціальній захищеності пенсіонерів, не забезпечуючи людей похилого віку необхідним обсягом доходу для підтримання прийнятного рівня життєдіяльності. Криза вітчизняної солідарної системи пенсійного забезпечення зумовлює прискорення введення в дію обов’язкового накопичувального її елемента. Говорячи про причини, що гальмують становлення і розвиток накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні, насамперед необхідно проаналізувати сучасний стан недержавного пенсійного забезпечення, адже, однією з передумов введення другого рівня є «набуття досвіду роботи системи НПЗ» [1].

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ТА ФІНАНСОВОГО РИНКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Федорова Ірина Олександрівна,
асистент кафедри менеджменту,
Університет державної фіскальної служби України

  

Розвиток фінансового ринку України водночас впливає і залежить від розвитку реального сектору вітчизняної економіки. За період незалежності України фінансовий ринок розвивався, більшою мірою, за рахунок розвитку банківської системи країни. Саме тому домінуючу роль на фінансовому ринку займають банківські установи. Однак існують певні проблеми в інших напрямах розвитку фінансового ринку, наприклад таких як фондовий ринок. Для повноцінного функціонування держави важливо одночасно розвивати не лише ринок фінансових послуг, але й реальний сектор економіки. Проблемам взаємозалежності та розвитку цих секторів присвячують увагу науковці і практики, а саме: Онишко С. В, Терещенко Г. М., Мусатова Т. А., Воронченко О. В. та ін. Інтерес фахівців високого рівня підкреслює актуальність даної тематики та спонукає до пошуку нових інноваційних підходів взаємопов’язаного удосконалення і розвитку фінансового ринку та реального сектору економіки України.

FOREIGN EXPERIENCE OF FUNCTIONING STOCK EXCHANGE
Ludmila Didenko
candidate of economics science, docent, department of financial markets,
University of the Fiscal Service of Ukraine

  

Problems effective functioning of stock exchanges and enhance the process of buying and selling securities become increasingly important for the economic development of Ukraine. This is because the domestic stock exchange, which is a mandatory attribute of a market economy and an important element of financial infrastructure, does not fulfill the inherent function of raising funds in the financial system and does not provide direction and their redistribution in promising industries. Is relevant to study the problem of creation and development of well−functioning capital market that can provide the economy a sufficient number of investment resources that are necessary for sustainable economic development of the state.

СТРУКТУРОВАНІСТЬ – ЯК ОСНОВА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Чуницька Ірина Іванівна,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Сучасна теорія щодо визначення багатьох економічних явищ, категорій і понятьхарактеризується емпіричністю та суперечливістю. Разом з тим, загальновизнано, що перехід від отримання знання до його реалізації детермінований, насамперед, обґрунтованістю його вихідних позицій, серед яких понятійно-термінологічний апарат. Особливо це стосується складних понять, що відображають різні види господарюючих системта результатиїх діяльності. В ряду таких понять ‑ поняття «потенціал», яке широко вживається на рівні наукових досліджень та його прояву стосовно різних галузей знань. Звернення до невикористаних можливостей, незадіяних ресурсів, які в теорії та практиці об’єднуються поняттям потенціалу, становитьневід’ємну рису, один із найвагоміших інструментів вирішення будь-яких проблемних питань.

ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ ЯК СТРУКТУНОГО ЕЛЕМЕНТУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Головенко Ірина Петрівна,
аспірантка 1-го року навчання,
Університет державної фіскальної служби України

  

Ринок цінних паперів відіграє важливу роль в економіці країни завдяки системі накопичення та перерозподілу фінансових коштів необхідних для подальшого розвитку. З огляду на складну структуру ринку цінних паперів та різні напрями функціонування його суб'єктів, обслуговування яких забезпечується його інфраструктурою, питання функціонування елементів інфраструктури ринку цінних паперів та визначення їх завдань є актуальним з теоретичної точки зору, а саме діяльності фондових бірж як головного елементу ринку цінних паперів.

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
Воронкова Олена Миколаївна,
д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Страхування – не тільки важливий чинник економічної безпеки та соціальної стабільності в країні, а й потужний акумулятор інвестиційних ресурсів. В той же час страховий ринок України дотепер перебуває на стадії формування, повільно адаптуючись до європейських та світових стандартів. На сучасному етапі вітчизняний страховий ринок функціонує в інституціональних умовах системної політичної та економічної кризи, воєнної ситуації та соціальної напруги, стагнації та тотального зубожіння населення, що істотно гальмує його розвиток.

ЩОДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Шевчук Юлія Василівна,
старший викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Сучасний стан охорони здоров’я в Україні є вкрай незадовільним, насамперед через обмеженість коштів державного бюджету та відсутність умов для розвитку приватного медичного страхування. Вирішальну роль у реформуванні охорони здоров’я України відіграє перехід до нових методів державного регулювання та стимулювання розвитку приватної медицини, пошуку нових видів фінансування, серед яких вагоме місце посідає державно-приватне партнерство.

INVESTMENT POLICY IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMIC SECURITY
Oleshko Anna,
Doctor of Economics, Professor of the Financial Markets Department,
University of the State Fiscal Service of Ukraine


 Under the conditions of economic recession and political instability, the investment–driven development naturally slows down, capital investments are significantly decreased, and potential investors are having less and less trust in the state policy. This adversely affects the level of economic security of Ukraine through its investment functional component.

СТРАТЕГІЇ ТА ВИКЛИКИ НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ
Гордієнко Михайло Григорович,
кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та політології, Університет державної фіскальної служби України

Після закінчення «холодної війни» й активізації глобалізаційних процесів ключові параметри політичної динаміки та економічних трансформацій людської цивілізації детермінуються неоліберальною парадигмою. На її основі формується модель політекономії, в межах якої право стало інструментом свободи, гарантією вільної конкуренції, що легітимізує ринкові відносини. В системі політичних координат феномен ринку репрезентується ліберально-демократичною ідеологією, яка ієрархію влади прагне замінити плюралізмом, а державний патерналізм свободою та конкуренцією. Серед головних соціальних цінностей пріоритетною є свобода. Заради неї люди переносять випробування, тортури і навіть ідуть на смерть, як це продемонстрували українці під час Революції Гідності. Адже без свободи життя втрачає свій сенс і вартість. 

...

СУТНІСНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Коваленко Вікторія Володимирівна,
д.е.н., професор,
професор кафедри банківської справи,
Одеський національний економічний університет

 

Сучасні глобалізаційні процеси впливають на інтернаціоналізацію фінансових ринків, що призводить до розвитку двосторонніх та багатосторонніх зав’язків між національними та іноземними регуляторами з метою створення системи міжнародного співробітництва попередження та нейтралізації системних ризиків, регулювання сегментів фінансового ринку та інвестиційної діяльності. За роки незалежності України в цілому сформовано інституційні засади функціонування фінансового ринку, однак він в певній мірі не відповідає міжнародним стандартам, викликам економіки країни. У цьому аспекті важливим є посилення його відкритості, доступності упорядкованості та конкурентного розвитку.