toc Рубрики
homeТези доповідейГрошово-кредитні механізми подолання макроекономічної кризи та розвитку економіки

Грошово-кредитні механізми подолання макроекономічної кризи та розвитку економіки

НАСЛІДКИ ДЕВАЛЬВАЦІЇ ГРИВНІ
Перехрест Лілія Миколаївна,
к.е.н.,  доцент. доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Михалюк А.В.,
Університет державної фіскальної служби України

 

Проблеми курсоутворення набувають все більшої актуальності у зв’язку з суперечливими процесами на валютних ринках,  складністю політичного становища та відповідними циклічними змінами в економіці, а також сплесками фінансової нестабільності. Тож виникає необхідність у дослідженні  процесів на валютному ринку, зокрема девальвації, і відповідних наслідків для економічного становища країни.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
Новицький Віталій Андрійович,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

  

Одним із ключових елементів економічного розвитку є наявність достатньої кількості фінансових ресурсів, які трансформуються у інвестиційний чи кредитний капітал у тих сферах економічної діяльності, які потребують фінансових вливань. Одним із джерел отримання фінансових ресурсів є кредитні програми міжнародних фінансових організацій.

РИЗИКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
Климчук Наталія Яківна,
 старший викладач кафедри банківської справи  та фінансового моніторингу,
Університет державної фіскальної служби України

  

Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, призводить до збільшення тіньового сектора економіки країни, зростання предикативних злочинів. Банки становлять  ключову ланку процесу здійснення легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а їх діяльність є тим фактором, без якого здійснити цей процес неможливо, про що свідчать статистичні данні Державної служби фінансового моніторингу (ДСФМУ), так на них припадає близько 99,7% усіх повідомлень про підозрілі фінансові операції,  саме це  визначає суттєву роль їх у даному процесі.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Береславська Олена Іванівна,
 д.е.н., професор,  завідуюча кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Корнєва Ірина Волдимирівна,
здобувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Університет державної фіскальної служби України

 

У економічній теорії є дослідження, які свідчать про несприятливий вплив державної власності в банках на ефективність їх функціонування і економічний розвиток в цілому. Так, аналіз державної власності в банках, проведений Р. Ла Порта, Ф.Лопез-де-Силанесом, А.Шлейферому 92 країнах за період з 1960-1995 рр. показав, що державна власність у банківській системі негативно впливає на глибину і якість фінансового посередництва, а також на динаміку економічного розвитку. Крім цього, дослідження довели, що наявність державних банків (ДБ) сприяє більш повільному зростанню ВВП на душу населення і, особливо, на зростання продуктивності економіки. Збільшення частки держави у власності банків на 10 п.п. асоціюється з скороченням щорічного темпу зростання ВВП на душу населення на 0,25% [1].

МОДЕРНІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
Ковда Наталія Іванівна,
старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Університет державної фіскальної служби України

 

Фінансово-валютна криза в Україні призвела до стрімкої девальвації гривні та суттєвого падіння обсягів міжнародних валютних резервів. Це унеможливило реалізацію грошово-кредитної політики НБУ на основі встановлення контролю за валютним курсом національної грошової одиниці. У «Основних засадах грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу», які підготовлено Радою Національного банку України зазначається, що «Національний банк під час виконання своєї основної функції – забезпечення стабільності національної грошової одиниці має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі [1]. Тобто НБУ вбачає основне своє завдання у створенні умов для реалізації моделі грошово-кредитної політики на основі інфляційного таргетування при поступовому скороченні прямого впливу на процеси курсоутворення.

ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ
Житар Максим Олегович,
к.е.н., заступник директора ННІ фінансів, банківської справи,
Університет державної фіскальної служби України

  

Функціонування банківської системи пов'язане з підвищеними ризиками, а тому цей сектор економіки, безперечно, повинен відповідати певним вимогам для забезпечення схоронності коштів інвесторів і вкладників, так як банківські установи здійснюють свої операції в основному за рахунок залучених та запозичених коштів. Інструментом, що дозволяє оптимізувати відносини між банком і його інвесторами, вкладниками, органами державної влади та іншими зацікавленими особами, є корпоративне управління. На думку багатьох вчених, характер корпоративного управління в українських банках носить лише номінальний характер і не несе в собі ніяких додаткових переваг для даних установ. Тим більше під час міжнародної фінансової кризи проблема впровадження належного

РОЛЬ БАНКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Алєксєєв Ігор Валентинович,
д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів,
Мазур Андріана,
к.е.н., ст. викладач,
Національний університет «Львівська політехніка»

 

Сталий розвиток економіки передбачає такі зміни у технологічному переозброєнні виробництва, які не впливатимуть на оточуюче середовище і не вноситимуть негативних впливів у життєдіяльність людей, а також не перешкоджатимуть життю і відтворенню живої природи. Для забезпечення зазначених вимог світове співтовариство прийняло низку міжнародних угод, до яких відповідним чином приєдналась і Україна.

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ЕКОНОМІЧНИХ ТА КРЕДИТНИХ ЦИКЛІВ
Примостка Людмила Олександрівна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

 

З розвитком цивілізації суспільство, попри всі уживані заходи, не може запобігти глобальним конфліктам, міжнародним кризам, політичним помилкам та непередбачуваним ситуаціям. Обмеженість природних, людських і фінансових ресурсів, невизначеність середовища діяльності суб’єктів призводить до появи нових ризиків та зростання їх впливу на всі сфери діяльності людства. Сукупна дія ризиків та накопичення дисбалансів формують передумови для економічного спаду та виникнення  криз, які є однією з фаз економічних циклів. Циклічність економічного розвитку визнано найбільш загальною та важливою закономірністю суспільно-економічних відносин.

ТИПОЛОГІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Кондрат Ірина Юріївна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів,
Національний університет «Львівська політехніка»

  

Екологічні проблеми людства, які в минулому столітті були локальними (наприклад, у місцях видобутку корисних копалин), сьогодні стали глобальними (знищення озонового шару, забруднення Світового океану, радіаційне забруднення тощо). Через неспроможність урядів держав самостійно протистояти викликам глобалізації ООН започаткувала Глобальний договір, який об’єднує комерційні та неприбуткові організації, агенції ООН, уряди, спілки, які співпрацюють разом задля забезпечення сталого економічного розвитку. Учасники керуються десятьма принципами, об’єднаними в 4 групи (боротьба з корупцією, захист прав людини, охорона довкілля та стандарти праці), які прийняті в цілому світі. Принципи 7-9 пов’язані з дотриманням екологічної відповідальності учасників: слід дотримуватися обережних підходів до екологічних проблем; ініціювати поширення екологічної відповідальності; стимулювати розвиток і розповсюдження екологічно чистих технологій.

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Клюско Лідія Антонівна,
к.е.н, доцент, доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Унiверситет державної фіскальної служби України

 

Посилення конкурентних позицій у банківській сфері та зовнішніх ризиків в економіці вимагає від вітчизняних банків вдосконалення механізму їх взаємовідносин і взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності банківського менеджменту з використанням нових технологій і адекватних стратегій розвитку.

ОБЛІКОВА СТАВКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ВАРТІСТЬ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ
Данькевич Алла  Петрівна,
доцент кафедри фінансових ринків,
Поліщук Л.С.,
студентка 5-го курсу,
Університет державної фіскальної служби України

 

Великий вплив на розвиток національної економіки має монетарна політика, результати реалізації якої позначаються на макроекономічній динаміці через зміну ділової поведінки економічних суб‘єктів. Ефективна стимулююча монетарна політика здатна надати економіці імпульси для зростання, забезпечити умови для високих й стабільних темпів розширеного відтворення.

ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ 87 БАНКІВ
Черкашина Катерина Федорівна,
к. е. н., доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Університет державної фіскальної служби України

 

У ринковій економіці ефективність функціонування банківської системи визначається забезпеченням населення якісними банківськими послугами, регулюванням грошового обігу у країні. При цьому досить важливим аспектом є отримання прибутку безпосередньо самими банківськими установами. На протязі останніх років зростає актуальність питань, пов’язаних з управлінням прибутку банків в Україні, оскільки функціонування будь-якого банку та його успішна діяльність залежить від уміння підтримувати на належному рівні прибутковість та забезпечувати захист від негативного впливу банківських ризиків. Отримання достатніх прибутків необхідно для гарантування інвестицій власників банку, збереження коштів вкладників і забезпечення достатньої кількості ресурсів для діяльності банку. При цьому слід зазначити, що процес управління прибутком включає у себе комплекс рішень щодо його формування, розподілу і використання.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ ВАЛЮТНОГО РЕЖИМУ УКРАЇНИ
Леснік Тетяна Миколаївна,
аспірант 1-го року навчання,
Університет державної фіскальної служби України

 

Режим валютного курсу є одним із ключових інструментів грошово-кредитної політики держави, а також засобом впливу на досягнення встановлених макроекономічних цілей. На сьогодні вибір режиму валютного курсу залишається одним із складних питань валютної політики будь-якої держави, у тому числі й України. Однак вибір найбільш оптимального режиму валютного курсу ускладнюється відсутністю чіткої класифікації валютних режимів і визначенням їхніх переваг та недоліків. Таким чином, виникає необхідність у визначенні переваг та недоліків режимів валютного курсу.