toc Рубрики
homeТези доповідейІнновації в управлінні фінансами проектів і програм соціально- економічного розвитку регіонів

Інновації в управлінні фінансами проектів і програм соціально- економічного розвитку регіонів

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Познякова Олена Ігорівна,
старший викладач кафедри фінансів,
Національний університет «Львівська політехніка»

 

У сучасному світовому господарстві будь-які економічні, соціальні,  політичні процеси апріорі повинні розглядатися та здійснюватися у контексті забезпечення сталого розвитку. У червні 1992 року у Ріо-де-Жанейро відбулася конференція ООН з навколишнього середовища, на якій було прийнято історичне рішення про зміну курсу економічного розвитку світового співтовариства. Вже у 2015 році у рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН, на якому було визначено 17 основних цілей сталого розвитку на 2015-2030 роки для країн-членів ООН. Україна, яка ратифікувала Паризьку угоду в межах рамкової конвенції ООН про зміну клімату, обравши вектор інтеграції у європейське співтовариство, зобов’язана враховувати як у внутрішній, так і у зовнішній економічній політиці принципи та цілі сталого розвитку.

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ У ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ
Карпінський Борис Андрійович,
кандидат економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки та менеджменту;
Гасюк Р. В.,
аспірант,
Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Прикордонні території характерні низкою специфічних особливостей, зумовлених їхнім геополітичним і геоекономічним розміщенням, що слід враховувати при формуванні і реалізації регіональної політики, зокрема, при визначенні пріоритетів та підходів щодо використання транзитного і транскордонного потенціалів за задіювання системи програмно-цільового управління. Особливістю є також те, що спостерігається відокремлений, невзаємоузгоджений розвиток кожної прикордонної території, який має несистемний і непослідовний характер, а саме: незбалансоване використання наявних природних, трудових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних та інших ресурсів, що значно знижує можливості ефективного використання прикордонного та транскордонного потенціалів території, формування дієвої територіальної фінансової системи, що впливає на їхній соціально-економічний розвиток [1-4].

ВІД ПРИНЦИПУ ТРАНСЛЯЦІЇ ЗНАНЬ ДО КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ
Хома В. О.,
к.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем організації боротьби з митними правопорушеннями,
Бабенко Борис Іванович,
к.тех.н., доцент, науковий співробітник відділу дослідження проблем організації боротьби з митними правопорушеннями НДІ фіскальної політики,
Університету державної фіскальної України

 

На сьогодні, стале пришвидшення здійснення митних процедур в митних відомствах ЄС, стало можливим за рахунок [1-2]: постійного удосконалення митного законодавства; створення єдиних інформаційно – телекомунікаційних мереж; створення умов (баз) збереження об’єктів митного контролю (далі - МК) вмісту вантажів (зображень); обліку (збереження) прикладів змін у несанкціонованих модифікаціях транспортних засобів, контейнерів (далі – ТЗ) та можливих місць приховування об’єктів порушення митних правил (далі - ПМП) або контрабанди (далі – КБ), з метою розкриття хитрощів недобросовісних учасників ЗЕД; передачі зображень (на будь-яку відстань) до баз центрального серверу, власних Єдиних автоматизованих інформаційних систем (далі – ЄАІС), з забезпеченням інтерактивного доступу до них та інше.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПРОЕКТУ
Мельник Олена Володимирівна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
Унiверситет державної фіскальної служби України

Управління фінансами проекту займає важливе місце у сучасній системі «Управління проектами» (ProjectManagement). Процес фінансування проекту характеризується особливостями, які відрізняють його від класичних форм фінансування.

ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ПРИ УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ
Куліченко Вероніка Олегівна,
аспірантка кафедри фінансів,
Університет митної справи та фінансів

 

У зв’язку із посиленням демократизації суспільного життя та розвитком процесів децентралізації в Україні регіони стають активними партнерами на загальнодержавному та міжнародному рівнях.

Наряду з податковим надходженням до місцевих бюджетів, місцевими запозиченнями, коштами фонду розвитку, доходами від розміщення муніципальних облігацій, інвестиціями з чистого операційного прибутку, інноваційні проекти і програми з одного боку є вагомим джерелом фінансового забезпечення розвитку регіонів, а з іншого,  в період бурхливих змін і трансформацій, – виступають інструментом інноваційного розвитку регіонів в економічній, соціальній, культурній, освітній та інших сферах.

ПРИЧИНИ ПОГЛИБЛЕННЯ СОЦIАЛЬНОЇ НЕРIВНОСТI В УКРАЇНI
Гордей Оксана Дмитрівна,
д.е.н., професор, професор кафедри фінансів,
Унiверситет державної фіскальної служби України

 

Рiвень життя населення перебуває пiд впливом таких чинникiв як економiчний статус iндивiда, величина отриманого ним доходу, принципiв розподiлу i перерозподiлу нацiонального багатства, рiвня матерiального забезпечення потреб iндивiда, способу життя тощо. В узагальненому виглядi нерiвнiсть означає, що населення володiє рiзними ресурсами та має нерiвний доступ до обмежених ресурсiв матерiального i духовного споживання. З фiнансової точки зору нерiвнiсть виявляється в тому, що невелика частка населення володiє основною часткою нацiонального багатства.

СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ
Трубіна Марина Володимирівна,
к.ю.н., старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Єфіменко Людмила  Леонідівна,
молодший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту фіскальної політики,
Університет державної фіскальної служби України

 

Проблема професійної зростання державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні є одним з головних завдань у системі державного управління та державної служби й її складової – професійної підготовки державних службовців. Усе це супроводжується необхідністю у впровадженні нових форм навчання в системі підготовки кадрів державної служби, що полягає у постійному зростанні вимог до професійної придатності державних службовців, своєчасності, ефективності та якості рішень, які приймаються ними. Проте сучасна система підвищення кваліфікації має низку проблем, пов’язаних із недосконалістю нормативно-правового забезпечення, невідповідністю періодичності навчання швидким темпам змін і зростаючим вимогам до рівня професіоналізму державних службовців, недостатньою спрямованістю навчання на формування професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
Буряченко Андрій Євгенійович,
д.е.н., професор,
професор кафедри  фінансів,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»

  

У провідних європейських країнах із соціально-орієнтованою економікою вже багато років існує розгалужена система фінансування соціального захисту та забезпечення. І хоча у цих системах багато що спільного, в кожній  з них є свої певні особливості. Так, у німецькій системі соціального захисту центральне місце займає соціальне страхування. Фінансування системи соціального захисту в Німеччині здійснюється як з внесків застрахованих осіб, так й з державного та місцевих бюджетів. Для системи соціального захисту у Франції характерна доволі складна організаційна структура та висока частка видатків на соціальні програми. Основним джерелом фінансування системи соціального захисту у Франції слугують страхові внески працівників і роботодавців. Специфіка системи соціального захисту у Великобританії пов’язана із відсутністю спеціальних, організаційно оформлених інститутів, що займаються страхуванням конкретних видів соціальних ризиків. 

ДОМІНАНТНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Євтушенко Ганна Іванівна,
к.е.н., доцент,
доцент кафедри менеджменту,
Університет державної фіскальної служби України
Куценко Віра Іванівна,
д.е.н., професор,
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

 „Краще запалити маленьку свічку,
ніж нарікати на темряву”
Конфуцій

Наразі проблема стабільного фінансового забезпечення соціального розвитку України є однією з найгостріших. Адже, як відомо, фінанси (від грецького грошові ресурси) виконують наступні функції: відтворювальну, розподільчу, стимулюючу і контролюючу. Для забезпечення соціального розвитку країни використовується своєрідний фінансовий механізм, що являє собою сукупність умов, форм і методів створення, розподілу та використання фінансових ресурсів навчальними, медичними, закладами культури, органами управління з метою забезпечення сприятливих умов для соціального розвитку країни.

...