toc Рубрики
homeТези доповідейТрибуна юного науковця. Студентська секція

Трибуна юного науковця. Студентська секція

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
Моренець Віталій Миколайович,
студент 3-го курсу ННІ фінансів, банківської справи,
Університет державної фіскальної служби України,
Науковий керівник:
Богріновцева Людмила Миколаївна,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України


При здійсненні різноманітних банківських операцій завжди присутні фінансові ризики: валютні, кредитні, інвестиційні, депозитні тощо. Це зумовлює, відповідно, як неготовність банків надавати довгострокові кредити, так і нестійкість функціонування підприємств, відсутність структурних перетворень в економіці, у зв’язку з високими кредитними ризиками. Саме тому одним із способів забезпечення виконання зобов'язань, які активно застосовуються в процесі здійснення кредитних операцій, є страхування кредитних ризиків, виникнення яких пов'язане зі значним зростанням обсягів виданих банками кредитів.

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗНИЩЕННЯ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Орищук Ірина Олександрівна,
студентка 2-го курсу,
Науковий керівник:
Пернарівський О.В.,
к.е.н., доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Університет Державної фіскальної служби України

  

На даний час  однією з головних подій XXI століття є свiтова криза, яка задiла еконоiмчне життя суспільства багатьох країн свiту, в тому числі і Україну. Головним завданням є подолання фiнансової кризи, за допомогою грошово-кредитної полiтики  центрального банку ми зможемо протидіяти фiнансовій  кризi. 

ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Федорчук Тетяна Анатоліївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Капелюш А.А. ,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України

 

Розвиток регіонів України залежить від національних тенденцій соціально-економічного розвитку. Стимулювання розвитку регіонів передбачає використання важливих економічних методів державного регулювання економіки, серед яких особлива роль належить бюджетним та податковим інструментам фіскального механізму.

МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Марченко Катерина Леонідівна,
студентка 5-го курсу,
Науковий керівник:
Гусятинський М.В.,
к.т.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту,
Університет державної фіскальної
служби України

 

Інвестиційний проект – це системно обмежений і закінчений комплекс заходів, документів і робіт з метою здійснення інвестиційних вкладень, забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗНИЩЕННЯ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Орищук І.О.,
студентка 2-го курсу,
Науковий керівник:
Пернарівський О.В.,
к.е.н., доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Університет Державної фіскальної служби України

 

На даний час  однією з головних подій XXI століття є свiтова криза, яка задiла еконоiмчне життя суспільства багатьох країн свiту, в тому числі і Україну. Головним завданням є подолання фiнансової кризи, за допомогою грошово-кредитної полiтики  центрального банку ми зможемо протидіяти фiнансовій     кризi.

БАНКІВСЬКА СФЕРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
риневич Людмила Олександрівна,
Кожурова Анастасія Олександрівна,
студентки групи 2-го курсу,
Науковий керівник:
Калита Т.А.,
асистент кафедри фінансових ринків
Університет державної фіскальної служби України

 

Сучасні міжнародні зміни фінансової й економічної кон’юнктури дають підставу говорити про розвиток нового процесу в сфері міжнародних фінансів – фінансової глобалізації.

Глобалізація – це процеси всесвітньої eкономічної, політичної та культурної інтеграції. Основною рушійною силою і одночасно наслідком процесів глобалізації є міграція у масштабах всієї планети капіталу (особливо фінансового), уніфікація законодавства, економічних і технологічних процесів [1].

ВЕКТОР РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Черній Богдан Сергійович,
студент 4-го курсу,
Науковий  керівник:
Капелюш А.А.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України

 

Фінансова система — це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Відливана Софія Петрівна,
студентка 2-го курсу,
Науковий керівник:
Тартачник М. О.,
ст. викладач кафедри міжнародної економіки,
Університет державної фіскальної служби України

 

На сучасному етапі розвитку економіки України існує низка бюджетних проблем, без розв’язання яких неможливо говорити про економічну стабільність держави. Розвиток демократичних принципів державного устрою та управління тісно пов’язаний із місцевим самоврядуванням, яке в Україні реалізується через вільно обрані представницькі органи. Територіальні громади залежать від забезпеченості органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, а бюджет виступає головним інструментом державної координації соціально-економічних процесів.

НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВИХОДУ З ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Будзар Тетяна Василівна,
студент 4-го курсу,
Науковий  керівник:
Капелюш А.А.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України

  

В умовах економічної кризи, що спостерігається в Україні, грошово- кредитна політика відіграє вкрай важливу роль, оскільки від її ефективності багатою мірою залежить подальший економічний розвиток країни. У свою чергу, банківська система є основою грошово-кредитної системи, тому погіршення її стану одразу позначається на стабільності фінансового обслуговування економіки. Таким чином, за нинішніх складних умов у країні дослідження на зазначену тему є досить актуальними.

Формування доходів державного бюджету в сучасних умовах
Волошенюк Юлія Петрівна,
студентка 5-го курсу,
Науковий керівник:
Першко Л.О.,
к.е.н., , с.н.с., доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України

 

Період посткризового відновлення економіки, до якого поступово переходить Україна, формує специфічні вимоги, які спонукають до змін у механізмах функціонування та устрої практично усіх складових національної економічної системи. В сучасних умовах виникає необхідність забезпечення повноцінного існування держави в умовах значно жорсткіших ресурсних обмежень, зростаючі конкурентні виклики та зміни глобального торговельного та фінансового балансу, різке зростання уваги до побудови важелів запобігання кризовим явищам та посилення стійкості національної економіки вимагають удосконалення та перебудови базових економічних механізмів, і серед перших – механізму формування доходів державного бюджету в рамках відповідної бюджетної системи [1].

РОЗВИТОК БAНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРAЇНИ НA ОСНОВІ ЗAПРОВAДЖЕННЯ МІЖНAРОДНИХ СТAНДAРТІВ «БAЗЕЛЬ-III»
Укрaїнець Тарас Миколайович,
студент 4-го курсу,
Науковий  керівник:
Капелюш А.А.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України

 

Інтенсивний розвиток міжнaродних оперaцій спричинив усклaднення бaнківської діяльності тa створив необхідність збільшення бaнкaми влaсного кaпітaлу з метою укріплення своєї нaдійності тa економічного росту в держaві в цілому. Світовa фінaнсовa кризa зробилa aктуaльною проблему достaтності кaпітaлу не лише для вітчизняних бaнків, aле й для усього світу, a тaкож виявилa слaбкі місця попередніх стaндaртів «Бaзель-ІІ» щодо регулювaння стaбільності бaнків тa бaнківських систем.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ АПК УКРАЇНИ
Телюра Тетяна Олександрівна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Болгар Тетяна Миколаївна,
д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Дослідження стану забезпеченості фінансово-кредитними ресурсами аграрних підприємств, виявлення основних проблем та причин неефективного функціонування фінансових ринків і визначення напрямів вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки є важливим та актуальним питанням для економіки України.

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ
Савич Анастасія Миколаївна,
Остапчук Ірина Ігорівна,
студенти 6-го курсу,
Науковий керівник:
Федина В.В.,
старший викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Ринок страхових послуг є одним з важливих елементів ринкової інфраструктури, він тісно пов'язаний з ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили, а також ринком засобів виробництва і споживчих товарів. У розвинених країнах світу страхова справа забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду фінансових ризиків, техногенних аварій, криміногенних факторів і інших нещасних випадків. Міжнародний досвід свідчить, що рівень розвитку країни часто визначають на підставі того, як у країні організовано страхову справу, яка за дохідністю в багатьох країнах посідає друге місце після туризму, випереджаючи рентабельність у промисловості та у банківському сегменті. У розвинених країнах світу страхування є важливим механізмом залучення в економіку інвестиційних ресурсів.

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
Христус Марина Сергіївна,
студентка  5-го курсу,
Науковий керівник:
Ліснічук О.А.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України

 

На сучасному етапі розвитку України стан економічної безпеки є одним з головних критеріїв оцінки ефективності державної політики і діяльності владних структур під час модернізаціїй розвитку економічної системи держави та регулювання змін її фінансово-кредитної сфери. Саме зовнішній державний борг постає однією з важливих складових фінансової системи, інструментом у механізмі макроекономічного регулювання та реалізації економічної стратегії держави, а його зростання може стати реальною загрозою для фінансової безпеки країни. Зростання зовнішньої державної заборгованості може призвести до  поглиблення економічної кризи в державі, або до повної втрати державою свого суверенітету, що і обумовлює актуальність теми дослідження.

КОМПАНІЇ З СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІТ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Гаврилюк Анна Юріївна,
Погасій Олександр Геннадійович,
Науковий керівник:
Федина В. В.,
старший викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Сучасний соціально-економічний стан України характеризується дефіцитом власних грошових ресурсів, нестабільністю розвитку промисловості, банківської системи та постійним пошуком джерел фінансування. Зважаючи на досвід європейських країн з подолання економічної нестабільності, одним із перспективних варіантів вирішення цієї проблеми в нашій державі є використання ресурсів страхових компаній, які акумулюються у вигляді страхових резервів і можуть бути істотним джерелом інвестицій в економіку. Найбільш ефективною вважаються інвестиційна діяльність компаній зі страхування життя завдяки змозі вкладень в довгострокові інвестиції. Інституційні інвестори є невіддільним елементом сучасного фондового ринку, тому сучасні тенденції світового ринку цінних паперів лежать в основі розвитку даного класу інвесторів. Для розуміння сучасних тенденцій розвитку інституційних інвесторів необхідно проаналізувати причини, що лежать в основі підвищення ролі інституційних інвесторів як фінансових посередників.


СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Чушак Ірина Василівна,
студентка 2-го курсу,
Науковий керівник:
Тартачник М.О.,
старший викладач викладач кафедри  міжнародної економіки,
Університет державної фіскальної служби України

 

Стрімке поширення інтернаціоналізації економічного життя, яке проявляється у розширенні і ускладненні зв’язків та залежностей національних економік, усуспільненні праці і виробництва, яке досягло глобальних масштабів, зростаючій взаємодії та координації національних економік з приводу ініціювання і реалізації міжнародних стратегій розвитку, надає більшої значущості зовнішнім джерелам фінансових ресурсів для кожної держави. Кредитування  міжнародними фінансовими організаціями (МФО) відіграє особливу роль серед них. 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Бур Ірина Сергіївна,
Матвіюк Богдан,
Студенти 3-го курсу,
Науковий керівник:
Задорожня А.А.,
асистент кафедри менеджменту,
Університет державної фіскальної служби України

 В умовах ринкових відносин зростає важливість створення особливого підходу до управління персоналом. Сьогодні, коли відбувається процес переосмислення багатьох теоретичних і практичних аспектів організації підприємства, персонал є найважливішим ресурсним потенціалом, який забезпечує ефективність виробництва, його конкурентоспроможність і стійкість положення підприємства на ринку. Ефективне використання людських ресурсів вимагає застосовування різноманітних способів мотивації.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦАЛУ
Фещенко Вікторія Миколаївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Вергелюк Ю.Ю.,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Сучасний стан розвитку світових економічних процесів потребує вкрай ефективного використання інвестиційного потенціалу країни. З одного боку активізація даного процесу ґрунтується на державній підтримці, з іншого стимулює ріст фінансових вливань. Саме від ефективності вирішення даної задачі на пряму залежить як фінансовий, так і соціально-економічний стан України.

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Фещенко Вікторія Миколаївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Болдова А.А.,
 к.пед.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Світовий досвід переконливо свідчить про те, що рівень економічного розвитку кожної сучасної держави безпосередньо залежить від ефективності її політики в інвестиційній сфері. Для ефективної роботи національної економіки необхідна реалізація злагодженого ланцюжка: «наука – технологія – виробництво – ринок». Досягти цього без використання індустрії венчурного бізнесу, тобто без створення приватних інвестиційних компаній, діяльність яких підтримується державними і суспільними фондами, не уявляється можливим.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Матвійчук Вікторія Вікторівна,
студентка 3-курсу,
Науковий керівник:
Венгуренко Т. Г.,
старший викладач кафедри фінансових ринків,
Унiверситет державної фіскальної служби України

 

 Ринок страхових послуг нині являється одним з найнеобхідніших частин ринкової інфраструктури, що має тісний взаємозв’язок з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу, цінних паперів, праці та робочої сили.

У розвинених країнах світу страхова діяльність набуло значного розвитку і має можливість надати громадянам та юридичним особам надійну охорону їхніх інтересів від страхових ризиків, що може призвести до несприятливих наслідків. Страховий ринок,  забезпечуючи конкуренцію між страховиками, дає можливість страхувальникам обирати найбільш надійні і вигідні умови страхування як для кожного окремого страхового випадку, так і в кожній окремій ситуації.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Костенко Анастасія Андріївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Суханова А.В.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України

 

Управління підприємством в сучасних умовах, коли набирають інтенсивності рейдерські захоплення та поглинання, корпоративні конфлікти, конкурентна боротьба, фіктивне підприємництво та інші правопорушення у сфері підприємницької діяльності, вимагає формування  в системі менеджменту такої складової, яка зможе адекватно реагувати на виклики зовнішнього середовища та протидіяти загрозам нормальному функціонування підприємства. Саме така ситуація є передумовою створення системи фінансово-економічної безпеки підприємства.

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Копотун Анастасія Михайлівна,
студентка 2 курсу,
Науковий керівник:
Коляда Т. А.,
к е н., с.н.с., доцент,
доцент кафедри фінансів
Університет державної фіскальної служби України

 

На сучасному етапі розвитку економіки України, в умовах глобалізації, все більшого значення набуває наявність ефективно організованого фінансового ринку, здатного забезпечити потреби економіки в інвестиціях шляхом акумуляції тимчасово вільних фінансових ресурсів.

Дослідженню проблематики фінансового ринку в фінансовій системі держави, приділяли значну увагу вітчизняні та закордонні вчені, зокрема: К. Омає, О. Білорус, А. Гальчинський, С. Гофман, Ю. Коваленко, І. Школьник та інші.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Гром Олеся Миколаївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Венгуренко Т.Г.,
ст. викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України
.

 

Сьогодні на страховому ринку України з’являється все більше нових послуг, які пропонуються населенню. Ефективним функціонуванням системи охорони здоров’я є медичне страхування. На разі страхова медицина розвивається повільно, причиною цього є недовіра населення до вітчизняних страхових компаній. На даному етапі простежується низький рівень фінансування охорони здоров’я, дефіцит лікарських препаратів, та неналежне обслуговування клієнтів. Загалом медичне страхування не є з дешевих, а тому послуги страхових компаній стають для простого населення великою розкішшю.

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ: ДОСВІД УКРАЇНИ
Гиренко Христина Валентинівна,
Студентка 3-го курсу,
Науковий керівник:
Гладченко Л.П.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

 

Політичний та олігархічний лобізм, соціальне виключення, віддаленість громадськості та низька її активність у бюджетному процесі на місцевому рівні, корупція, недовіра до органів місцевої влади, нераціональне використання та відсутність результативності видатків місцевих бюджетів є перешкодами зростання добробуту. Відповіддю на це є запровадження таких інновацій, як відкриті бюджети, гендерне бюджетування та бюджет участі.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Буднік Інна Олександрівна,
студентка 2 курсу,
Науковий керівник:
Коляда Т. А.,
к е н., с.н.с., доцент, доцент кафедри фінансів,
Університет державної фіскальної служби України

 

Світовий фінансовий ринок виник на завдяки інтеграційних процесів між національними фінансовими ринками у середині 60-х рр. ХХ ст. як результат інтеграції фінансових ринків окремих країн на основі зміцнення зв’язків, розширення контактів між національними фінансовими ринками, їхнього прогресуючого переплетення [1, с.109].

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
Жакун Віта Валентинівна,
Пугач Світлана Сергіївна,
студенти 3-го курсу,
Науковий керівник:
Супруненко С.А.,
доцент кафедри менеджменту
Унiверситет державної фіскальної служби України

 

Сьогодні, коли імідж підприємства відіграє все більш важливу роль у стійкому розвитку підприємства, виникає необхідність пошуку нових форм організації управління. У зв'язку з цим особливого інтересу набуває концепція корпоративної соціальної відповідальності, адже саме вона може забезпечити перевагу серед конкурентів, стимулювати довіру споживачів, Практика провідних корпорацый світу говорить про те, що в сучасних умовах розвитку національної економіки підприємствам та компаніям, що не тільки активно використовують корпоративну соціальну відповідальність, а й  підкреслюють це. Тому більш затребуваною є саме та фірма, котра не тільки піклується про споживача або співробітників, а й допомагає суспільству в цілому.

СКОРОЧЕННЯ НЕЕФЕКТИВНИХ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
Вінокуров Ярослав Олегович,
студент 5-го курсу,
Науковий керівник:
Воронкова О.М.,
д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків,
Унiверситет державної фіскальної служби України

 

Економічний розвиток – результат постійної взаємодії цілої низки факторів політичного, соціального та економічного життя суспільства. Саме тому часто в умовах політичної нестабільності відчувається уповільнення економічного зростання. Його подолання можливе за рахунок стабілізації політичних та економічних інституцій та потребує перегляду структури державних видатків на ефективність. Метою написання даної роботи є визначення взаємозалежності державних видатків, ефективності державних інституцій та економічного розвитку й обґрунтування на цій основі пропозицій щодо оптимізації державних видатків та підвищення якості українського урядування в аспекті забезпечення економічного зростання. Актуальність роботи формує поточний стан економічного розвитку України та продиктована політичною нестабільністю необхідність впровадження інституційних реформ.

FINANCIAL PLANNING AS FUNCTION OF MANAGEMENT
DaryaSolodukhina,
3-year student,
Scientific Supervisor:
Suprunenko. S.A.,
University of the State Fiscal Service of Ukraine

  

In the conditions of transformational changes in our economy and development of market relations increases the importance of financial planning as an integral structural element of the process of economic entity management. The essence of planning is manifested in the elaboration of the development goals of the enterprise for a certain period, determining the objectives and ways of achieving them, identifying the material, labor and financial resources necessary for the task. Financial planning is the form of exposure to Finance company for its economic activities through reduction in compliance cost proportions of utilization of production resources with the production program and sources of financing entity. During the financial crisis external funding sources are extremely limited and therefore increasingly gaining relevance issue of improving financial planning business [1].

СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗРОСТАННЯ ДОВІРИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ
Савченко Валентина Анатоліївна,
студентка 3-го курсу,
Науковий керівник:
Венгуренко Т.Г.,
ст. викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Страхова діяльністьбудь-якої країни неможлива без участі страхових посередників. Адже, саме вони володіють великим обсягом інформації про страхові компанії та можуть залучити до співпраці велику кількість клієнтів, шляхом поширення інформації про страхові послуги та діяльність страхової компанії.

Страховий посередник – особа, яка надає страхові послуги та внесена до відповідного реєстру в порядку, встановленому законом, і здійснює свою діяльність на страховому ринку з метою отримання прибутку та задоволення потреб суб’єктів цього ринку в певних послугах [1].

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Рахманова Ганна Сергіївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Ковернінська Ю.В.,
к.е.н., старший викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Одним із головних завдань, які постають перед сучасним українським суспільством є створення ефективного механізму саморегулювання фінансового ринку. Самoрегулювання випливає з особливих властивостей економіко-правової системи, до числа яких відносяться її самоорганізація, взаємозв’язок та взаємозалежність елементів, поєднання адміністративно- та цивільно-правових методів регулювання. Регулювання фінансового ринку, як і економіки в цілому, являє собою єдність державного регулювання та самoрегулювання. В сучасних умовах вітчизняний механізм саморегулювання фінансового ринку не характеризується стійким розвитком, саме тому, дослідження світового досвіду саморегулювання є актуальним. Адже в країнах з розвиненою ринковою економікою саморегулівні організації (СРО) функціонують тривалий час, охоплюють практично всі сфери підприємницької діяльності та сприяють ефективному функціонуванню фінансових ринків цих країн.

ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
Радкевич Марія Віталіївна,
студентка3-го курсу,
Науковий керівник:
Венгуренко Т. Г.,
старший викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

В сучасному матеріальному світі все більше з’являються непередбачувані події, які призводять до псування або втрати майна чи здоров’я людей, а то й втрати життя. Тому з появою різних ризиків все більшої популярності набуває купівля страхового захисту, а значить більше розвиваються страхові компанії. Так як страхові компанії мають на меті отримання прибутку, то частина цього прибутку має спрямовуватися на потреби держави, тобто має оподатковуватись.

СИСТЕМА SWIFT ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
Оганесян Римма Едіковна,
студентка 5 курсу,
Науковий керівник:
Береславська О.І.,
д.е.н., професор,
Університет державної фіскальної служби України

 

Робота сучасного банку неможлива без автоматизованих систем. Успішне функціонування банку пов'язане зінтенсивним розширенням видів його діяльності, що відбувається за рахунок збільшенняяк обсягу операцій, так і спектру послуг, які надаються клієнтам. Автоматизована система забезпечує більш якісне прийняття рішень, пов'язаних з банківським ризиком при видачі кредитів, інвестицій та цінних паперів, за рахунок спеціальних процедур обробки всієї наявної в системі інформації. Використання автоматизованої системи дозволяє значно підвищити якість обслуговування клієнтів банку, що особливо важливо в умовах реальної конкуренції. Цим самим посилюється зацікавленість до міжбанківської системи, яка б могла оперативно здійснювати міжнародні передачі інформації та проведенню платежів, тобто до системи SWIFT (SocietyforWorldwideInterbankFinancialTelecommunications, англ. Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій).

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ
Міхед Юлія Вікторівна,
Студентка 5-го курсу,
Науковий керівник:
Євтушенко Г.І.,
к .е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
Університет державної фіскальної служби України

 

Питання впровадження проектного менеджменту, як можливості залучення громади до розробки проектів соціального розвитку населених пунктів, є надзвичайно актуальним в умовах  реформування місцевого самоврядування. Це  було підтверджено і на практиці під час  проведення аналізу проекту «Громадський бюджет» м. Черкаси, з використанням інструментів маркетингу.

НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кузьменко Альона Юріївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Болгар Т.М., д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

У сучасних умовах ринкового господарювання підприємства нерозривно пов’язані з наявністю та використанням основних засобів, подальший розвиток яких потребує оновлення та ефективного використання основних фондів. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства та його конкурентоспроможність на ринку.

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ
Костіна Олександра Євгеніївна,
студентка 2-го курсу,
Науковий керівник:
Пернарівський О.В.,
доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу 
Університет державної фіскальної служби України

 

Економічне зростання є однією із найголовніших  питань кожної країни, яке потребує постійного накопичення знань та виконання конкретних дій,саме з цієї причини на цю проблему звернена увага багатьох економістів та політиків,адже показник економічного зростання  є головним  у встановленні авторитету країни на міжнародній арені.

ПРОБЛЕМА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Херманюк Яна Іванівна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Венгуренко Т.Г.,
ст. викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

 В наш час багато підприємств України знаходяться на межі банкрутства і досить багато вже збанкрутували, тому дослідження цієї проблеми є досить актуальним. До недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. Лише в період реформування економіки  відчутними стали такі економічні явища як нерентабельність, неплатоспроможність підприємств.


ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Херманюк Яна Іванівна
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Богріновцева Людмила Миколаївна
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Особливості системи державного регулювання інноваційних процесів в Україні на сьогодні є дуже актуальним, оскільки економіка нашої країни стоїть на переході до інноваційної моделі розвитку, що в свою чергу вимагає удосконалення системи державного регулювання інноваційної діяльності як на рівні країни, так і на регіональному рівні.  Також стає все очевиднішим, що лише на цьому шляху національна економіка може зайняти достойне місце у світовому ринковому середовищі.

ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
Гацанюк Вікторія Валеріївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Вергелюк.Ю.Ю.,
к.е.н. доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

Важливим фактором сталого економічного розвитку країни є ефективна діяльність банківської системи. На даний час банки залишаються чи не найуразливішим для криз компонентом фінансової системи, незважаючи на розвиток фінансових інновацій, покликаних зменшувати фінансові ризикита наявність небанківських джерел фінансування, банківський сектор, валютний та фондовий ринок є тісно взаємопов’язаними завдяки фінансовим інноваціям, які зумовлюють виникнення комплексних фінансових продуктів. Тому кризові явища в банківському секторі одразу ж позначаються йна інших сегментах фінансової системи. Сьогодні ситуація в банківському секторі Україні є нестабільною, тому пошук шляхів її стабілізації залишається актуальним.

УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Денисюк Катерина Миколаївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Шевчук Ю. В.
старший викладач кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

  

В сучасних економічних відносинах зростає роль оцінки податкових ризиків в діяльності страхових компаній та управління ними в міру посилення податкового адміністрування в умовах глобалізації економіки.  Система  ризик-менеджменту  удосконалюється  з  часом  і  набирає  все більшої  значимості  при  управлінні  фінансовою  діяльністю.  Це  викликано нестабільністю механізму оподаткування, низькою прогнозованістю тенденцій розвитку податкової системи, що ставить платників податків у нестійкі умови, стимулює асиметрію податкової інформації [1].

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Бондаренко Олександра Валеріївна,
Бурятинський В.В.,
студенти 3-го курсу,
Науковий керівник:
Канцур І.Г.,
к.е.н.,  доцент кафедри менеджменту,
Університет державної фіскальної служби України

 

Стан фінансового ринку є надзвичайно важливим аспектом розвитку країни, особливо в умовах ринкової економіки, де постійно відбувається рух тимчасово вільних коштів, їх розподіл і перерозподіл. Дане питання є актуальним, адже ринок цінних паперів забезпечує акумуляцію та ефективне розміщення коштів суб’єктами господарювання. Зазначена складова фінансового ринку, покликана залучити на підприємства додаткові інвестиції, а вільні грошові кошти можна спрямувати у різні сфери життєдіяльності, що в цілому призведе до підвищення рівня життя громадян та розвитку економіки країни загалом. Незважаючи на значні наукові напрацювання з порушеної теми, дослідження ринку цінних паперів та його особливостей потребує подальших наукових досліджень.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКOМ В ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКАХ
Терещук Наталія Сергіївна,
студентка 4 курсу,
Науковий керівник:
Татьяніна С.М.,
старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,
Університет державної фіскальної служби України

 

На сьогодні проблема управління кредитним ризиком є найактуальнішою для кредиторів різних рівнів, а в першу чергу для фінансових установ. Кредитний ризик – вид фінансових ризиків, який має найбільший вплив на діяльність банку. Оскільки кредитні операції займають близько 50 % усіх активів банку, то вони є не лише найбільш прибутковою, а й найбільш ризикованою частиною банківських активів.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Вепрейчук Юрій Дмитрович,
магістр 1 року навчання,
Науковий керівник: 
Буцька О.Ю., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

На сьогодні найбільш актуальними є питання формування такого рівня ефективності та конкурентоспроможності національної економіки, що відповідали б параметрам у першу чергу Європейського Союзу. Тому практична оптимізація непрямого оподаткування є складовою частиною всього інтеграційного процесу.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Павленко Лєна Володимирівна,
магістр 1 року навчання,
Науковий керівник:
Буцька О. Ю.,
 к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Місцеві податки і збори в розвинених країнах, як правило, мають досить висо­ку питому вагу в загальній сумі грошових надходжень органів місцевого самоврядування на відміну від колишніх соціалі­стичних країнах, де власні кошти у формі місцевих податків і зборів становлять, як правило, відносно незначну частку в доходах місцевих бюджетів.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Ліфіренко Вероніка Володимирівна,
магістр 1 року навчання,
Науковий керівник:
Чижевська М. Б.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

  

У сучасних умовах розвитку економіки України управління грошовими потоками підприємств – важлива складова фінансового планування. Методологічний апарат управління грошовими коштами підприємства охоплює спектр принципів, методів, важелів та прийомів управління заборгованістю, цінними паперами, матеріальними запасами, фінансовими ризиками. Однак на вітчизняних підприємствах методи управління не досягають необхідного рівня.  Тому дослідження теоретичних засад управління є досить актуальним.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СУБЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кухаренко Станіслав Ігорович,
магістр 1 року навчання,
Науковий керівник:
Прасолова С. П.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Управління фінансовою стійкістю під­приємства є одним з найбільш значимих функціональних напрямів системи фінан­сового менеджменту, який досить тісно пов’язаний з іншими системами управління, органічно входить до системи управління доходами та витратами, рухом активів, капі­талу і грошових потоків, управління струк­турою капіталу, показниками ліквідності та платоспроможності, ділової активності, рен­табельності тощо.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
Ватоян Аліса Мушегівна,
студентка 3-го курсу ННІ фінансів, банківської справи,
Науковий керівник:
Богріновцева Л.М.,
к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

Страхування життя забезпечує значну частину довгострокових інвестицій в національну економіку та сприяє підвищенню її конкурентоспроможності. Тому ринок страхування життя є своєрідним індикатором розвитку економіки, інвестиційного ринку держави. Створення сприятливих умов для функціонування ринку страхування життя в Україні є надзвичайно важливим питанням, що вимагає глибокого наукового вивчення та послідовних практичних дій з боку держави, страховиків та суспільства в цілому.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
Рахманова Ганна Сергіївна,
студентка 4-го курсу,
Науковий керівник:
Вергелюк.Ю.Ю.,
к.е.н. доцент кафедри фінансових ринків,
Університет державної фіскальної служби України

 

На сьогодні тема інвестицій та інвестиційного клімату є досить актуальною для світу, а особливо для України. Зрозуміло, що для інвестора, який хоче вкласти свої кошти в економіку певної країни цікавлять не лише перспективні ресурси чи вигідний ринок збуту, але й те, чи важко буде розмістити свої інвестиції, керувати ними, або в разі потреби забрати назад. Саме тому, країни, які хочуть залучати інвестиції, формують відповідну політику та умови, які б сприяли надходженню інвестицій. Головним завданням державної політики у сфері інвестиційної діяльності має бути саме формування сприятливого інвестиційного клімату, адже Україна, також зацікавлена в надходженні іноземних інвестицій.