toc Рубрики
homeТези доповідейПроблеми адміністрування митної вартості імпортних товарів в Україні.

Проблеми адміністрування митної вартості імпортних товарів в Україні.

ЛІЦЕНЗІЙНІ ПЛАТЕЖІ ЯК СКЛАДОВА МИТНОЇ ВАРТОСТІ
Білак Н.І.
начальник відділу 
складського обліку вилученого майна 
та розпорядження ним управління 
матеріального забезпечення 
та розвитку інфраструктури 
Одеської митниці ДФС

  

Важливість питання правильного визначення митної вартості на даний час не викликає сумніву і є не лише відображенням рівня податкової культури декларантів, але й важливим елементом забезпечення вчасного та повного наповнення Державного бюджету України платежами, які підлягають обов’язковій сплаті при переміщенні товарів через митний кордон України. Ті країни світу, які вже усвідомили важливість створення належної правової системи захисту прав інтелектуальної власності, отримують максимальні доходи від зовнішньоекономічних операцій, пов’язаних з об’єктами прав інтелектуальної власності.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
Кашперська О.В.
викладач Хмельницького кооперативного коледжу
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

 

Митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі є одним з найважливіших економічних методів управління, адже саме шляхом застосування митного обкладення виконується фіскальна функція держави, що забезпечує наповнення державного бюджету.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ, КОРИГУВАННЯ Й КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ
Руда Т.В., к.е.н., старш. наук. співроб.
провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем адміністрування
митних платежів
НДЦМС НДІФП УДФСУ

 

На сьогодні особливо актуальним та складним є питання визначення, коригування й контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, оскільки, саме цей напрям діяльності митниці, здебільшого, й забезпечує виконання нею фіскальної функції. Значна кількість судових спорів, предметом яких є правильність визначення митної вартості в Україні вказує на те, що цей інститут потребує суттєвого реформування за рахунок імплементації ефективних інструментів, які на сьогодні використовуються у економічно розвинутих країнах, зокрема, ЄС. Тому, доцільним є вивчення європейського досвіду в даній сфері.

КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ
Прус Л.Р., к.е.н., доц.,
завідувач відділу дослідження проблем адміністрування митних платежів
НДЦМС НДІФП УДФСУ

  

Недосконалість вітчизняних підходів до оцінки митної вартості товарів не дозволяє митницям використовувати у повній мірі загальновизнані міжнародні підходи, такі як: нові джерела цінової інформації, систему управління ризиками, здійснення митного контролю до прибуття товарів, випуску товарів під гарантії, митного пост-аудиту, взаємної адміністративної  допомоги.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДО ВІТЧИЗНЯНОГО МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ВИЗНАЧЕННЯ, КОНТРОЛЮ ТА КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
Васильківський Д.М., д.е.н., доцент
професор кафедри міжнародних економічних відносин
Хмельницького національного університету
Попель С.А., к.е.н.,
старший науковий співробітник відділу дослідження проблем адміністрування митних платежів
НДЦМС НДІФП УДФСУ

  

Вперше визначення категорії «митна вартість товарів» було включено в Конвенцію про створення уніфікованої методології, що була підписана в Брюсселі 15 грудня 1950 р. і набрала чинності 28 липня 1953 р. Відповідно до якої митна вартість товарів трактувалась як нормальна ціна товару (тобто ціна, що укладається між взаємонезалежними продавцем і покупцем за умови повної конкуренції відкритого ринку), визначена за умови СІФ у місці перетинання митного кордону країни – імпортера товару.

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
Молдован Е. С., к. держ.упр.,
 старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем адміністрування митних платежів,
НДЦМС НДІФП УДФСУ

 

Належне документальне забезпечення митних формальностей та процедур – лише часткова запорука успіху на шляху до максимально ефективного виконання органами ДФС України функцій, покладених на них державою, у тому числі – у митній сфері. Не менш важливе значення має також і чітко визначена та нормативно урегульована процесуальна (процедурна) сторона здійснення митного оформлення, митних формальностей, митного контролю тощо посадовими особами органів ДФС України, уповноваженими на виконання таких завдань. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У США
Марчуков А.С.
заступник начальника Управління – начальник відділу митної вартості та адміністрування митних платежів управління адміністрування митних платежів Одеської митниці ДФС

 

На тлі прогресу світової економіки технологічна архітектоніка національної економіки регресує. Досвід розвинених країн світу, зокрема, США щодо економічного успіху в площині державного регулювання ринків продажу транспортних засобів свідчить на користь запровадження ефективної митної політики з використанням прозорих і чітких митних формальностей та спрощень процедур митного оформлення як для посадових осіб державних структур, так і підконтрольних суб’єктів і громадян. Таким чином, вважаємо за доцільне дослідити досвід США у врегулюванні досліджуваної проблематики.

АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Войнаренко М.П., д.е.н. професор,
перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету
голова Хмельницької обласноїорганізації спілки економістів України

 

Вступ України у Світову організацію торгівлі визначив основні напрями дотримання основних принципів Кіотської конвенції. Вони спрямовані на прискорення зовнішньоторговельного обороту і створення умов, що сприяють законній торгівлі. Дотримання цих принципів веде до зниження допустимих обсягів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Це призводить до ризику пропуску через митний кордон не декларованих або недостовірно декларованих товарів і автоматично знижує рівень забезпечення економічної безпеки держави.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ МИТНОЇ ВАРТОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Скоробогата Л.В. к.е.н., доцент,
доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету

  

Митні органи зосереджують усі зусилля для визначення митної вартості товарів, що імпортуються та підлягають митному оформленню для випуску у вільний обіг. З одного боку, збільшення митної вартості на момент її обчислення сприяє збільшенню надходжень до державного бюджету за результатами митного оформлення імпортованих товарів, одночасно збільшуючи вартість імпортного товару, роблячи його неконкурентоспроможним за ціною порівняно з аналогічними чи подібними вітчизняними товарами.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Комаров О.В.,
заступник керівника Департаменту
з митних технологій ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

 

Прагнучи досягнути виваженого балансу між достатнім для забезпечення додержання вимог законодавства з питань державної митної справи контролем та одночасним спрощенням і пришвидшенням митних процедур, митниця стикається з необхідністю одночасно управляти двома типами ризиків, по-перше, потенційною нездатністю спростити умови зовнішньоекономічної діяльності та, по-друге, потенційною неспроможністю забезпечити режим законності при цьому.