toc Рубрики
homeТези доповідейОсобливості інформаційної взаємодії митниць ДФС та громадян щодо пропуску товарів, що переміщується (пересилаються ) через митний кордон України

Особливості інформаційної взаємодії митниць ДФС та громадян щодо пропуску товарів, що переміщується (пересилаються ) через митний кордон України

ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МИТНИЦЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ГРОМАДЯНАМИ У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ
Сєрих О.В., к.ю.н.,
доцент кафедри цивільного та господарського права,
Міжнародний гуманітарний університет,

 

Здійснення інформування та консультування з питань митного законодавства, забезпечення необхідною інформацією інших державних органів, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян є однією з основних функцій органів доходів і зборів. У зв’язку із зростанням ролі інформаційних процесів у суспільстві питання інформаційного взаємообміну між митницями і громадянами є особливо актуальним.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Джулій Л.В.
Хмельницький національний університет

 

Сучасний етап розвитку світової господарської системи характеризується багатоаспектністю глибоких соціально-економічних змін, що відбуваються під впливом процесів глобалізації. Глобалізація змінює всі сфери суспільного життя: економіку, політику, культуру, соціальну і законодавчу системи, екологію, безпеку та ін. За таких умов відбувається посилення взаємозалежності національних економік та інтеграційних процесів. Основні види економічної діяльності (виробництво, споживання, перерозподіл), а також фактори виробництва (капітал, праця, сировина, управління, інформація, технологія, ринки) організуються в глобальному масштабі, що вимагає участі національної економіки в міжнародних виробничих зв’язках. Тому найважливішим стратегічним завданням будь-якої держави стало встановлення і підтримання певного рівня економічної участі на зовнішніх ринках.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯН
Дорофеєва Л.М.
к.ю.н., доцент кафедри кримінального
 права та процесу ДВНЗ
 «Ужгородський національний університет»,
начальник юридичного відділу
Закарпатської митниці ДФС

 

Курс України на асоціацію з ЄС дає нашій країні унікальний шанс використовуючи всебічне сприяння європейських країн та інституцій підняти на вищий рівень захищеність прав громадян у відносинах з публічною адміністрацією. Це в жодному разі не повинно розглядатись як «тягар обов’язку перед ЄС», навпаки, -  створення умов для  безперешкодної реалізації громадянами своїх прав, визначення механізмів та гарантій їх дотримання з боку органів влади, має сприйматись як природній процес вдосконалення відносин між громадянином та державою, заснований на конституційних засадах пріоритету соціальної цінності людини.


АНАЛІЗ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ МИТНИЦЯМИ ДФС
Яремчук В.В.
завідувач сектору організації документування і роботи з документами відділу матеріального забезпечення і розвитку інфраструктури Хмельницької митниці ДФС
Коновалов Ю.О.
науковий співробітник відділу дослідження адміністрування митних платежів
НДЦМС НДІФП УДФСУ

 

Отримання документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі, є засобом участі фізичних та юридичних осіб у суспільних і державних справах. Саме тому суспільні відносини, що виникають з приводу одержання інформації, потребують ретельного дослідження. Підвищують актуальність доступу до публічної інформації й процеси розвитку інформаційних технологій та формування інформаційного суспільства.

СЕРВІС «ПУЛЬС», ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ГРОМАДЯНАМИ ТА СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Трончук О.П.
завідувач сектору по роботі з персоналом Хмельницької митниці ДФС
Романюк У.В.
молодший науковий співробітник відділу
дослідження проблем адміністрування
митних платежів НДЦМС НДІФП УДФСУ

 

На сьогодні інформатизація органів доходів і зборів є невід’ємною частиною всіх бізнес-процесів, з якими пов’язана діяльність Державної фіскальної служби України (далі – ДФС), а також спрямована на створення умов для задоволення інформаційних потреб суспільства та реалізації прав громадян на доступ до інформації.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ІНФОРМУВАННЯ ПРИ МИТНОМУ КОНТРОЛІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ЧЕРЕЗ АВІАЦІЙНІ ПУНКТИ ПРОПУСКУ
Корнійчук О.О.
молодший науковий співробітник
відділу дослідження проблем організації митного контролю
НДЦМС НДІФП УДФСУ

  

Аналізуючи нормативно-правову базу регулювання аналізу ризиків при митному контролі пасажирських переміщень через авіаційні пункти пропуску можна поділити її на дві групи: міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти

ПРОЕКТ «ЛІНІЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ З МИТНИХ ПИТАНЬ «ХЕЛП»» В ОДЕСЬКІЙ МИТНИЦІ ДФС
Запорожець О.Ф., к.е.н.,
старший державний інспектор
відділу митного оформлення № 5
митного поста «Одеса - центральний»

  

Сучасний стан митного законодавства характеризується множинністю нормативно-правових актів, багатьма процедурами та не зрозумілими для громадян митних правил. Не дивлячись на це, необхідність обізнаності населення в сфері митного законодавства стає надалі все популярним та необхідним. Щодня тисячі громадян України перетинають митний кордон України, не замислюючись, та в результаті несуть відповідальність за порушення митних правил, які можуть завдати великі збитки та проблеми для звичайних громадян.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ
Савич А.М.
група ФБМі-13-6
Сторожук О.В.
к.е.н., доцент кафедри митної справи,
Університет державної фіскальної служби України

 

Запровадження інформаційних технологій у митній сфері – це не просто вимога часу, а й об’єктивно необхідна реальність, без якої на сьогодні неможливе повноцінне здійснення митної справи в Україні. Процедура електронного декларування є саме тим кроком уперед, що задовольнить як інтереси бізнесу, так і інтереси держави і надасть позитивні результати всім учасникам митно-правових відносин. Повноцінне застосування електронного декларування вже є реальністю для держав-членів ЄС, США та інших розвинутих держав. Тому для України це питання є досить актуальним, у тому числі в контексті європейської інтеграції.

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ І СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПОЗИЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Войнаренко М.П., д.е.н. професор,
перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету
голова Хмельницької обласної організації спілки економістів України
Рудніченко Є.М. д.е.н.
професор кафедри менеджменту
Хмельницького національного університету

 

Сучасний стан інформаційної взаємодії більшості вітчизняних державних органів управління та контролюючих структур з суб’єктами підприємницької діяльності, які функціонують на території України, характеризується наявністю значної кількості проблем та суперечностей. В першу чергу це стосується податкової та митної складової, а також вагомої величини бюрократичних процедур. Така ситуація призводить до погіршення інвестиційного клімату країни, недоотримання значних фінансових надходжень до державного бюджету та зменшення рівня економічної безпеки окремих підприємств.